На головну

Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій

  1. A. Межі виробничої діяльності в СНР
  2. C. Рахунки для некомерційних організацій в рамках сателітного рахунку
  3. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  4. GRP, Rating, Share і ін. Медіа-показники
  5. H. Підходи до вимірювання діяльності, здійснюваної
  6. H. Сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
  7. II. Організація діяльності дошкільного навчального закладу

Фінансово-господарські результати діяльності підприємства оцінюються за допомогою абсолютних і відносних показників. До абсолютних показників відносяться: валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, прибуток (збиток) від іншої реалізації, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Вони характеризують абсолютну прибуток господарювання. Хоча величина прибутку має велике значення, але тільки за абсолютними показниками прибутку безвідносно до обороту або величині активів підприємства неможливо дати об'єктивну оцінку фінансового результату. Тому необхідно аналіз прибутку доповнювати розрахунками питомої ваги кожного її виду в загальній величині доходів для оцінки основних джерел формування чистого прибутку, а також визначення економічної рентабельності.

Климова М. А. зазначає, що прибуток - одна з найбільш складних економічних категорій. Дослідженню відносин, пов'язаних з її функціонуванням в економіці, присвячені багато праць вітчизняних і зарубіжних економістів. Серед них існують різні точки зору на природу прибутку, її функції і можливості використання в господарській практиці як економічний інструмент впливу на виробництво та обіг. Тому вивчення цих питань неминуче повинно передувати з'ясування вихідних теоретичних позицій [11, c.54].

Економічна природа прибутку, на думку А. М. Бєлова, визначається тією частиною вартості товару, яка укладається між роздрібною ціною і відпускною ціною підприємства-виготовлювача. Виконуючи певну і самостійну роль, ця частина ціни відокремлюється, висловлюючи специфічну частину вартості, створену в сфері обігу [4, c.54].

Прибуток в сфері торгівлі і сфері обслуговування є грошовим вираженням вартості додаткового продукту, створеного в сфері товарного обігу (додатковий прибуток), а також частини вартості додаткового продукту, створеного працею працівників інших галузей економіки і направляється в торгівлю через механізм цін на товари, тарифів, торгових надбавок як плати за реалізацію товарів (продукції, послуг) (торгова прибуток).

Економічними джерелами формування прибутку є, по-перше, чистий дохід, який створюється в галузях матеріального виробництва та передається в торгівлю через надбавки, знижки і націнки, і, по-друге, чистий дохід, який створюється працею торгових працівників, пов'язаних з продовженням процесу виробництва в сфері звернення.

Прибуток виражається в абсолютній сумі, яка не показує, наскільки ефективна діяльність організації. Для цього використовують відносний показник прибутковості господарської діяльності - рентабельність.

Автори сучасного економічного словника Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. не дають окремого поняття прібльності, а визначають як «прибутковість фактора»: «Прибутковість фактора - відношення прибутку, одержуваної за рахунок використання певного фактора виробництва, до величини цього фактора [25, c.322].

Фактично це узагальнене визначення рентабельності.

Мікульчик А. А. вказує, що рентабельність називають синтетичним показником, що відображає багато сторін діяльності торгових організацій за певний період і характеризує ефективність, прибутковість використання ресурсів і поточних витрат [20, c.24].

На думку Е. Станіславчика рентабельність являє собою таке використання коштів, при якому організація не тільки покриває свої витрати доходами, а й отримує прибуток [32, c.31].

Оцінка рентабельності проводиться за допомогою численних показників, які визначаються як процентне відношення прибутку до роздрібного товарообороту, основних засобів, оборотних коштів, фонду заробітної плати, що функціонує капіталу, економічних ресурсів, поточних витрат. Одні з них використовуються для оцінки поточного становища організації, інші - при проведенні динамічного та порівняльного аналізу показників рентабельності. Показники рентабельності представляють частка від ділення двох величин. Численні варіанти чисельника виникають при з'єднанні прибутку з іншими елементами бухгалтерської звітності. Досить різноманітні і варіанти знаменника. Існує кілька десятків способів калькуляції рентабельності, - дуже різних за своїми завданнями і за якістю.

Рентабельність виступає як економічна категорія, оцінний результативний показник, цільовий орієнтир, інструмент розрахунку чистого доходу суспільства, джерело формування різних фондів.

Економічний зміст рентабельності тотожне поняттю «додаткова вартість». Як економічна категорія рентабельність відображає сукупність відносин суб'єктів господарювання, що беруть участь у формуванні та розподілі національного доходу.

Основними функціями рентабельності є: облікова, оцінна, стимулююча. Як результативний показник вона характеризує ефективність використання наявних ресурсів, успіх (неуспіх) у бізнесі, зростання (зниження) обсягів діяльності. Як кількісний показник рентабельність являє собою різницю між ціною і вартістю товарів, між обсягом продажу і собівартістю (у сфері обігу - між валовими доходами і витратами обігу). Рентабельність, будучи кінцевим результатом діяльності підприємства, створює умови для його розширення, розвитку, самофінансування і підвищення конкурентоспроможності.

Таким чином, прибуток і рентабельність залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства. Інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання. Чим більше прибуток і вище рентабельність, тим ефективніше функціонує підприємство, тим стійкіше його фінансовий стан. Більш докладно вплив різних чинників на рентабельність розглянемо в наступному пункті.

 ВСТУП | Методи аналізу прибутку і рентабельності організації

Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії | Загальна характеристика організації | Захід щодо підвищення ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей | Захід щодо підвищення прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами | Захід щодо підвищення прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу | ВИСНОВОК | Список використаних джерел | Анотація. | Додаток 1 | Додаток 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати