Головна

Вплив доходів і витрат на фінансовий результат

  1. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  2. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  3. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  4. II. Рахунок утворення доходів
  5. III. Рахунок первинного розподілу доходів
  6. III. Рахунок розподілу первинних доходів

ТОВ «Спектр Плюс»

Прибуток від продажів в порівнянні з 2012 р збільшилася на 8.672.651 тис.руб. і в 2013 р склала 64.734.704 тис.руб. Темп приросту склав 15,5%. Істотний вплив на зростання прибутку від продажів зробило зростання виручки від продажу товарів на 17.199.436 тис.руб. У той же час збільшення собівартості на 7.630.559 тис.руб. і збільшення комерційних витрат на 992.891 тис.руб. зробило зворотний вплив і зменшило прибуток від продажів. Зменшення управлінських витрат на 96.664 тис. Руб. призвело до невеликого зростання прибутку від продажів.

Таблиця 4.

Склад і динаміка джерел формування чистого прибутку за 2012-2013 рр.

 показник  2012, тис.руб.  Питомі. вага,%  2013 р тис.руб.  Питомі. вага,%  Абсол. відхилення, тис.руб.  Темп приросту,%  Відхилення питомі. ваги,%
 виручка  84 871 968  102 071 404  +17 199 436  +20,27 -
 собівартість  24 530 913  28,90  32 161 472  31,51  +7 630 559  +31,1  +2,61
 Вал.прібиль  60 341 056  71,10  69 909 933  68,49  +9 568 877  +15,9  -2,61
 Ком.расходи  4 007 860  4,72  5 000 751  4,89  +992 891  +24,8  +0,17
 Управ.расходи  271 142  0,32  174 478  0,17  -96 664  -35,7  -0,15
 Прибуток від продажів  56 062 053  66,06  64 734 704  63,43  +8 672 651  +15,5  -2,63
 відсотки до отримання  1 683 -  6 348 -  +4 665  +277,2 -
 Відсотки до сплати  135 087 -  31 432 -  -103 655  -76,7 -
 Доходи від участі в др.організаціях  31 619 -  15 496 -  -16 123  -51,0 -
 інші доходи  12 967 199 -  12 067 653 -  -899 546  -6,9 -
 Інші витрати  9 891 671 -  8 031 078 -  -1 860 593  -18,8 -
 Прибуток до оподаткування  59 035 797 -  68 761 691 -  +9 725 894  +16,5 -
 Чистий прибуток  59 035 797 -  68 761 691 -  +9 725 894  +16,5 -

Розрахуємо вплив на прибуток від продажів наступних факторів: зміна обсягу продажів (прямий вплив); зміна рівня валового прибутку (прямий вплив); зміна рівня комерційних витрат; зміна рівня управлінських витрат.

Розглянемо вплив кожного з цих факторів.

1) зростання продажів на 20,27%

Прибуток від продажів за 2012 р * Темп приросту продажу

56.062.053 * 20.27% = + 11.357.371 тис.руб .;

2) зміни рівня валового прибутку

?Уровня валового прибутку * Продажі 2013 р

(0,6849-0,7110) * 102.071.404 = - 2.664.264 тис.руб .;

3) зміна рівня комерційних витрат

- (?Уровня комерційних витрат * Продажі 2013)

- (0,0489-0,0472) * 102.071.404 = - 173.563 тис.руб .;

4) зміна рівня управлінських витрат

- (?Уровня управлінських витрат * Продажі 2013)

- (0,0017-0,0032) * 102.071.404 = + 153.107 тис.руб.

Більшою мірою на прибуток від продажів вплинуло зростання продажів. Зростання продажів в 2013 р на 20,27% в порівнянні з 2012 р привів до збільшення прибутку від продажів на 11.357.371 тис.руб. За рахунок зниження рівня управлінських витрат відбулося зростання прибутку від продажів на 153.107 тис.руб.

Таблиця 5.

Факторний аналіз прибутку від продажів.

 показник  сума
 Відхилення прибутку від продажів за все  +8 672 651
 1. Зміни обсягу продажів  +11 357 371
 2. Зміни рівня валового прибутку  -2 664 264
 3. Зміни рівня комерційних витрат  -173 563
 4. Зміни рівня управлінських витрат  153 107

 

За рахунок зміни рівня валового прибутку відбулося зниження прибутку від продажів на 2.664.264 тис. Руб. За рахунок збільшення рівня комерційних витрат як і сталося прибутку від продажів на 173.563 тис.руб.

Оскільки найбільшу питому вагу в доходах від основної діяльності займають доходи від реалізації на регулярні перевезення, дані доходи більшою мірою і впливають на зростання виручки від продажу. Зростання виручки відбувається за рахунок зростання обсягів перевезень: парк поповнюється новими автомобілями і повітряними судами, збільшується кількість рейсів, відкриваються нові напрямки, вантажоперевезення збільшується.

У свою чергу збільшується і собівартість: поповнення парку автомобілями та повітряними судами тягне збільшення лізингових платежів і відрахувань на капітальний ремонт. Відповідно, збільшуються і витрати на ПММ, що відбувається в тому числі і з-за постійного зростання цін.

Зростання комерційних витрат також пов'язаний в першу чергу з ростом обсягів продажів, що відповідно тягне за собою збільшення комісійних винагород агентам.

В даному випадку має місце випереджаюче зростання витрат у порівнянні з виручкою.

Крім результатів основної діяльності компанії (прибутку від продажів), істотний вплив на зміну прибутку до оподаткування надали інші групи фінансових результатів.

В результаті здійснення операцій, не пов'язаних з основною діяльністю ТОВ «Спектр Плюс», організація отримала прибуток, але меншу, ніж в минулому році. Інші доходи в 2013 р в порівнянні з 2012 р зменшилися на 899.546 тис.руб. і склали 12.067.653 тис.руб. Темп росту склав -6,9%. Відповідно, прибуток до оподаткування теж знизилася.

Інші витрати в 2013 р в порівнянні з 2012 р зменшилися на 1.860.593 тис.руб. і склали 8.031.078 тис.руб. Темп приросту склав -18,8%. Таким чином, за рахунок зменшення інших видатків, фінансовий результат збільшився.

Відсотки до отримання в 2013 р в порівнянні з 2012 р збільшилися на 4.665 тис. Руб. і склали 6.348 тис.руб., що призвело і до зростання прибутку до оподаткування. Темп приросту склав 277,2%.

Витрати по відсотках до сплати в 2013 р в порівнянні з 2012 р зменшилися на 103.655 тис.руб. і склали 31.432 тис.грн., що спричинило зростання прибутку до оподаткування. Темп приросту склав -76,7%.

Доходи від участі в інших організаціях в порівнянні з 2012 р зменшилися на 16.123 тис.грн. і в 2013 р склали 15.496 тис.грн. Темп пророста склав -51%.

Таким чином прибуток до оподаткування в 2013 р склала 68.761.691 тис.руб., В порівнянні з 2012 р збільшилася на 9.725.894 тис.руб. Темп приросту склав 16,5%.

Оскільки в прибутку до оподаткування істотну частку становить прибуток від продажів (94%), що є метою функціонування авіакомпанії, крім того, вона має тенденцію до зростання (+ 15,5%), фінансовий результат заслуговує на позитивну оцінку.

Аналіз фінансових результатів організації завершується оцінкою ефективності її поточної діяльності на основі показників рентабельності.

Для оцінки рентабельності розрахуємо наступні показники: рентабельність продукції; рентабельність продажів; рентабельність капіталу; рентабельність власного капіталу.

1. Визначимо рентабельність продукції:

Прибуток від реалізації / Собівартість * 100%

Rпродукціі за 2013 г. = 64.734.704 / 32.161.472 * 100% = 201,3%

Rпродукціі за 2012 р = 56.062.053 / 24.530.913 * 100% = 228,5%

У 2013 р в порівнянні з 2012 р показник рентабельності продукції зменшився на 27,2% і склав 201,3%. На основі отриманого результату можна зробити висновок про те, що прибуток з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції, зменшилася.

2. Визначимо рентабельність продажів:

Прибуток від реалізації / Виручка від реалізації продукції * 100%

Rпрод за 2013 г. = 64.734.704 / 102.071.404 * 100% = 63,4%

Rпрод за 2012 р = 56.062.053 / 84.871.968 * 100% = 66,1%

У 2013 р в порівнянні з 2012 р показник рентабельності продажів також зменшився на 2,7% і склав 63,4%. На основі отриманого результату можна зробити висновок про те, що прибутковість від реалізації всієї продукції має тенденцію до зниження.

В даному випадку на зниження рентабельності продукції і рентабельності продажів вплинуло випереджаючого зростання собівартості по відношенню до виручки. Така тенденції повинна стати стимулом для керівництва в частині проведення робіт по мінімізації витрат. Також рентабельність продажів можна нарощувати шляхом підвищення цін.

3. Визначимо рентабельність капіталу:

Чистий прибуток / Вартість активів * 100%

Rкап за 2013 г. = 68.761.691 / 81.539.304 * 100% = 84,3%

Rкап за 2012 р = 59.035.797 / 69.522.435 * 100% = 84,9%

У 2013 р в порівнянні з 2012 р показник рентабельності капіталу зменшився на 0,6% і склав 84,3%. На основі отриманого результату можна зробити висновок про те, що ефективність використання всього майна організації знизилася.

4. Визначимо рентабельність власного капіталу:

Чистий прибуток / Власний капітал * 100%

Rск за 2013 г. = 68.761.691 / 68.768.511 * 100% = 99,9%

Rск за 2012 р = 59.035.797 / 59.042.630 * 100% = 99,9%

У 2013 р показник рентабельності власного капіталу не змінився і склав 99,9%. На основі отриманого результату можна зробити висновок про те, що прибуток на один карбованець власного капіталу не змінилася.

Таблиця 6.

Динаміка показників рентабельності за 2012-2013 рр.

 показник  2012 р  2013 р  відхилення
 1. Рентабельність продукції  228,5  201,3  -27,2
 2. Рентабельність продажів  66,1  63,4  -2,7
 3. Рентабельність капіталу  84,9  84,3  -0,6
 4. Рентабельність власного капіталу  99,9  99,9

В цілому, можна зробити висновок про те, що ТОВ «Спектр Плюс» є рентабельним підприємством, в результаті реалізації продукції, робіт, послуг воно покриває всі свої витрати і отримує прибуток, але в той же час на основі аналізу показників рентабельності видно, що рентабельність має тенденцію до зниження.Методичні основи аналізу доходів і витрат організації | Рекомендації по оптимізації витрат

ВСТУП | Поняття, класифікація, визнання доходів і витрат в організації | Нормативне регулювання обліку доходів і витрат | Особливості обліку доходів і витрат організації | Аналіз доходів і витрат | ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ | У таблиці 8 наведені основні економічні показники з урахуванням можливості оптимізації витрат. | ВИСНОВОК | | Звіт про фінансові результати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати