На головну

ВСТУП

  1. A. Введення
  2. A. Введення
  3. A. Введення
  4. A. Введення
  5. A. Введення
  6. A. Введення
  7. A. Введення

ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ

У ТОВ «Спектр Плюс». 38

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Спектр Плюс». 38

2.2 Бухгалтерський облік доходів в ТОВ «Спектр Плюс». 42

2.3 Бухгалтерський облік витрат в ТОВ «Спектр Плюс». 53

ГЛАВА 3. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ.. 62

3.1 Методичні засади аналізу доходів і витрат організації. 62

3.2. Вплив доходів і витрат на фінансовий результат. 67

ТОВ «Спектр Плюс». 67

3.3 Рекомендації по оптимізації витрат. 73

ВИСНОВОК.. 79

Список використаних джерел... 85

додатки. 88


ВСТУП

З розвитком ринкових відносин торгівля займає все більш значуще місце в структурі суспільного виробництва. Все більше різного роду підприємств і підприємців займаються продажем різноманітного товару, як власного виробництва, так і придбаного для перепродажу.

У ринковій економіці діяльність організацій ведеться без залучення бюджетних коштів і при повній відповідальності за її кінцевий результат керівництва і власників організації. Бухгалтерський облік формується на основі первинних бухгалтерських документів, важливими властивостями яких є їх юридичний статус, взаємопов'язаність і контрольованість. Знання основ бухгалтерського обліку, його раціональна і правильна організація необхідні для своєчасного прийняття правильних фінансово-економічних рішень, для контролю над товарною масою, витратами обігу і доходами організації.

Бурхливий розвиток в останні роки, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, перенасичення ринку різними товарами, жорстка конкуренція, змушують керівників організацій міняти свої погляди і принципи організації товарообігу. Шукати нові форми взаємодії і співпраці на ринку, як з постачальниками, так і з споживачами товарів. Аналіз доходів, витрат організації відіграє особливу роль в цьому процесі. Аналіз результативності діяльності організації починається з аналізу доходів і витрат, а закінчується дослідженням прибутку.

Грамотне ведення господарської діяльності організації передбачає собою отримання найбільшої частки доходів від основної діяльності, ніж від інших джерел. Вивчення динаміки фінансових результатів від продажів за складовими її елементами дозволить оцінити конкурентні позиції організації, тому що зростання виручки від продажів свідчить про підвищення конкурентоспроможності організації та її продукції.

Аналіз виручки від продажів є дуже важливою частиною аналізу організації. Саме виручка від продажів є метою існування комерційного підприємства, так як її позитивне значення показує соціальну значимість вкладеного в виробництво праці та матеріальних ресурсів.

Доходи і витрати при раціональному використанні ресурсів, у свою чергу, створюють певні гарантії для подальшого існування і розвитку підприємства. Надалі вони будуть джерелом формування бюджетів, стимулом до оновлення продукції, що випускається, розширення асортименту. Все вищевикладене визначило вибір теми дипломної.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є вивчення методичних основ бухгалтерського обліку, аналіз доходів і витрат організації та розробка рекомендацій щодо підвищення її фінансових результатів.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:

- Вивчити теоретичні аспекти обліку і аналізу доходів і витрат організації;

- Дослідити порядок і особливості бухгалтерського обліку в частині відображення доходів і витрат організації;

- Провести аналіз доходів і витрат організації;

- Розробити рекомендації щодо оптимізації витрат організації.

Об'єктом вивчення є фінансово-господарська діяльність ТОВ «Спектр Плюс»

Предметом вивчення виступає бухгалтерський облік, а також сукупність економічних показників, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності організації.

Структура випускної кваліфікаційної роботи представлена ??введенням, трьома головами і ув'язненням.

У першому розділі дано поняття доходів і витрат організації, розглянуті основні нормативні документи, а також методичні основи бухгалтерського обліку та економічного аналізу доходів і витрат підприємства.

У другому розділі дана організаційно - економічна характеристика ТОВ «Спектр Плюс», описаний порядок бухгалтерського обліку, а також особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат. Так само у другому розділі проведено аналіз доходів і витрат та вплив їх на фінансовий результат

У третьому розділі проведено аналіз доходів і витрат та вплив їх на фінансовий результат та надано пропозиції щодо вдосконалення обліку доходів і витрат та оптимізації витрат.

На закінчення випускної кваліфікаційної роботи зроблені основні висновки за результатами вивчення та надано рекомендації щодо оптимізації існуючих витрат в ТОВ «Спектр Плюс».
БАЛ> нарколан> етаноламін. | Поняття, класифікація, визнання доходів і витрат в організації

Нормативне регулювання обліку доходів і витрат | Особливості обліку доходів і витрат організації | Аналіз доходів і витрат | ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ | Методичні основи аналізу доходів і витрат організації | Вплив доходів і витрат на фінансовий результат | Рекомендації по оптимізації витрат | У таблиці 8 наведені основні економічні показники з урахуванням можливості оптимізації витрат. | ВИСНОВОК | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати