На головну

Педагогічний вплив в навчальному та виховному процесі.

  1. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Робота при адіабатні процесі.
  2. Алкоголізм. Клініка, перебіг, судово-психіатрична оцінка в цивільному і кримінальному процесі.
  3. Аналіз факторів зовнішнього середовища, що впливають на сферу послуг.
  4. Антропогенний вплив на природний ландшафт при відкритих гірничих роботах
  5. Квиток №18. Соціально-педагогічне значення і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку
  6. У 2014- 2015 навчальному році
  7. У 2015-2016 навчальному році.

ПВ передбачає активні дії дорослого і готовність їх прийняти дитиною, тобто бути воспітуемим. Це породжує суб'єкт - об'єктні відносини, які ставлять учня в пасивну позицію, він лише виконавець того, що задано вчителем.

Учитель при цьому демонструє необхідні зразки, алгоритм, якого треба дотримуватися. Дитина повинна запам'ятати і повторити.

Гуманістична педагогіка говорить про необхідність визнати суб'єктну роль дитини в його відносинах зі світом і людьми.

Виховний вплив має складну технологію, яка визначається взаємодією ряду значущих компонентів.

Перш за все, це методи виховання, під якими мається на увазі сукупність практичних або розумових дій і прийомів вихователя і воспитуемого, виконуючи які можна досягти бажаних результатів. Це система принципів, що має установчий характер, яка наказує як організувати доцільну продуктивну діяльність. Метод виховання є одним з інструментів не тільки впливу на людину, а й взаємодії.

Методи виховання виявляють своє утримання через:

безпосередній вплив вихователя на вихованця (за допомогою переконання, моралі, вимоги, наказу, погрози, покарання, заохочення, особистого прикладу, авторитету, прохання, ради); створення спеціальних умов, ситуацій і обставин, які змушують вихованця змінити власне ставлення, висловити свою позицію, здійснити вчинок, проявити характер; громадську думку референтної групи, наприклад, колективу (шкільного, студентського, професійного), особистісно значущого для вихованця; спільну діяльність вихователя з вихованцем, спілкування, гру; процеси навчання і самоосвіти, а також передачу інформації в колі сім'ї, в процесі дружнього професійного спілкування.

Методи виховання визначаються цілями, принципами, змістом виховання.

методи переконань, За допомогою яких формуються погляди, уявлення, поняття виховуваних, відбувається оперативний обмін інформацією (навіювання, оповідання, діалог, доказ, заклики, переконання).

Методи вправ, за допомогою яких організовується діяльність виховуваних і стимулюються її позитивні мотиви (різні види завдань на індивідуальну і групову діяльність у вигляді доручень, вимог, змагань, показу зразків і прикладу, створення ситуацій успіху).

Методи оцінки і самооцінки, за допомогою яких проводиться визначення вчинків, стимулювання діяльності, надається допомога воспітуемим в саморегуляції їхньої поведінки (критика, заохочення, зауваження, покарання, контроль, самоконтроль, самокритика, створення ситуації довіри).

Виховання також виражається в певних формах доцільною організації колективної та індивідуальної діяльності учнів - масові форми (участь всього навчального колективу), групова форма, індивідуальна форма.

+ Диспут, «круглий стіл», бесіда на етичні теми, телеміст, акція милосердя, літературно-музична композиція.

Вибір форм виховної роботи визначається на основі наукових принципів виховання. Для кожного колективу слід вибирати найбільш підходящі форми. Різноманітність і багатство за змістом форм організації виховного процесу сприяють його ефективності.

В основі вибору форм виховної роботи повинна знаходитися педагогічна доцільність. Застосовувані одні й ті ж форми організації виховної роботи втрачають свою новизну, стають трафаретними і в силу цього не дають очікуваного ефекту. Тому досвідчені педагоги постійно шукають нові дієві форми виховання.

 



Питання 7. Моделі педагогічного спілкування. | Виховання, як процес формування соціальних установок особистості.

Історія становлення педагогічної соціальної психології. | Комунікативні прийоми пед. спілкування. Вербальні та невербальні ср-ва спілкування. Типи впливів педагога. | Психологічні бар'єри спілкування. | Психологічна структура та функціональні компоненти педагогічної діяльності. | Психологічні моделі педагогічної діяльності | Питання 12. Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності. | Питання 13. Проблема формування стилю педагогічної діяльності. | Псих. аналіз уроку. | Проблеми мотивації навчання | Особистісно-орієнтований підхід у навчанні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати