На головну

Тема 4. Сучасні концепції дошкільної освіти

  1. Соціально-політичні, економічні концепції сучасної соціал-демократії
  2. DNS виконують дозвіл імен, яке являє собою процес перетворення комп'ютерного імені в IP-адресу.
  3. I.3. Основні захворювання органів травлення, ендокринної системи. Глистові захворювання у дітей дошкільного віку.
  4. II. Загальні відомості про СИСТЕМІ ціноутворення і кошторисного нормування В БУДІВНИЦТВІ
  5. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  6. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу
  7. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу

Результативність педагогічної діяльності окремих вихователів, результативність діяльності ДНЗ в цілому знаходить відображення в успішності реалізації основних цілей, завдань навчання, виховання і розвитку дітей. Цільовий компонент дошкільної освіти визначається різними концепціями.

концепція - Це система поглядів на явище. Педагогічна концепція - система узагальнених поглядів, об'єднаних провідною ідеєю.

У 1989 році науково-дослідним колективом «Школа» була розроблена Концепція дошкільного виховання. Концепція визначала дитинство «як етап підготовки до майбутнього життя», акцентувала увагу на ставленні до дитинства як самоцінною часу життя, пропонувала наступні шляхи поновлення дошкільної освіти: охорона і зміцнення здоров'я (фізичного і психічного), гуманізація цілей і принципів освітньої роботи з дітьми, радикальне зміна характеру підготовки педагогічних кадрів і умов фінансування дошкільного виховання, перебудова системи управління.

Концепція наголошувала на необхідності реалізації специфічних вікових можливостей дітей дошкільного віку, використання доступних для дітей видів діяльності. Для гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми в Концепції пропонувалося використовувати особистісно-орієнтовану модель, коли вихователь в спілкуванні з дітьми дотримується принципу «Не поруч і не над, а разом!»; дитина розглядається як повноправний партнер в умовах співпраці, що передбачає розширення ступенів її свободи.

Для охорони та зміцнення здоров'я в Концепції пропонувалося організувати пошук ефективних засобів вдосконалення рухової сфери дітей, введення до штатного розпису ДНЗ викладача фізкультури. Для перебудови змісту педагогічної роботи з дітьми в Концепції робився акцент на базисі особистісної культури дитини, що включає орієнтування дитини в природі, предметах, явища суспільного життя, власного життя.

Виховання дошкільнят передбачало в Концепції формування ціннісних засад ставлення до дійсності. Навчання дошкільнят трактувалося в Концепції як формування культури пізнання, культури почуттів, діяльно-практичного відношення до світу. Умовою єдності виховання і навчання в Концепції проголошується загальний підхід до добору матеріалу й організації виховання і навчання, насичення життя дітей яскравими подіями, використання комплексу різних видів мистецтв.

В організації життя дитини провідне місце відводиться грі. Для цього гра повинна бути вільною від нав'язаної дорослими тематики і регламентації дій. На заняттях пряме навчання не повинно бути переважною формою організації; необхідно використовувати на заняттях дидактичну гру, щоб заняття представляли синтез гри і пізнавальної діяльності. У Концепції вказувалося на необхідність виділяти особистий час в регламенті життя дітей.

Крім того, висвітлювалися рекомендації з побудови розвиваючого середовища в ДНЗ. У Концепції підкреслювалося, що взаємодії дитячого садка, сім'ї та школи має будуватися на основі довірчого ділового контакту. Концепція акцентувала увагу на диференційованої підготовки фахівців для дошкільного виховання; пропонувалося, щоб в кожній групі дошкільнят один педагог мав вищу кваліфікацію педагога - психолога, інший - кваліфікацію вихователя; вказувалося на необхідність організації центрів психолого-педагогічного консультування для вихователів і батьків. Для перебудови системи управління і структури дошкільних установ Концепція орієнтувала на необхідність організації рад ДНЗ, різних фондів дошкільного виховання, розробки програм для дошкільних установ і створення різних видів дошкільних установ.

Концепція цілісного розвитку особистості (А. Петровський) передбачає врахування в педагогічній роботі вікових, індивідуальних та особистісних особливостей дітей; облік не біологічного віку, а справжнього віку. Вважається, що дошкільний вік характеризується нерівномірністю розвитку. Педагогічна Концепція цілісного розвитку дитини - Дошкільника як суб'єкта дитячої діяльності розроблена М. В. Крулехт. Цілісний розвиток дитини, на думку М. В. Крулехт, - це єдність індивідуальних особливостей, особистісних якостей, освоєння дитиною позиції суб'єкта в дитячих видах діяльності. Індивідуальними властивостями є вік і статева приналежність. При визначенні змісту освітніх програм, розробці педагогічних технологій необхідно виходити з фізіологічних, психологічних, пізнавальних особливостей дітей, орієнтуватися на «зону найближчого розвитку», природне визрівання перспективних новоутворень. Освоєння дитиною позиції суб'єкта вимагає спеціальної педагогічної технології, розгортає перед дитиною палітри різноманітної дитячої діяльності та переказ вихованця на позицію суб'єкта в цілях розвитку індивідуальності. Суть Концепції полягає в тому, що модель цілісного розвитку як суб'єкта дитячої діяльності включає: розвиток індивідуальних особливостей, розвиток самостійності або особистісних якостей, освоєння позиції суб'єкта дитячої діяльності, розвиток індивідуальності як сутнісного ядра особистості.

Концепція змісту безперервної освіти (Доронова Т., Виноградова Н., Галигузова Л., 2002 г.). В даній Концепції цілі та завдання дошкільної освіти визначаються наступним чином:

- Виховання моральної людини, охорона та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, підтримка індивідуальності;

- Забезпечення емоційного благополуччя дітей;

- Розвиток допитливості, ініціативності, творчості;

- Розвиток компетентності в сфері спілкування між людьми.

Концепція раннього дитячого віку (Павлова Л. Н., 2002 рік) складається з трьох частин. У першій частині йдеться про принципи виховання дітей даного віку, серед яких виділяються принцип гуманізації цілей і завдань виховання, тобто здійснення виховання демократизованими методами. У педагогіці раннього дитинства всі принципи мають особливу виразність: гранично дбайливе ставлення до здоров'я дітей, забезпечення почуття захищеності, гармонійне єднання дитини з культурою свого народу, гармонійні взаємини дорослого і дитини, гармонійне єднання між змістом, цілями, завданнями і засобами виховання. У другій частині Концепції характеризується гіпотеза рушійних сил розвитку і виховання, стверджується, що в ранньому віці разом з активністю самовираження у дітей спостерігається активність евристичного поведінки. У третій частині Концепції характеризуються сучасні моделі сімейно-суспільного виховання дітей раннього віку. Зокрема, йдеться про те, що дитячі установи повинні стати центрами педагогічної культури сім'ї. Характеризується проект програми суспільно-сімейного виховання дітей раннього віку, метою, якої є створення багатофункціональної державної системи суспільно-сімейного виховання дітей раннього віку. У програмі визначаються основні напрямки роботи: комплексні наукові дослідження в галузі педагогіки раннього дитинства, розробка нормативних і інструктивних документів, організація експериментальних майданчиків. Програма називається «Я і мама». Програма передбачає, що кожний дошкільний заклад організовує консультативну допомогу батькам, вагітним жінкам, молодим матерям. Пропонується клопотати про введення ставки соціального працівника в штат ДНЗ. Консультативні центри повинні надавати дієву консультативну допомогу матері і дитині з питань раціональної організації догляду за немовлям, виховання дитини в перші місяці життя, ранньої корекції розвитку і виховання. Також передбачається організація груп неповного дня для перебування немовлят у ДОУ з метою допомоги матері, централізоване забезпечення продуктами харчування, виїзної торгівлі дитячими товарами, забезпечення культурної програми сім'ї. Таким чином, Концепція та програма припускають на основі інтеграції сімейного і суспільного виховання створення багатофункціональної системи суспільно-сімейного взаємодії.

Розвиток законодавства, що регулює відносини в галузі дошкільної освіти, спричинило появу принципово нового документа модернізації системи дошкільної освіти - Федерального державного освітнього стандарту.

Концептуальні положення ФГОС визначені відповідно до такими документами як Концепція змісту безперервної освіти (дошкільна і початкова ланка), затверджена Федеральним координаційною радою по загальній освіті Міністерства освіти РФ 17.06.2003 р і Федеральними державними освітніми стандартами початкової загальної освіти, що визначає статус і місце дошкільної освіти як першої ланки в безперервній системі освіти.

ФГОС ДО задає орієнтири розвитку системи дошкільної освіти та вносить ряд змін в організацію освітнього процесу в ДОУ:

- Заміна навчального блоку на блоки освітньої діяльності, здійснюваної в спільну діяльність дорослих і дітей;

- Збільшення обсягу спільної діяльності дорослого і дітей, в яку входить не тільки освітня діяльність, здійснювана в ході режимних моментів, але і безпосередньо освітня діяльність, не пов'язана з одночасним проведенням режимних моментів;

- Зміна змісту поняття «спільна діяльність дорослого і дітей» з урахуванням її сутнісних (а не формальних) ознак;

- Зміна обсягу і змісту поняття «безпосередньо освітня діяльність».

Ідеологія ФГОС спрямована на формування принципово нового погляду на зміст, структуру і організацію дошкільної освіти. Пропонується особливу увагу приділяти формуванню загальної культури, розвитку фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей, формування передумов навчальної діяльності, що забезпечують соціальну успішність, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, корекцію недоліків у фізичному і (або) психічному розвитку дітей.

Питання для самоперевірки:

1. Що таке концепція?

2. Назвіть основні концепції дошкільної освіти.

3. В чому полягає суть основних концепцій, таких як Концепція дошкільного виховання (1989 г.), Концепція раннього дитячого віку (2002 р)?

 Тема 3. Дошкільна освіта як педагогічна система | Тема 5. Педагогічна концепція цілісного розвитку дошкільника

Тема 1. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки | Тема 2. Феномен дошкільного дитинства і субкультура дитини дошкільника | Тема 6. Сучасні освітні програми дошкільної освіти | сформовані традиції Організації або Групи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати