Головна

тестові завдання

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  3. III. Програма і тестові приклади
  4. III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

6.1.Газ вважається ідеальним, якщо можна знехтувати ...

А) взаємодією молекул на відстані

Б) швидкістю молекул

В) масою молекул

Г) розміром молекул

Д) зіткненням молекул

1) У, Г 2) А, Б 3) Б, В 4) А, Г 5) Б, Д

6.2.З кривих залежності функції розподілу Максвелла від швидкості, найменшою температурі відповідає крива ...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

6.3. На малюнку представлений графік функції розподілу молекул ідеального газу за швидкостями (розподіл Максвелла), де  - Частка молекул, швидкості яких укладені в інтервалі швидкостей від  до  в розрахунку на одиницю цього інтервалу. Якщо, не змінюючи температури, взяти інший газ з меншою молярної масою і таким же числом молекул, то ...

1) площа під кривою збільшиться

2) величина максимуму зменшиться

3) максимум кривої зміститься вліво в сторону менших швидкостей

4) максимум кривої зміститься вправо в сторону великих швидкостей

5) площа під кривою зменшиться

6.4. На малюнку представлений графік функції розподілу молекул ідеального газу за швидкостями (розподіл Максвелла), де  - Частка молекул, швидкості яких укладені в інтервалі швидкостей від  до  в розрахунку на одиницю цього інтервалу. Для цієї функції вірним твердженням є ...

1) при зниженні температури максимум зміщується вліво

2) при зниженні температури площа під кривою зменшується

3) при зниженні температури величина максимуму зменшується

6.5. На малюнку представлені графіки функцій розподілу молекул ідеального газу за швидкостями (розподіл Максвелла), для різних газів (  , Нє,  ) При даній температурі. Якому газу який графік відповідає?

1)  - 1, Не- 3,  - 2

2)  - 1, Ні-2,  - 3

3)  - 2, Не-1,  - 3

4)  - 3, Не- 2,  - 1

5)  - 3, Не- 1,  - 2

6.6. Розподіл молекул в полі сили тяжіння визначається співвідношенням (m - Маса однієї молекули, n - Концентрація молекул, ? - молярна маса, ? - Швидкість)

1)  2)  3)

4)  5)

h1
n
h
6.7.На малюнку дано графік залежності концентрації n молекул повітря від висоти h над поверхнею Землі. Заштрихованная площа визначає ...

1) число молекул в 1 м3

2) число молекул в кубі з ребром h1

3) концентрацію молекул на висоті h1

4) число молекул в стовпі висотою h1 з площею підстави 1 м2

5) середню концентрацію молекул на висотах від 0 до h1

6.8.Якщо вважати температуру повітря (молярна маса повітря 0,029 кг / моль) скрізь однаковою і рівною 283 К, то тиск повітря становить 10% від тиску на рівні моря на висоті приблизно ... км.

1) 1 2) 9 3) 19 4) 25 5) 31

V 1 2 4 3 Т
6.9. На малюнку наведено графік процесу, що відбувається з деякою масою ідеального газу. У координатах p, Т з цим графіком відповідає графік ...

Т
p
 
 
 
 б
Т
p
 
 
 а
Т
p
 
 
 
 в
Т
p
 
 
 г

1) а 2) б 3) в 4) г

p, МПа
V, л
6.10.Стан ідеального газу змінилося відповідно до графіка на p-V діаграмі. У стані 1 температура газу Т0. У стані 2 температура газу дорівнює ...

1) 6 Т0 2) 2 Т0 3) 3 Т0 4) 4 Т0 5) 5 Т0

 2 ? · ? 3 ? 41 ? ? 5
p
V
6.11.Мінімальну температуру ідеальний газ має в стані, відповідному на p-V діаграмі точці ...

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

6.12. У п'яти однакових посудинах знаходяться: кисень, азот, неон, гелій, водень. Температура і маса газів однакові. Найменший тиск буде в посудині, де перебуває ...

1) кисень 2) азот 3) неон 4) гелій 5) водень

6.13. У посудині об'ємом 1 л знаходиться кисень масою 1 м Концентрація молекул кисню в посудині дорівнює ... м -3.

1) 1,9 · 1022 2) 1,9 · 1025 3) 3,4 · 1023 4) 5,3 · 1024 5) 5,3 · 1020

6.14. Якщо швидкість кожної молекули в герметично закритому балоні збільшилася вдвічі, то абсолютна температура і тиск ідеального газу ...

1) збільшаться в 2 рази 2) збільшаться в 4 рази 3) не зміняться

4) зменшаться в 2 рази 5) зменшаться в 4 рази

6.15. При збільшенні тиску і щільності в 2 рази середньоквадратична швидкість молекул ...

1) не змінилася 2) зросла в 2 рази 3) зросла в 4 рази

4) зменшилася в 2 рази 5) зменшилася в 4 рази

6.16. До якої температури нагріється гелій, що знаходиться при 0?С, при протіканні ізохоричного процесу, якщо його тиск зміниться від p1 до р2 = 2 p1 (В ?С)?

1) 0 2) 546 3) 273 4) 207 5) 97

6.17.З судини випустили половину газу. Якщо абсолютна температура залишився газу збільшилася в 6 разів, то тиск ...

1) збільшилася в 3 рази

2) зменшилася в 6 разів

3) збільшилася в 9 разів

4) збільшилася в 6 разів

5) зменшилася в 3 рази

6.18.В посудині знаходиться 10 кг газу при тиску 107 Па. Яка маса газу (в кг) вийшла з посудини, якщо остаточне тиск стало рівним 2,5 · 106 Па, а температура газу зменшилася в 3 рази?

1) 3,0 2) 7,5 3) 3,3 4) 2,5 5) 9,2

6.19. До якої температури нагріється кисень, що знаходиться при нормальних умовах, якщо він розширився ізобарно від обсягу V1 до V2 = 2 V1 (В ?С)?

1) 0 2) 546 3) 273 4) 207 5) 97

6.20.В процесі зміни стану газу його тиск і температура були пов'язані співвідношенням (  ). При зменшенні термодинамічної температури газу в два рази його обсяг ...

1) не змінився

2) збільшився в 2 рази

3) зменшився в 2 рази

4) зменшився в 4 рази

5) збільшився в 4 рази

6.21.В процесі зміни стану газу його тиск і обсяг були пов'язані співвідношенням (  ). При збільшенні обсягу газу в три рази його термодинамічна температура ...

1) збільшилася в 27 разів

2) збільшилася в 3 рази

3) зменшилася в 3 рази

4) збільшилася в 9 разів

5) зменшилася в 27 разів

6.22. балон містить m1 = 80 г кисню (?1 = 0,032 кг / моль) і m2 = 320 г аргону (?2 = 0,040 кг / моль). тиск суміші p = 1 МПа, температура t = 27?С. Обсяг балона дорівнює ... л.

1) 2,4 2) 10,5 · 103 3) 26,2 4) 11,5 5) 10,5

6.23. В посудині знаходиться озон при температурі 527?С. Після деякого часу він повністю перетворюється в кисень, а його температура падає до 127?С (молярна маса озону 0,048 кг / моль, кисню - 0,032 кг / моль). Тиск газу в посудині при цьому ...

1) не змінилося 2) зменшилася на 75% 3) зменшилася на 25%

4) збільшилася на 75% 5) збільшилася на 25%

6.24. Двохатомна молекула має i1 поступальних і i2 обертальних ступеня свободи. i1 и i2 рівні ...

1) 3; 3 2) 1; 1 3) 2; 2 4) 2; 3 5) 3; 2

6.25. молекула H2O має i1 поступальних і i2 обертальних ступенів свободи. i1 и i2 рівні ...

1) 3; 3 2) 1; 1 3) 2; 2 4) 2; 3 5) 3; 2

6.26.Середня кінетична енергія молекули ідеального газу при температурі Т дорівнює  . тут i = nп + nвр+ 2nк, де nп, nвр и nк - Число ступенів свободи поступального, обертального і коливального рухів молекули. Для атомарного водню число i одно ...

1) 6 2) 7 3) 5 4) 1 5) 3

6.27. Повна кінетична енергія молекули аміаку NН3 при температурі 27?С дорівнює ... Дж.

1) 1,48 · 10-20 2) 6,2 · 10-21 3) 2,07 · 10-21 4) 1,03 · 10-20 5) 1,24 · 10-20

p
 Б - - В А - -Г
V
6.28. Максимальну внутрішню енергію ідеальний газ має в стані, відповідному точці ... на p-V діаграмі.

1) Б і Г 2) Б 3) В 4) Г 5) А

6.29. Внутрішня енергія одного моля ідеального одноатомного газу визначається формулою ...

1)  2)  3)  4)  5)

6.30. При ізотермічному розширенні ідеального газу середня кінетична енергія його молекул ...

1) не змінюється 2) збільшується 3) зменшується

6.31. Ідеальний газ, розширюючись, змінює обсяг від V1 до V2 різними способами: 1. ізотермічні, 2. адіабатно, 3. ізобаріческі.

Здійснюються в цих процесах роботи співвідносяться між собою в такий спосіб ...

1) А2 < А1 < А3 2) А1 < А2 < А3 3) А1 < А2 > А3

4) А1 > А2, А3 = 0 5) А1 > А3, А2 = 0

V
Т
6.32. З газом проводять циклічний процес, зображений на малюнку. На якому з ділянок робота газу має найбільшу за модулем числове значення?

1) 1-2 2) 2-3 3) 3-4 4) 4-1

5) не можна дати однозначну відповідь

B AABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQASbSHCTQcAAEVQAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4C AABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAQ2Vs / 4QAAAAkBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAA AKcJAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAAtQoAAAAA ">
 0,6
 0,2
p, кПа
V, м3
6.33.Діаграма циклічного процесу ідеального одноатомного газу представлена ??на малюнку. Ставлення роботи при нагріванні газу до роботи при охолодженні одно ...

1) 0,67 2) 1,5 3) 2,5 4) 3 5) 5

 
 1 2 3 4 5 6 7 8
p, кПа
V, л
 II
I
6.34.на p-V діаграмі зображені два циклічних процесу. ставлення робіт  , Скоєних в цих циклах, так само ...

1) 2/3

2) -1/2

3) 2

4) -2

5) 1/2

6.35.В процесі зміни стану газу його тиск і обсяг були пов'язані співвідношенням (  ). При зменшенні обсягу газу від  до  над ним була здійснена робота ...

1)  2)  3)

4)  5)

6.36.При изобарном розширенні неону передано 80 Дж теплоти. Зміна внутрішньої енергії дорівнює ...

1) 80 2) 48 3) 60 4) 32 5) 38

6.37. Зміна внутрішньої енергії газу відбулося тільки за рахунок роботи стиснення газу в процесі ...

1) при будь-якому процесі 2) изотермическом 3) ізохоричному

4) адіабатні 5) ізобаріческом

6.38. Ідеального газу передано кількість теплоти 5 Дж і зовнішні сили здійснили над ним роботу 8 Дж. Внутрішня енергія газу при цьому ...

1) потрібна інформація про кількість ступенів свободи молекули

2) збільшилася на 3 Дж

3) збільшилася на 13 Дж

4) зменшилася на 3 Дж

5) зменшилася на 13 Дж

6.39.Ідеального газу повідомили кількість теплоти  і над ним здійснена робота  . Робота, зроблена самим газом  і приріст його внутрішньої енергії  рівні ...

1) ,

2) ,

3) ,

4) ,

5) ,

в
p
V
б
а
I
 II
6.40.на p-V діаграмі представлені три шляхи (а, б, в) переходу газу зі стану I у стан II. Правильне співвідношення кількості теплоти, отриманого газом при переході, наступне ...

1)  2)  3)

4)  5)

Д
В
V
p
А
С
I
 II
6.41.На малюнку зображено ізотерми АВ и СД. Співвідношення кількості теплоти, що поглинається газом в процесах I і II і приріст внутрішньої енергії наступне ...

1)

2)

3)

4)

5)

6.42.Скільки відсотків теплоти, що підводиться до ідеального газу в изобарном процесі, витрачається на збільшення внутрішньої енергії, і скільки відсотків йде на роботу розширення, якщо газ двоатомний?

1) 60%; 40%

2) 50%; 50%

3) 78%; 22%

4) 75%; 25%

5) 71%; 29%

6.43.Багатоатомний ідеального газу в результаті изобарического процесу підведено кількість теплоти Q. На роботу, що здійснюються при розширенні газу, витрачається частина теплоти  , Що дорівнює ...

1) 0,25 2) 0,4 3) 0,5 4) 0,6 5) 0,7

6.44.В результаті отримання 20 Дж теплоти 1 молем ідеального двоатомних газу здійснена робота 15 Дж. При цьому температура газу ...

1) збільшилася на 5,2 До

2) збільшилася на 0,24 До

3) зменшилася на 5,2 До

4) зменшилася на 0,24 До

5) залишилася без зміни

6.45. Ідеального одноатомного газу було повідомлено кількість теплоти Q = 10,0 кДж, при цьому зовнішніми силами над газом була здійснена робота, рівна А = 5,5 кДж. За цей час температура газу змінилася від 273 до 573 К. Кількість газу, який брав участь в процесі, в молях одно ...

1) 1,2 2) 1,5 3) 2,5 4) 2,8 5) 4,1

6.46.Молярна теплоємність гелію (  = 0,004 кг / моль) при постійному обсязі дорівнює ... Дж / (моль · К).

1) 1,5 2) 1,7 3) 12,5 4) 20,8 5) 6234

6.47. Різниця питомих теплоємностей сp - сV газу з молярною масою  , що має  ступенів свободи, дорівнює ...

1)  2) R 3)  4)  5)

p
V
6.48. Молярні теплоємності гелію (He) в процесах 1-2 і 1-3 рівні и  відповідно. тоді  складає ...

1)  2)  3)  4)  5)

6.49. Коефіцієнтом Пуассона (показником адіабати) називають величину, рівну ...

1)  2)  3)  4)  5)

6.50. Розмістіть ідеальні гази Про2, NH3, Ne в порядку зростання коефіцієнта Пуассона.

1) Ne, Про2, NH3 2) Про2, Ne, NH3 3) NH3, Про2, Ne

4) NH3, Ne, Про2 5) Про2, NH3, Ne

6.51.Серед наведених формул до ізотермічного процесу мають відношення ...

А)  Б)  В)

Г)  Д)  Е)

1) Е 2) А 3) Б, В 4) Б, В, Г 5) А, Г, Д, Е

6.52. Яке з рівнянь для ідеального газу відповідає адіабатичному процесу?

А)  Б)

В)  Г)

1) Г 2) А 3) Б, Г 4) У 5) Б

6.53.Серед наведених формул до адіабатичного процесу мають відношення ...

А)  Б)  В)

Г)  Д)  Е)

1) Е 2) А 3) Б, В 4) Б, В, Г 5) А, Г, Д, Е

6.54. Повітря, що знаходився при температурі 13?С під тиском 152 кПа, був підданий адіабатичному стиску, причому його обсяг зменшився в 12 разів. Кінцевий тиск газу дорівнює ...

1) 49 кПа 2) 4,9 МПа 3) 1,824 МПа 4) 490 кПа 5) 12,7 кПа

6.55. Обсяг газу при адіабатичному стисненні зменшився в 10 разів, тиск збільшився в 21,4 рази. Коефіцієнт Пуассона газу дорівнює ...

1) 1,8 2) 1,33 3) 1,4 4) 1,67

6.56. Горюча суміш в двигуні дизеля запалюється при температурі Т2 = 1100 К. Початкова температура суміші Т1 = 350 К. У скільки разів потрібно зменшити адіабатно обсяг суміші, щоб вона запалала? Показник адіабати ? = 1,4.

1) в 25 разів 2) в 3,14 рази 3) в 3,3 рази 4) в 11 разів 5) 17,5 разів

6.57. При адіабатні розширенні внутрішня енергія ідеального газу ...

1) такого процесу не може бути

2) збільшується

3) зменшується

4) залишається незмінною

5) даних недостатньо

6.58. Два грами гелію, розширюючись адіабатично, зробили роботу А = 259,3 Дж. У цьому процесі зміна температури склало ... К.

1) 13 2) 21 3) 25 4) 42 5) 62

6.59.На нагрівання кисню масою 160 г на  було витрачено 1,75 кДж теплоти. Процес був ...

1) ізохорний

2) ізобарний

3) адіабатичний

4) ізотермічний

p
V
А В С D
6.60.на p-V діаграмі представлений цикл Карно. Кількість теплоти, передане робочим тілом від нагрівача холодильника за один цикл Карно виражено на малюнку площею ...

1) А14В 2) A143D 3) С23D 4) В43D 5) А14В + С23D

6.61.Ідеальний газ, що здійснює цикл Карно, 2/3 кількості теплоти отриманого від нагрівача, віддає холодильнику. Температура охолоджувача 280 К. Температура нагрівача ... К.

1) 100 2) 420 3) 380 4) 300 5) 200

6.62. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівача в чотири рази вища за температуру охолоджувача. Яку частку тепла, одержуваного від нагрівача, газ віддає холодильнику?

1) 0,5 2) 0,20 3) 0,25 4) 0,30 5) 0,35

6.63.В ідеальній тепловій машині температура нагрівача в три рази вища за температуру холодильника. Нагрівач передав газу 42 кДж теплоти. Газ зробив роботу ... кДж.

1) 14 2) 21 3) 28 4) 39 5) 63

6.64. ККД ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно, дорівнює  . ККД машини зменшиться до 40%, якщо, не змінюючи температуру нагрівача, температуру холодильника ...

1) збільшити в 1,33 рази

2) збільшити в 1,75 раз

3) збільшити в 2 рази

4) зменшити в 1,75 раз

5) зменшити в 2 рази

6.65.Температура пари, що надходить з котла в парову машину, дорівнює t1 = 210 ° С. Конденсація пари відбувається при температурі t2 = 40 ° С. Якщо на освіту пара витрачається Q = 1 кДж теплоти, то машина може зробити максимальну роботу ... кДж.

1) 0,810 2) 0,630 3) 0,5 4) 0,352 5) 0,171

6.66. Оборотний термодинамічний процес підпорядковується наступній умові ...

1) процес замкнутий і складається з двох ізотермічних і двох адіабатичних процесів

2) процес може бути проведений в зворотному напрямку так, щоб система повернулася в первісний стан

3) процес повинен бути замкнутим

4) процес може бути проведений в зворотному напрямку так, щоб система повернулася в первісний стан і в навколишньому середовищу не було при цьому ніяких змін

5) процес протікає вкрай повільно і в навколишньому середовищі змін не відбувається

6.67. Ентропія ізольованої термодинамічної системи в ході незворотного процесу ...

1) може як зростати, так і спадати

2) залишається постійною

3) тільки збільшується

4) тільки убуває

6.68. Ентропія неізольованою термодинамічної системи ...

1) залишається постійною

2) тільки збільшується

3) тільки убуває

4) може як зростати, так і спадати

6.69. Якщо термодинамічну ймовірність системи збільшити в е раз (е - Підстава натурального логарифма), то ентропія системи ...

1) не зміниться

2) збільшиться на 1,38 · 10-23Дж / K

3) зменшиться на 1,38 · 10-23Дж / K

4) збільшиться в е раз

5) зменшиться в е раз

6.70. Як поводиться статистичний вага стану термодинамічної системи при протіканні оборотного адіабатичного процесу?

1) недостатньо даних 2) зростає 3) убуває 4) не змінюється

6.71.Деяка термодинамічна система перейшла із стану 1 в стан 2. Статистичний вага другого стану менше статистичного ваги першого стану в 2 рази. Зміна ентропії системи дорівнює ... · 10-24 Дж / К.

1) 6,9 2) 9,6 3) - 9,6 4) 7,2 5) - 7,2

6.72.Двом кілограмам кисню при температурі 300 К можна зупинити повідомили 300 Дж теплоти. Зміна ентропії газу одно ... Дж / К.

1) 0 2) 5 3) 1 4) 2 5) 2,5

6.73. Ідеальний газ розширився адіабатично від об'єму V1 до обсягу V2. При цьому його ...

1) тиск зменшився, температура не змінилася, ентропія збільшилася

2) тиск збільшився, температура не змінилася, ентропія зменшилася

3) тиск збільшився, температура зменшилася, ентропія не змінилася

4) тиск зменшився, температура збільшилася, ентропія зменшилася

5) тиск зменшився, температура зменшилася, ентропія не змінилася

6.74. Ідеальний газ нагрівся адиабатически від температури Т1 до температури Т2. при цьому його ...

1) тиск зменшився, обсяг не змінився, ентропія збільшилася

2) тиск збільшився, обсяг не змінився, ентропія зменшилася

3) тиск збільшився, обсяг зменшився, ентропія не змінилася

4) тиск зменшився, обсяг збільшився, ентропія зменшилася

5) тиск зменшився, обсяг зменшився, ентропія не змінилася

6.75. При ізотермічному розширенні ідеального газу ...

1) поглинається теплота, ентропія не змінюється

2) поглинається теплота, зменшується ентропія

3) виділяється теплота, збільшується ентропія

4) поглинається теплота, збільшується ентропія

5) виділяється теплота, зменшується ентропія

6.76.Ідеальний газ розширився ізотермічні від обсягу  до  . При цьому його тиск і ентропія змінилися відповідно ...

1) від  до ,

2) від  до ,

3) від  до ,

4) ,

5) від  до ,

6.77.Серед наведених формул до Ізобаричний процесу мають відношення ...

А)  Б)  В)

Г)  Д)  Е)

1) У, Д, Е 2) А, Е 3) Б, В 4) У, Д 5) В, Е

6.78.Ідеальний газ розширився ізобаріческі від обсягу V1 до обсягу V2. При цьому його температура і ентропія змінилися відповідно

1) від Т1 до Т1 ,

2) ,

3) від Т1 до Т1 ,

4) від Т1 до Т1 ,

5) ,

6.79. При ізохоричному нагріванні водню масою 2 г, тиск газу збільшилася в 2 рази. Зміна ентропії дорівнює ... Дж / К.

1) 14,4 2) 1,8 3) 2,2 4) 3,6 5) 7,2

6.80. Ідеальний газ здійснює цикл, що складається з двох ізотерм і двох адіабати. Зміна ентропії за цикл одно ...

 4 3
V
p
 1) не можна дати однозначної відповіді

2)  3)  4)  5)

6.81. Ідеальна машина працює за циклом Карно. Ентропія убуває на ділянці ...

1) немає такої ділянки

2) 1-2 3) 2-3 4) 3-4 5) 4-1

 4 3
V
p

 1 2
 4 3
V
p
6.82. Ідеальний газ здійснює цикл з двох ізобар і двох адіабати. На якій ділянці робота негативна, а ентропія постійна?

1) немає такої ділянки

2) 1-2 3) 2-3 4) 3-4 5) 4-1

 1 2
 4 3
V
p
6.83.Ідеальний газ здійснює цикл, що складається з двох ізобар і двох адіабати. На якому з ділянок відбувається позитивна робота, збільшуються внутрішня енергія і ентропія?

1) 1-2 2) 2-3 3) 3-4 4) 4-1

V
Т
6.84. З 1 молем аргону проводять циклічний процес, зображений на малюнку. Зміна ентропії газу на ділянці 1-2 одно (  ) ...

1)  2)  3)

4)  5)

в
p
V
б
а
I
 II
6.85.на p-V діаграмі представлені три шляхи (а, б, в) переходу газу зі стану I у стан II. Найбільша зміна ентропії на шляху ...

1) даних не достатньо

2) IаII 3) I б II 4) IвII 5)

Т
S
6.86. Процес, зображений на малюнку в координатах (T, S), Де S - ентропія, є ...

1) адиабатическим розширенням

2) ізотермічним розширенням

3) адиабатическим стисненням

4) ізохорним нагріванням

5) ізотермічним стисненням

 1 2
T
S
 4 3
6.87.На малюнку зображений цикл Карно в координатах (Т, S), Де S - Ентропія. Ізотермічне розширення відбувається на ділянці ...

1) не можна дати однозначної відповіді

2) 1-2 3) 2-3 4) 3-4 5) 4-1

Т
S
6.88.На малюнку зображений цикл Карно в координатах (T, S), Де S - Ентропія. Адіабатичне розширення відбувається на етапі ...

1) немає такого етапу

2) 4-1 3) 3-4 4) 1-2 5) 2-3

Т
S
6.89. На малюнку зображений цикл Карно в координатах (  ), Де S - Ентропія. Теплота підводиться до системи на ділянці ...

1) 3-4 2) 4-1 3) 1-2 4) 2-3

T
S
6.90. З початкового стану газ переходить в інші стани 1, 2, 3, 4 різними способами. Графіки залежності ентропії від температури відповідає наступним процесам ...

1) 0-1 - ізотермічний, 0-2 - адіабатичний, 0-3 - ізобарний, 0-4 - ізохорний

2) 0-1 - ізотермічний, 0-2 - ізобарний, 0-3 - ізохорний, 0-4 - адіабатичний

3) 0-1 - ізотермічний, 0-2 - ізохорний, 0-3 - ізобарний, 0-4 - адіабатичний

4) 0-1 - ізохорний, 0-2 - ізохорний, 0-3 - ізобарний, 0-4 - ізотермічний

6.91. На діаграмі зображено цикл Карно. Осях координат відповідають параметри ...

1) V, p 2) V, S 3) T, p 4) S, Т 5) S, p

6.92.Цикл Карно складається з процесів: 1) ізотермічного розширення, 2) адіабатичного розширення, 3) ізотермічного стиснення, 4) адиабатного стиснення. У координатах  цикл вірно представлений на малюнку ...

T
S
а
T
S
б
T
S
в
T
S
г
T
S
д


1) а 2) б 3) в 4) г 5) д

6.93. У посудині міститься суміш газів: азоту, кисню і вуглекислого газу. У цій посудині знаходиться ... фази.

1) жодної 2) шість 3) три 4) дві 5) одна

6.94. У посудині міститься вода і суміш чотирьох газів (азоту, кисню, неону, аргону). Число фаз в посудині ...

1) одна 2) п'ять 3) чотири 4) три 5) дві

6.95. Якщо дві фази знаходяться в рівновазі, то у них однакові ...

1) немає вірної відповіді 2) щільність 3) питома ентропія

4) питома теплоємність 5) температура

6.96.Фазові переходи першого роду характеризуються ...

1) зміною щільності

2) поглинанням або виділенням теплоти

3) зміною ентропії

4) зміною температури

5) зміною обсягу

6.97.При фазовому переході I роду стрибком змінюються ...

1) тиск і температура

2) питома обсяг і ентропія

3) питома обсяг і тиск

4) щільність і температура

5) нічого не змінюється

Т
p
6.98. На малюнку приведена діаграма стану. Фазового рівноваги тверде тіло-рідина відповідає ...

1) серед відповідей немає вірного

2) крива 1

3) крива 3

4) крива 2

5) точка 4

 
 
p
Т
I
 II
К
6.99. На малюнку К - Критична точка. Фаза II є ...

1) серед відповідей немає вірного

2) твердої

3) рідкої

4) газоподібної

5) плазмою

завдання

6.100. При нагріванні газу на ?Т = 300 ° С при постійному тиску об'єм його збільшився в два рази. В якому інтервалі температур відбувалося нагрівання?

6.101. Визначте щільність суміші 64 г кисню і 56 г азоту, якщо тиск змішаного газу 200 кПа, а температура 27?С.

6.102. Газова суміш, що складається з кисню та азоту, знаходиться в балоні під тиском р = 1 МПа при температурі 27?С. Масова частка ?1 кисню в суміші дорівнює 0,2. Мк = 32 · 10-3 кг / моль, Маз = 28 · 10 3 кг / моль. Визначте щільність суміші.

Примітка: Масової часткою компонента в суміші називається безрозмірна величина, що дорівнює відношенню маси компонента до масе суміші.

6.103. В посудині знаходиться азот при нормальних умовах. Який тиск встановиться в посудині після нагрівання газу до температури 1500?С, при якій 30% молекул розпадаються на атоми.

6.104. Чому рівні питомі теплоємності СV и СР деякого двоатомних газу, якщо щільність цього газу при t = 27?С і p = 105 Па дорівнює 1,4 кг / м3?

6.105.Деякий газ масою 5 г розширюється ізотермічні від обсягу V1 до обсягу V2 = 2 V1. Робота розширення дорівнює 1 кДж. Визначте середню квадратичну швидкість молекул.

6.106. Деякий газ масою 1 кг знаходиться при температурі  і під тиском  . В результаті ізотермічного стиснення тиск газу збільшилася в 2 рази. Робота, витрачена на стиск  . Визначте: 1) який це газ; 2) первинний питома обсяг газу.

6.107. Для изобарического нагрівання ? = 5 молей ідеального газу від температури Т1 = 273 К до Т2 = 373 К знадобилося повідомити газу теплоту Q = 14,54 кДж. Визначте число ступенів свободи молекул газу.

6.108. водень масою m = 10 г нагріли на ?T = 200 К, причому газу було передано кількість теплоти Q = 40 кДж. Знайдіть зміна ?U внутрішньої енергії газу і досконалу їм роботу А. М = 2 · 10-3 кг / моль.

6.109. азот масою m = 280 г розширюється ізобарно при тиску р = 1 МПа. Визначте роботу розширення і кінцевий обсяг газу, якщо на розширення витрачена теплота Q = 5 кДж, а початкова температура азоту Т1 = 290 К.

6.110. При изобарном нагріванні деякого ідеального газу в кількості ? = 2 моль на ?T = 90 К йому було повідомлено кількість теплоти 5,25 кДж. Визначте роботу, зроблену газом, зміна внутрішньої енергії і коефіцієнт Пуассона газу.

6.111. азот масою m = 1 кг займає при температурі T1= 300 К об'єм V1= 0,5 м3. В результаті адіабатичного стиснення тиск газу збільшилася в 3 рази. Визначте: 1) кінцевий об'єм газу; 2) його кінцеву температуру; 3) зміна внутрішньої енергії газу. М = 28 · 10-3 кг / моль.

6.112.При адіабатні стисненні кисню масою m = 20 г його внутрішня енергія збільшилася на ?U = 8 кДж і температура підвищилася до Т2 = 900 К. Знайдіть, на скільки підвищилася температура ?T і яке кінцеве тиск газу р2, Якщо початковий тиск р1 = 200 кПа.

6.113. У циліндрі під поршнем знаходиться водень масою 20 г при температурі  . Водень почав розширюватися адіабатно, збільшивши свій об'єм в 5 разів, а потім був стиснутий ізотермічні, причому обсяг газу зменшився в 5 разів. Знайдіть температуру  в кінці адиабатного розширення і роботу  , Досконалу газом.

D 3vXYfm4PTsJK7O369SF // n5smunpY2WK7MVIeX42394ASzinPxh + 9UkdanLahYPXkVkJ + VIUhFKw FMAIuL4qaLGTIAohgNcV // 9C / QMAAP // AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4 / SH / 1gAA AJQBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQAQTK7RDggA AF0zAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQCOcvo / 4AAAAAoBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAGgKAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAA dQsAAAAA ">
1 р
4 р
p
2 р
3 р
6.114. Над молем ідеального газу відбувається замкнутий цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. Температури в точках 1 і 3 рівні Т1 и Т2. Визначте роботу, здійснену газом за цикл, якщо відомо, що точки 2 і 4 лежать на одній изотерме.

6.115. Кисень робить цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар, причому найбільший тиск в 2 рази більше найменшого, а найбільший обсяг в 4 рази більше найменшого. Визначте термічний ККД циклу.

6.116. Багатоатомний ідеальний газ здійснює цикл Карно, при цьому в процесі адіабатичного розширення обсяг газу збільшується в 4 рази. Визначте термічний ККД циклу.


тестові завдання | індивідуальні завдання


Вступ | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати