На головну

ОДЕСА 2015

  1. Одеса - 2010
  2. Одеса 2014
  3. Одеса ОДЕУ 2008
  4. Одеса ОНПУ 2014

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічної теорії

І економіки підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

______________________________________

прізвище, ім'я, по-батькові студента

З ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА СЛУХАЧІВ ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ)

напрям підготовки «Облік і аудит»

ОДЕСА 2015


Тема 1. Виробничі ресурси підприємства та ефективність їх використання

Завдання 1.Дати оцінку забезпеченості підприємства виробничими ресурсами та ефективності їх використання

Таблиця 1

Рівень забезпеченості виробничими ресурсами ____________________ ________________ району _____________ області

(назва підприємства)

Показники 200_ р. 200_ р. 200_ р. 200_ р. до 200_ р., %
Площа сільськогосподарських угідь, га        
з них ріллі        
Орендовано земель, га        
Авансований капітал*, тис. грн.        
Власний капітал**, тис. грн.        
Оборотних активів, тис. грн.        
Необоротних активів, тис. грн.,        
з них : основних виробничих засобів, тис. Грн. -первісна вартість -залишкова вартість        
нематеріальних активів, тис. грн.        
Капіталозабезпеченість, тис. Грн.        
Капіталоозброєність, тис. Грн.        
Середньорічна кількість працівників, осіб        
з них зайнято: - в рослинництві        
- в тваринництві        
Припадає на 1 працездатного, га: -с.-г. угідь - ріллі        

*Авансований капітал - Фінансовий звіт підприємства , підсумок балансу (форма №1, Актив: РІ. Необоротні активи + Р. ІІ. Оборотні активи + Р. ІІІ Витрати майбутніх періодів);

Таблиця 2

Ефективність використання виробничих ресурсів в __________________

(назва підприємства)

______________ району ___________________ області

Показники 200_р. 200_р. 200_р. 200_ р. до 200_р., %
Ефективність використання земельних угідь
Одержано з розрахунку на 100 га с.-г. угідь, тис. грн. - чистого доходу (виручки) від реалізації продукції        
- валового прибутку        
- прибутку від операційної діяльності        
Вироблено с.-г. продукції в натурально-му виразі з розрахунку: на 100 га ріллі, ц: - зерна        
- соняшника        
- приросту живої маси свиней        
на 100 га с.-г. угідь, ц: - молока        
- приросту живої маси великої рогатої худоби        
Ефективність використання виробничого капіталу
Основних засобів: Капіталовіддача, грн.        
Капіталомісткість, грн.        
Оборотних засобів: Коефіцієнт оборотності        
Коефіцієнт закріплення        
Тривалість обороту, днів        
Виробничого капіталу в цілому Норма прибутку, %        
Одержано чистого доходу (виручки) на 1 грн. авансованого капіталу, грн.        
Ефективність використання праці персоналу (продуктивність праці)
Одержано з розрахунку на 1 середньорічного працівника, тис. грн. - чистого доходу (виручки)        
- валового прибутку        
- прибутку від операційної діяльності        
- чистого прибутку        

Тема 2. Витрати операційної діяльності та собівартість продукції

Завдання 2.Визначити показники структури витрат операційної діяльності підприємства (табл. 3). Визначити собівартість 1 ц продукції за даними звіту ф. № 50 С. Г. (табл. 4) та дати оцінку її динаміки.

Таблиця 3

Витрати операційної діяльності та їх структура

Елементи операційних витрат 20 ... р. 20... р. 20... р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Матеріальні затрати            
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Амортизація            
Інші операційні витрати            
Разом            

Таблиця 4

Виробнича собівартість 1 ц продукції та її динаміка

Види продукції та показники 200__ р. 200__ р. 200__ р. 200 __ р. до 200 _ р., %  
Зерно (зернових та зернобобових в середньому)        
Валовий збір, ц        
Виробнича собівартість, тис. грн.        
Собівартість 1 ц, грн.        
Насіння соняшника        
Валовий збір, ц        
Виробнича собівартість, тис. грн.        
Собівартість 1 ц, грн..        
Молоко        
Валовий надій, ц        
Виробнича собівартість, тис. грн.        
Собівартість 1 ц, грн.        
Приріст живої маси великої рогатої худоби        
Валовий приріст живої маси, ц        
Виробнича собівартість, тис. грн.        
Собівартість 1 ц, грн..        
Приріст живої маси свиней        
Валовий приріст живої маси, ц        
Виробнича собівартість, тис. грн.        
Собівартість 1 ц, грн.        

Тема 3. Спеціалізація підприємства

Завдання 3.Розрахувати показники структури виручки від реалізації, визначити коефіцієнт спеціалізації та дати оцінку рівня спеціалізації підприємства. Сформулювати виробничий напрямок підприємства.

Слід навести структуру реалізованої продукції за три останніх роки (табл. 5), за середніми даними визначити коефіцієнт спеціалізації (зосередження товарного виробництва) (формула 1), параметри для визначення якого можна навести в таблиці 6, і зробити висновок про рівень спеціалізації та виробничий напрямок.

Таблиця 5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції та її структура в _____________________________________

(назва підприємства)

  Види продукції* 200_ р. 200_ р. 200_ р. В середньому три роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Продукція рослинництва, у тому числі                
зерно                
соняшник                
ріпак                
виноград                
плоди                
інша продукція рослинництва                
Продукція тваринництва, у тому числі                
Продукція скотарства                
у тому числі: - молоко                
- пририст живої маси худоби                
Приріст живої маси свиней                
Інша продукція тваринництва                
Послуги в сільському господарстві                
Продукція сільського господарства і послуги                

*склад товарної продукції визначається відповідно звітності підприємства


Таблиця 6

Параметри для визначення коефіцієнту зосередження товарного виробництва

Види продукції     Показ- ники Продукція рослинництва Продукція тваринництва    
Зерно Продукція технічних культур Овочі Виноград Плоди Інша продукція Продукція скотарства При-ріст живої маси Інша продукція
Молоко При-ріст живої маси великої рогатої худоби свиней  
Питома вага галузі в структурі товарної продукції (Пві), %                    
Порядковий номер по ранжиру (N)                    

Коефіцієнт зосередження товарного виробництва

К з. тов. виробництва = (1)

К з. тов. виробництва = _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________

Тема 4. Економічні кінцеві результати та ефективність діяльності підприємства

Завдання 4.За даними фінансового звіту підприємства (ф.2) визначити показники фінансових результатів діяльності та обчислити показники ефективності діяльності підприємства. Вихідні дані та обчислені показники навести в таблиці 7.

Таблиця 7

Фінансові результати, показники прибутку і рентабельності

в .............................................................., тис. грн.

(назва підприємства)

Показники 200__ р. 200__ р. 200__ р. Відхилення 20.. р. від 20.. р., (+,-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції        
Собівартість реалізованої продукції        
Валовий : прибуток        
збиток        
Інші операційні доходи        
Операційні витрати (адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати)        
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток        
збиток        
Фінансові доходи1        
Фінансові та інші витрати2        
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток - збиток        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Фінансовий результат від звичайної діяльності: - прибуток - збиток        
Чистий : прибуток        
збиток        
Рівень рентабельності, %        
Рівень рентабельності продажу, %        
Норма прибутку, % на - авансований капітал,        
- виробничий капітал*        

* основні і оборотні засоби

Фінансові доходи 1 (сума рядків 110-130). Фінансові та інші витрати 2 ( сума рядків 140-160).

Висновки_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_________» _______________________ 20___ р. __________________________________

Дата виконання роботи Підпис студентаФашизм, нацизм и национализм, почему эти понятия постоянно путают... | Участники конкурса
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати