На головну

Методи економічної науки.

  1. I. Методи підрахунку показників
  2. III. Методи визначення митної вартості оцінюваних (вивозяться) товарів
  3. IY. ЛАБОРАТОРHИЕ І ФУHКЦІОHАЛЬHИЕ МЕТОДИ ІССЛЕДОВАHІЯ
  4. V2: Предмет і метод економічної теорії
  5. V2: Етапи розвитку економічної теорії

Досліджуючи економічні процеси і явища суспільства, економіка використовує певну сукупність методів пізнання.

Метод наукової абстракції виділяє головне в об'єкті дослідження при відверненні (абстрагуванні) від несуттєвого, випадкового, тимчасового, непостійного. Результат наукової абстракції - вироблення нових наукових категорій (понять), що виражають істотні сторони досліджуваних об'єктів, а також виявлення економічних закономірностей.

Історичний метод. Економічні явища і процеси вивчаються в тій послідовності, в якій вони виникли в самому житті, розвивалися, удосконалювалися і якими стали в даний час.

Логічний метод дозволяє правильно застосовувати закони розумової діяльності, що обгрунтовують правила переходу від одних думок до інших і робити обґрунтовані висновки, глибше розуміти причинно-наслідкові зв'язки, що складаються між процесами і явищами реальної економічного життя.

Метод аналізу і синтезу. Аналіз - це метод пізнання, який передбачає поділ цілого на окремі складові частини і вивчення кожної з цих частин, наприклад аналіз показника собівартості за елементами витрат (сировина, зарплата, енергоресурси тощо). Синтез - це метод пізнання, заснований на з'єднанні окремих частин явища, вивчених в процесі аналізу, в єдине ціле, наприклад визначення показника собівартості продукції (як сума всіх витрат).

Метод індукції і дедукції. Індукція - це рух дослідження від окремих, приватних чинників до загальних висновків, узагальнень. Дослідження починається з вивчення фактів. Аналізуючи, систематизуючи, узагальнюючи факти, дослідник приходить до висновку, що фіксує наявність певних залежностей між економічними явищами. Дедукція - це висування гіпотез і подальша їх перевірка на фактах. Гіпотеза - припущення про існування певної залежності між економічними явищами і процесами, вона зазвичай народжується на основі якихось несистематических спостережень, практичного досвіду, інтуїції, логічних міркувань.

Економіко-математичне моделювання із застосуванням комп'ютерних технологій сприяє побудові економічних моделей, відображає головні економічні показники досліджуваних об'єктів і взаємозв'язку між ними. Такі моделі дозволяють виявити особливості та закономірності економічних явищ і процесів.

Графічний метод відображає економічні процеси і явища за допомогою різних схем, графіків, діаграм, забезпечуючи стислість, стислість, наочність в представленні складного теоретичного матеріалу.

Економічні експерименти - це штучне створення економічних процесів і явищ в певних умовах, наближених до господарської діяльності, з метою їх вивчення і подальшого практичного застосування.

Між економікою і правом існує тісний взаємозв'язок, особливо при створенні ряду моделей, які повинні бути в національній та світовій економіці. Щоб вирішити це завдання, необхідно законодавчо забезпечити цю соціально-економічну систему нормативно-правовими актами.

Так, для розвитку ринкової економіки держава має, як мінімум, законодавчо забезпечити: 1) гарантії приватної власності взагалі і права приватних

підприємців зокрема;

2) проведення відповідної державної податково бюджетної, кредитно-грошової і валютної політики;

3) захист економічних прав працівників та непрацюючих громадян.

В сучасних умовах необхідно прийняти міжнародні правові акти і привести національного законодавства у відповідність з ними.
Предмет і функції економічної теорії. | Економічне благо і його властивості.

критика | положення | походження теорії | Марксизм і основні положення марксистської політичної економії. | Загальна характеристика шкіл економічної теорії. | Протиріччя між матеріальними потребами і ресурсами суспільства. Шляхи його подолання. | Традиційна і Адміністративна системи господарства, їх сутність і характерні риси. | Ринкова та Змішана системи економіки. | Поняття ринку, умови його виникнення, функції та підходи до класифікації. | Функції ринку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати