Головна

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

  1. II. Основні методи індивідуально-виховної роботи.
  2. O здійснення моніторингу і виконання потрібних вимірювань на підприємстві.
  3. Task 2. Виконання.
  4. Алгоритм виконання
  5. Аналіз виконання
  6. БІЛЕТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  7. Варіанти для індивідуальної роботи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Кафедра харчових технологій

Та ресторанної справи

Методичні рекомендації до виконання

Контрольної роботи

з курсу

"Технологія галузі"

Галузь: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям: 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

«Технологія харчування»

Львів - 2014

Методичні рекомендації до виконання Контрольної роботи з дисципліни "Технологія галузі" розроблені згідно робочої програми для студентів за напрямом підготовки Напрям: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» - 26 с.

Розробники: Майкова С. В., . Доц., канд. техн. наук

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри харчових технологій та ресторанної справи

Протокол №1від "05" вересня 2014 року

Завідувач кафедри харчових технологій та ресторанної справи

(___) Білонога Ю. Л.

(підпис) (прізвище та ініціали)

"03"вересня 2013року

Схвалено науково-методичною Радою Львівського інституту економіки і туризму

Протокол від "___"___20___ року № ___

Голова ___ (___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___"___20__ року

Ó___, 20__ рік

Ó ___, 20__ рік


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Вивчення курсу "Технологія галузі" для заочної форми навчання передбачає виконання контрольної роботи у встановлений графіком термін у шкільному зошиті.

В зошиті обов'язково повинні бути поля, а в кінці роботи - місце для рецензії викладача. Питання контрольної роботи необхідно переписати в зошит і дати на них відповіді.

Відповіді повинні бути вичерпними, містити порівняльні характеристики, супроводжуватися конкретними прикладами новітніх тенденцій, технологічних особливостей.

Обсяг контрольної роботи повинен складати 18-20 сторінок шкільного зошита. В кінці роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис студента.

Виконана контрольна робота здається в інститут на рецензування у встановлений планом-графіком термін. Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки знайомляться з рецензією, і при необхідності, доопрацьовують її у відповідності із зауваженнями і рекомендаціями. Не зарахована контрольна робота виконується студентом повторно і здається разом з не зарахованим варіантом.

 Рейды Дроздовской пехотной дивизии в январе 1920 года | Методи оцінювання

Варіант №4 | Варіант №18 | Варіант №25 | Варіант №29 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати