На головну

Анотація.

  1. Анотація.
  2. Анотація. 7

Дипломної роботи студента Кравцової О. С., на тему: Аналіз прибутковості (рентабельності) організації та обґрунтування пропозицій щодо її збільшення (на прикладі ІП Кареліна Г. С.). Предметом дослідження дипломної роботи є: прибуток і рентабельність діяльності ресторану «Феррум» ІП Кареліна Г. С. Об'єктом дослідження є: ресторан «Феррум» ІП Кареліна Г. С. Метою випускної кваліфікаційної роботи є: розробка пропозицій по збільшенню прибутку та рентабельності ресторану «Феррум »ІП Кареліна Г. С.

Інформаційна база дослідження складається з наукових, методичних, навчальних видань вітчизняних авторів, інформаційних, нормативно-правових, аналітичних, довідкових джерел, внутрішніх документів і бухгалтерської звітності ресторану. Робота складається з 81 сторінок, включає в себе 16 таблиць, 6 додатків, 6 малюнків і понад 40 джерел інформації більшість з яких використана література.


Annotation.

Thesis student Kravtsova OS, on the theme: Analysis of profitability (profitability) organization and rationale for the proposals to increase it (for example, IP Karelin GS). The subject of the research thesis is: profit and profitability of the restaurant "Ferrum" SP Karelin GS The object of study is a restaurant "Ferrum" SP Karelin GS The purpose of final qualifying work is: the development of proposals to increase the revenue and profitability of the restaurant "Ferrum" SP Karelin GS Information base of research consists of scientific, methodological, educational publications domestic authors, information, legal, analytical, reference sources, internal documents and financial statements of the restaurant. The paper consists of 81 pages, includes 16 tables, 6 applications, 6 figures and more than 40 sources of information, most of which used literature.


 Список використаних джерел | Додаток 1

ВСТУП | Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій | Методи аналізу прибутку і рентабельності організації | Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії | Загальна характеристика організації | Захід щодо підвищення ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей | Захід щодо підвищення прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами | Захід щодо підвищення прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу | ВИСНОВОК | Додаток 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати