Геологорозвідувальних робіт 1 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 2 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 3 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 4 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 5 сторінка |

загрузка...
загрузка...
На головну

Геологорозвідувальних робіт 7 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

¦Геолого-геофізичні роботи по ¦ ¦ ¦ ¦

¦прогнозу землетрусів ¦ 205 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Моніторінг стану геологічного ¦ ¦ ¦ ¦

¦среди ¦ 206 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ в тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ спостереження за станом підземних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ вод ¦ 207 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ спостереження за розвитком екзогенних ¦ ¦ ¦ ¦

¦ геологічних процесів ¦ 208 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Морскіе роботи - всього ¦ 209 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ в тому числі в Світовому океані ¦ 210 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Работи спеціального геологічного ¦ ¦ ¦ ¦

¦назначенія ¦ 211 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ в тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ військово-геологічні роботи ¦ 212 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ гравіметричні роботи ¦ 213 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Государственное геологічне ¦ ¦ ¦ ¦

¦інформаціонное забезпечення ¦ 214 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Научно-дослідні і дослідно-¦ ¦ ¦ ¦

¦конструкторскіе роботи ¦ 215 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Тематіческіе і дослідно-методичні ¦ ¦ ¦ ¦

¦работи, пов'язані з геологічним ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученіем надр і відтворенням ¦ ¦ ¦ ¦

¦мінерально-сировинної бази ¦ 216 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦ в тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ вуглеводневу сировину ¦ 217 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Лабораторние роботи ¦ 218 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Камеральние роботи ¦ 219 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Отчісленія на утримання органів ¦ ¦ ¦ ¦

¦управленія фондом надр ¦ 220 ¦ ¦ ¦

+--------------------------------------+-------+---------------+----------+

¦Прочіе роботи ¦ 221 ¦ ¦ ¦

L--------------------------------------+-------+---------------+-----------

--------------------------------

 * Заповнюється щоквартально наростаючим підсумком.

Розділ 3. Відомості про витрати на геологорозвідувальні роботи,

виконувані інноваційно-активними організаціями *

Код за ОКЕІ: тисяча рублів - 384

------------------------------T------T------------T-----------T-----------¬

¦ Найменування показників ¦ N ¦ За рахунок ¦ За рахунок ¦ За рахунок ¦

¦ ¦строкі¦федерального¦ бюджетів ¦собственних¦

¦ ¦ ¦ бюджету ¦ суб'єктів ¦ і позикових ¦

¦ ¦ ¦ ¦Россійской ¦ коштів ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Федерації ¦організацій¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦Затрати на технологічні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦інноваціі - всього, тис. Руб. ¦ 301 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ в тому числі: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ поточні і капітальні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ витрати на дослідження і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ розробки ¦ 302 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ виробниче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ проектування, дизайн і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ інші розробки ¦ 303 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ придбання машин і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ обладнання, пов'язаних з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ технологічними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ інноваціями ¦ 304 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ придбання нових ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ технологій (патенти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ліцензії і т. Д.) ¦ 305 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ придбання програмних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ коштів ¦ 306 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ навчання і підготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ персоналу, пов'язані з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ інноваціями ¦ 307 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ маркетингові ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дослідження ¦ 308 ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------+------+------------+-----------+-----------+

¦ інші витрати на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ технологічні інновації ¦ 309 ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------------------+------+------------+-----------+------------

--------------------------------

 * Заповнюється один раз за звітний рік.

Посадова особа,

відповідальне за надання

статистичної інформації (особа,

уповноважена надавати

статистичну інформацію

від імені юридичної особи) ______________ ____________ _________

(Посада) (П.І.Б.) (підпис)

________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ рік

(Номер (дата складання

контакт- документа)

ного те-

лефону)

вказівки

щодо заповнення форми федерального статистичного спостереження

1. Відомості за формою федерального статистичного спостереження N 7-ГР надають юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють геологорозвідувальні роботи.

Первинні статистичні дані по розділах 1 і 2 надаються щоквартально наростаючим підсумком за період з початку звітного року, а по розділу 3 - один раз за звітний рік.

При наявності у юридичної особи відокремлених підрозділів справжня форма заповнюється як по кожному відокремленому підрозділу, так і по юридичній особі без цих відокремлених підрозділів.

Заповнені форми надаються юридичною особою в територіальні органи Роснедр за місцем знаходження відповідного відокремленого підрозділу (по відокремленому підрозділу) і за місцем знаходження юридичної особи (без відокремлених підрозділів). У разі, коли юридична особа (її відокремлений підрозділ) не здійснює діяльності за місцем свого знаходження, форма надається за місцем фактичного провадження ними діяльності.

У разі делегування повноважень з надання статистичної звітності від імені юридичної особи відокремленого підрозділу, воно надає форму в територіальні органи Роснедр за місцем свого знаходження, в разі, коли відокремлений підрозділ не здійснює діяльність за місцем свого знаходження, форма надається за місцем фактичного провадження діяльності. При цьому відокремленим підрозділом в кодової частини форми вказується код ОКПО (для філії) або ідентифікований номер (для відокремленого підрозділу, який не має статусу філії), який встановлюється територіальним органом Росстата за місцем розташування відокремленого підрозділу.

При проведенні робіт на територіях двох або більше суб'єктів Російської Федерації форма складається окремо по кожному з них і надається до відповідного територіального органу Роснедр і зведена (сумарна форма) по всіх суб'єктах - в Роснадра за вказаною ним адресою.

Організації, які проводять геологорозвідувальні роботи на територіях, що не належать до жодного з суб'єктів Російської Федерації, відправляють звіти в Роснадра за вказаною ним адресою.

Керівник юридичної особи призначає посадових осіб, уповноважених надавати статистичну інформацію від імені юридичної особи.

У звіт включаються обсяги виконаних геологорозвідувальних робіт: пошуково-знімальні і розвідувальні роботи; регіональні геолого-знімальні, гідрогеологічні, геофізичні, спеціальні роботи; вивчення континентального шельфу Російської Федерації, Морський виключної економічної зони Російської Федерації і дна Світового океану, території Арктики і Антарктики, а також роботи, що проводяться на території зарубіжних країн, науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, охорона підземних вод і ведення державного моніторингу геологічного середовища ; утримання центрального апарату Федерального агентства з надрокористування та його територіальних органів у частині державного управління геологічної діяльністю; ведення територіальних і Федерального геологічних фондів і єдиної інформаційної системи по вивченості та забезпечення раціонального використання надр, витрати з геологічного контролю, державній експертизі корисних копалин; будівництво та облаштування вахтових і базових селищ і баз; утримання соціальної сфери та забезпечення робітничого постачання працівників геологорозвідувальних організацій; зміст воєнізованих частин щодо попередження та ліквідації фонтанів і свердловин (ВПЛ); ліквідація підприємств або їх відокремлених підрозділів; рекультивація порушених земель та інші роботи, пов'язані з геологічним вивченням надр, інноваційні геологорозвідувальні роботи.

Геологорозвідувальні роботи, що забезпечують видобуток корисних копалин і безпосередньо пов'язані з експлуатаційною діяльністю гірничодобувного підприємства (копальнева, шахтна і промислова геологічна служба), відносяться до основної діяльності рудника (шахти, підприємства) і в звітність за вказаною формою не включаються.

При проведенні геологорозвідувальних робіт підрядним способом первинні статистичні дані за формою надає організація, що є замовником цих робіт. У разі, коли замовник (юридична особа) не є геологорозвідувальної організацією, первинні статистичні дані форми по виконаному обсягу робіт надає підрядна організація, показуючи ці роботи як виконані власними силами.

2. В адресній частині вказується повне найменування звітує організації відповідно до установчих документів, зареєстрованими в установленому порядку, а потім в дужках - коротке найменування. На бланку форми, що містить відомості по відокремленому підрозділу юридичної особи, вказується найменування відокремленого підрозділу та юридичної особи, до якого воно відноситься.

За рядку "Поштова адреса" вказується найменування суб'єкта Російської Федерації, юридична адреса з поштовим індексом; якщо фактична адреса не збігається з юридичною, то вказується також фактична поштова адреса. Для відокремлених підрозділів, що не мають юридичної адреси, зазначається поштова адреса з поштовим індексом.

Звітує, проставляє в адресній частині форми код Загальноросійського класифікатора підприємств і організацій ОКПО на підставі Повідомлення про присвоєння коду ЄДРПОУ, що направляється (видається) організаціям територіальними органами Росстату.

За територіально відокремленим підрозділам юридичної особи зазначається ідентифікаційний номер, який встановлюється територіальним органом Росстата за місцем розташування територіально відокремленого підрозділу.

Дані форми N 7-ГР заповнюються на підставі даних первинного обліку геологорозвідувальних робіт; геологічних і виробничих обліків, актів на обмір і виконання робіт, бухгалтерських обліків.

3. Заповнення Розділу 1 бланка форми.

У розділі 1 "Відомості про геологорозвідувальні роботи за видами корисних копалин" відбивається весь виконаний обсяг геологорозвідувальних робіт незалежно від джерел їх фінансування (федеральний бюджет, бюджет суб'єктів Російської Федерації, муніципальний бюджет, власні кошти організацій, інвестиції вітчизняних і зарубіжних інвесторів, кредити банків та ін .).

Перелік корисних копалин приведено у відповідність до Довгостроковою державною програмою вивчення надр і відтворення мінерально-сировинної бази Росії на основі балансу споживання і відтворення мінеральної сировини (затв. Наказом Мінприроди Росії від 16 липня 2008 р N 151).

Обсяги геологорозвідувальних робіт в даному розділі зазначаються в тисячах рублів (з одним десятковим знаком).

У рядку 101 враховуються роботи, виконані за рахунок усіх джерел фінансування, договірні і підрядні роботи з урахуванням всіх податків за звітний період (з урахуванням ПДВ та інших податків).

У розділі 1 показуються витрати на виконання геологорозвідувальних робіт (пошукові та розвідувальні роботи) окремо по кожній групі корисних копалин (паливно-енергетичні ресурси, чорні, кольорові і рідкісні метали і т. Д.), по окремим корисних копалин всередині цих груп.

У рядках 102  115 "Паливно-енергетична сировина" даного розділу вказуються всі витрати на геологорозвідувальні роботи на нафту, газ і конденсат (включаючи глибоке розвідувальне буріння), з виділенням витрат на роботи, проведені на шельфі (рядки 106  108) і на нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини (рядки 109  112). У рядку 113 наведені витрати на геологорозвідувальні роботи на вугілля, в рядку 114 - на уран і в рядку 115 - на горючі сланці і торф.

У рядках 116  142 наведені витрати на геологорозвідувальні роботи на чорні (рядок 117), кольорові (рядок 123), легуючі (рядок 134) і рідкісні метали (рядок 140 з виділенням рідкоземельних металів - рядок 141 і інших - рядок 142).

У рядку 133 (інші кольорові метали) включені кольорові метали, не враховані в формі окремим рядком.

У рядках з 143 по 147 наведені витрати на геологорозвідувальні роботи на благородні метали (рядок 143), в тому числі: золото (рядок 144), срібло (рядок 145), метали платинової групи (рядок 146) і алмази (рядок 147).Геологорозвідувальних робіт 6 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 8 сторінка
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати