На головну

Аналіз доходів і витрат

  1. A.1.a.i.1. Аналіз потоків і запасів
  2. G-Xpert ?дісімен зерттелген ?а?ири? аналізи
  3. I. Заповнення і аналіз елементів масиву
  4. II. Аналіз зразка і лист цифри 0.
  5. II. Аналіз зразка і лист цифри 9.
  6. II. Аналіз зразка, лист цифри 5.
  7. II. Рахунок утворення доходів

Доходи і витрати є узагальнюючими показниками, що характеризують ефективність поточної діяльності підприємства. Вони складаються за результатами процесів виробництва і реалізації продукції.

Доходи організації складаються з доходів від основної та неосновної діяльності. За результатами основної діяльності формується валовий прибуток організації, а на її основі після коригування на суму управлінських і комерційних витрат - прибуток від продажів - один з основних показників діяльності організації.

Основними джерелами інформації для аналізу доходів, витрат і фінансових результатів діяльності є дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках реалізації, річна і квартальна бухгалтерська фінансова звітність. Побудова даної форми дозволяє вивчити формування окремих груп фінансових результатів і виявити вплив основних груп факторів на окремі показники прибутку.

Аналіз доходів і витрат діяльності організації включає:

1. Дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз).

2. Дослідження структури відповідних показників і їх змін (вертикальний аналіз).

3. Вивчення динаміки зміни показників за ряд звітних періодів (трендовий аналіз).

4. Дослідження впливу факторів на прибуток (факторний аналіз).

В ході аналізу в базисному і звітному періодах розраховуються:

1. Абсолютне відхилення:

? П = П1 - П0, де (1)

П0- прибуток базисного періоду;
 П1 прибуток звітного періоду;

? П - зміна прибутку.

2. Темп зростання:

Темп зростання = П1 / П0 * 100% (2)

3. Рівень показника до виручці від продажу як відношення показника до виручці за аналізований період (в%).

4. Аналіз. На величину прибутку організації впливають всі фактори фінансово-господарської діяльності організації. Одні з них мають прямий вплив, і їх вплив можна досить точно визначити за допомогою методів факторного аналізу. Інші надають непрямий вплив через будь-які показники.

Аналіз доходів слід почати з аналізу реалізації продукції і обсягу виручки. З цією метою уважно вивчаються:

· Основні джерела отримання виручки (за даними форми № 2 або пояснювальної записки до річного звіту), їх структура;

· Стабільність джерел отримання виручки.

Структура виручки аналізується за видами реалізованої продукції, структурним підрозділам, територіальним підрозділам.

Якщо проводиться аналіз доходів за даними консолідованої звітності, необхідно врахувати міжфілійна трансферне ціноутворення і розподіл непрямих накладних витрат.

Стабільність джерел виручки оцінюється шляхом горизонтального аналізу структури виручки.

На додаток до аналізу реалізації продукції вивчаються рівень і динаміка собівартості продукції, зокрема, співвідношення показників рівня витрат і рівня валового прибутку.

До основних завдань аналізу фінансових результатів діяльності відносяться:

· Систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;

· Визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

· Виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

· Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

· Розробка заходів по використанню виявлених резервів.

Мета аналізу - визначити реальну величину чистого прибутку, стабільність основних елементів балансового прибутку, тенденції їх зміни і можливості використання для прогнозу прибутку, оцінити «заробляє» здатність підприємства.

У процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку:

· маржинальний прибуток - Різниця між нетто-виручкою і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції;

· прибуток від реалізації продукції, товарів, послуг - Різниця між сумою маржинальної прибутку і постійними витратами;

· валовий прибуток - Фінансові результати від реалізації продукції, робіт, послуг, доходи і витрати від фінансової та інвестиційної діяльності, інші доходи і витрати;

· Прибуток до оподаткування - Різниця між балансовим прибутком і сумою прибутку, що обкладається податком на дохід, а також суми пільг з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства;

· чистий прибуток - Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій, і інших обов'язкових відрахувань.

Прибуток від реалізації в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників:

· Обсяг реалізації продукції;

· Структура реалізації;

· Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції;

· Зміна собівартості реалізованої продукції за рахунок зміни собівартості окремих виробів;

· Ціни на матеріали і тарифи на послуги;

· Відпускні ціни на реалізовану продукцію.

Методика розрахунку впливу факторів на прибуток від продажів включає наступні кроки:

1. Розрахунок впливу фактора «Виручка від продажу». На виручку від продажу впливає два показники: кількість проданої продукції і ціна реалізованої продукції.

2. Розрахунок впливу фактора «Собівартість проданої продукції».

3. Розрахунок впливу фактора «Комерційні витрати».

4. Розрахунок впливу фактора «Управлінські витрати».

При аналізі накладних витрат потрібна оцінка виконання кошторисів управлінських і комерційних витрат. Це так звані «жорсткі кошторису». Величина управлінських і комерційних витрат планується без урахування обсягу виробництва товарів (робіт, послуг). За окремими статтями визначається економія чи перевитрата шляхом порівняння фактичних витрат з витратами, передбаченими за кошторисом. В результаті може бути зроблений висновок або про невиправдане перевитрату кошторису, або про її неякісному складанні.

Щоб забезпечити стабільне зростання прибутку, необхідно постійно шукати резерви її збільшення. При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

Важливий напрямок використання резервів зростання прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних засобів та інших витрат.

Аналіз прибутку (збитку) від іншої діяльності ведеться в розрізі формують її доходів і витрат. В ході аналізу вивчаються її обсяг, склад, структура та динаміка. При цьому структури доходів і витрат, пов'язаних з іншою діяльністю, аналізуються окремо.

За підсумками аналітичних розрахунків робиться висновок про вплив зміни суми пов'язаних з іншою діяльністю доходів і витрат в цілому і окремих їх елементів на відхилення величини прибутку (збитку) від іншої діяльності.

Іншим суттєвим напрямком аналізу є оцінка формування прибутку до оподаткування. Структура фінансового результату характеризується співвідношенням часток окремих складових в загальній сумі прибутку до оподаткування. На позитивну оцінку заслуговує фінансовий результат, якщо в прибутку істотну частку становить прибуток від продажів і вона має тенденцію до зростання.

В системі показників ефективності діяльності підприємств найважливіше місце належить рентабельності.

Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Рентабельність показує ефективність використання тих коштів, якими володіє підприємство.

Для оцінки рентабельності оцінюють такі показники:

1. Рентабельність продукції (послуг) обчислюється шляхом відношення прибутку від реалізації до суми витрат з реалізованої продукції (послуг). Дана величина показує, який прибуток має організація з кожного рубля, витраченого на виробництво і реалізацію продукції (послуги). Цей показник може розраховуватися як в цілому по організації, так і за окремими її сегментам і видам продукції.

2. Рентабельність продажів (обороту) розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг до виплати податків на суму отриманої виручки. Цей показник характеризує прибутковість від реалізації всієї продукції, ефективність виробничої і комерційної діяльності (який прибуток має організація з рубля продажів). Розраховується в цілому по організації і окремих видах продукції. Рентабельність продажів можна нарощувати шляхом підвищення цін або зниження витрат. Однак ці способи тимчасові і недостатньо надійні в нинішніх умовах. Найбільш послідовна політика організації, що відповідає цілям зміцнення її фінансового стану, полягає в тому, щоб збільшувати виробництво і реалізацію цієї продукції, необхідність якої визначена шляхом поліпшення ринкової кон'юнктури.

3. рентабельність капіталу обчислюється відношенням прибутку, що залишається в розпорядженні організації (чистого прибутку), до середньої вартості всіх активів даної організації. Цей коефіцієнт показує ефективність використання всього майна організації.

4. Рентабельність власного капіталу обчислюється відношенням прибутку (чистого прибутку) до середньої величини власного капіталу. Цей коефіцієнт показує, яка кількість прибутку припадає на один карбованець власного капіталу.

Слід зазначити, що умови формування стабільних кінцевих результатів діяльності організації в значній мірі залежать від оптимальності структури капіталу з позицій його ефективного функціонування. Рентабельним вважається підприємство, якщо воно в результаті реалізації продукції відшкодовує витрати і отримує прибуток.


 Особливості обліку доходів і витрат організації | ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ

ВСТУП | Поняття, класифікація, визнання доходів і витрат в організації | Нормативне регулювання обліку доходів і витрат | Методичні основи аналізу доходів і витрат організації | Вплив доходів і витрат на фінансовий результат | Рекомендації по оптимізації витрат | У таблиці 8 наведені основні економічні показники з урахуванням можливості оптимізації витрат. | ВИСНОВОК | | Звіт про фінансові результати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати