На головну

См ^ со

ID < Ю


институтыньщ» КЕАК, 2007ж.С. сейфуллин атында^ы Казак агротехникалык

университет^ гылыми к^тгпхана

Астана к-, Жеч1сдвцрь (лы, 62

Казахский агротехнический университет

им. с. сейфуллима, научная библиотека

г. астана, пр. Победы, 62


кашьщтыгынан SipoiaMa аз, сондьщтан да сэулелещцрудщ коректенд! Ру кезшщ келемш шартты турде карстыруга боладьт, ягни бул келем тутынушыга дейшп кашыктыкпен салыстырганда аз болгандыктап есептеуде оны алмауга да болады.Алматы 2007 | Энергетикалык жэне жарыктык жуйелер шамасы

Денелердщ оптикалык жэне жарык техникалык сипаттамалары | Керудщ ж^мыс каб! Летт1Л1г1 | Люминесцентт! шамдар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати