Головна

рахунок виробництва

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. F. Одиниці однорідного виробництва
  4. I. Рахунок виробництва
  5. III. Вимоги до відбору, транспортування та зберігання проб відходів виробництва і споживання
  6. IX. Вимоги щодо організації освітлення місць виконання робіт

Випуск характеризує вартість товарів і послуг, вироблених резидентами в аналізованому періоді. Згідно СНС-93 в випуск включають тільки ті вироблені закладом товари і послуги, які можуть використовуватися за його межами. У тих випадках, коли підприємство складається з кількох закладів, його випуск визначається підсумовуванням випусків складових його закладів.

Випуск товарів та послуг нефінансових підприємств включає ринкову і неринкову продукцію. Формула ринкового випуску в розгорнутому вигляді може бути представлена ??наступним чином:

РВ = Р + Б + OTH + РЗ + ДГП + ДНЗП, (9.1)

де РВ - ринковий випуск;

Р - товари і послуги, реалізовані за економічно значущими цінами;

Б - товари і послуги, якими обмінюються за бартером на інші товари, послуги або активи;

ОТН - товари і послуги, що надаються роботодавцями своїм працівникам як оплата праці в натуральній формі;

РЗ - товари або послуги, передані одним закладом іншого закладу того ж підприємства для виробничого використання в тому ж або в наступних періодах;

ДГП - зміна запасів готової продукції у виробників, призначеної для ринкового використання;

ДНЗП - зміна незавершеного виробництва.

Оцінка випуску товарів і послуг в системі національних рахунків здійснюється в цінах виробника і в основних цінах. Ціна виробника включає податки на продукти, за винятком ПДВ і податку на імпорт, і не включає субсидії на продукти. Основна ціна не включає податків на продукти, але включає субсидії на продукти.

Основний принцип оцінки ринкового випуску товарів і послуг полягає у використанні цін, що переважають в період, до якого відноситься процес виробництва. У тих випадках, коли реалізується продукція, вилучена із запасів, ціна її реалізації може значно відрізнятися від цін, що існували в період її виробництва, особливо в умовах високих темпів інфляції. Зростання вартості продукції, що зберігається в запасах після того як вона була проведена, не повинен включатися до вартості випуску.

Збільшення і зменшення незавершеного виробництва розглядаються в рахунках так само, як надходження в запаси і вилучення з запасів готової продукції. Зміни незавершеного виробництва повинні враховуватися за основними цінами, переважаючим в даний період, і в той час, коли вони відбуваються.

Вироблена продукція, призначена для використання в якості оплати праці працівників підприємства в натуральній формі, а також для розрахунків за бартером, оцінюється за середніми ринковими цінами на аналогічну продукцію, що існували в період виробництва, тобто за цінами, за якими вона могла бути продана.

Товари та послуги, надані одним закладом підприємства іншого закладу цього ж підприємства, враховуються в той період, коли вони були надані. Вони повинні оцінюватися закладом-виробником по поточним основним цінами, а закладом-одержувачем - за цінами, які включають основну ціну і транспортні витрати.

Неринковий випуск товарів і послуг повинен бути оцінений в основних цінах на аналогічні ринкові товари і послуги або за сумою поточних витрат на їх виробництво, тобто за сумою проміжного споживання, оплати праці працівників, споживання основного капіталу і величини чистих інших податків на виробництво, виплачених під час процесу виробництва. Загальний обсяг випуску послуг державних установ і недержавних некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, оцінюється за сумою поточних витрат на їх виробництво.

Основна методологічна проблема обчислення випуску пов'язана з необхідністю виключення впливу зміни цін на вироблену продукцію за час перебування її в запасах. До проміжного споживання відносять вартість покупних товарів і послуг, а також вартість товарів і послуг, поставлених одним закладом іншому для використання в процесі виробництва.

Рахунок утворення доходів

В рахунку відображаються первинні доходи, що виплачуються виробниками-резидентами безпосереднім учасникам виробництва (резидентам і нерезидентам), а також залишається у виробника частина доданої вартості - його прибуток. Головна методологічна складність полягає в розмежуванні витрат, що відносяться до оплати праці і до проміжного споживання (наприклад, витрат роботодавця на спецодяг, що надається працівникам).

Основним джерелом інформації для розрахунку показника оплати праці є звітність роботодавця, що містить дані про фонд заробітної плати і виплати соціального характеру. Однак звітні дані коригуються для отримання показника заробітної плати, що відповідає вимогам СНР. Наприклад, виключаються витрати, пов'язані з оплатою навчальних відпусток, які в СНР розглядаються як умовно обчислені відрахування на соціальне страхування, додаються витрати підприємства на страхування окремих працівників, що відносяться в звітах до виплат соціального характеру, а в СНС - до оплати праці в натуральній формі, і т.п. Крім того, звітні дані коригують з урахуванням оплати праці, пов'язаної з ненаблюдаемой виробничою діяльністю

Рахунок розподілу первинних доходів

Рахунок містить дані про первинні доходи, отримані нефінансовими підприємствами-резидентами в результаті їх прямого і непрямого участі в процесі виробництва (економічна прибуток і доходи від власності), а також про переданих доходах від власності.

Нефінансові підприємства отримують такі види доходів від власності: відсотки (за видатковими і депозитних рахунках в банках, за цінними паперами, за позиками, наданими іншим економічним одиницям за комерційним кредитом); дивіденди, реінвестовані доходи від прямих іноземних інвестицій; дохід від власності, поставлений власникам страхових полісів; ренту (за землю, надра та інші природні ресурси).

Виплачуються нефінансовими підприємствами доходи від власності включають відсотки (з цінних паперів, по позиках, в тому числі з фінансового лізингу, а також за комерційним кредитом); розподілений прибуток підприємств (дивіденди, дохід власників квазікорпорації); реінвестовані доходи від прямих іноземних інвестицій; ренту (за землю і надра).

Рахунок вторинного розподілу доходів

До поточних трансфертів, отриманих нефінансовими підприємствами, відносяться страхові відшкодування, штрафи і пені. Умовно обчислені відрахування на соціальне страхування, що відбиваються в рахунках освіти доходів і розподілу первинних доходів як компонент оплати праці найманих працівників, в рахунку вторинного розподілу доходів показуються як відрахування працівників в умовні фонди соціального страхування нефінансових підприємств і як виплати соціальних допомог з цих умовних фондів домашнім господарствам.

Виплачуються нефінансовими підприємствами поточні трансферти включають такі основні потоки:

- Поточні податки на доходи і майно (податок на прибуток, податок з доходів за цінними паперами, податок на доходи відеосалонів, податок на доходи казино і іншого грального бізнесу, єдиний податок на сукупний або поставлений дохід суб'єктів малого підприємництва);

- Відрахування на соціальне страхування та соціальну допомогу (надбавки до пенсій, оплата навчання працівників у навчальних закладах, стипендії працівникам, направленим підприємством на навчання до навчального закладу, оплата навчальних відпусток працівників тощо);

інші поточні трансферти (чисті страхові премії, поточні трансферти некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства, штрафи і пені, компенсація працівникам моральної шкоди тощо).

Рахунок операцій з капіталом

Основна методологічна проблема побудови рахунку складається в необхідності виключити вплив зміни цін на зміну вартості запасів матеріальних оборотних коштів.

Рахунки сектора «Нефінансові корпорації» дозволяють проаналізувати особливості процесів виробництва, освіти, розподілу, перерозподілу і використання доходів, а також накопичення в секторі. Специфіку сектора дає можливість визначити аналіз структури вхідних і вихідних потоків, співвідношення показників, що характеризують результати економічної діяльності на різних етапах економічного обороту.

Особливе місце в аналізі рахунків сектора «Нефінансові корпорації» займає дослідження процесу виробництва, оскільки цей сектор виробляє основну частину ВВП.

приклад 10


 Побудуємо основні рахунки сектора «Нефінансові корпорації» за наступними умовними даними.


 Рішення

Розрахуємо обсяг випуску товарів і послуг (Уту) В основних цінах за формулою (9.1):

В ту = Виручка від реалізації товарів і послуг -

- Податки на продукти (ПДВ і експортні мита) +

+ Субсидії на продукти (відшкодування збитків через встановлення ціни нижче собівартості) +

+ Зміна залишків незавершеного виробництва +

Зміна запасів готової продукції.

Випуск товарів в основних цінах інституційних одиниць групи А дорівнює:

400 - 80 - 5 + 3 + (9 - 8) + (60 - 50) = 329.

Випуск ринкових послуг в основних цінах інституційних одиниць групи Б склав:

150 - 30 = 120.

Отже, випуск товарів і послуг в основних цінах інституційних одиниць обох груп, що входять в сектор «Нефінансові корпорації», буде дорівнює:

329 + 120 = 449.

Формула розрахунку випуску товарів і послуг (Уту) В цінах виробника має такий вигляд:

ВТУ

= Виручка від реалізації товарів і послуг -

- Податок па додану вартість +

+ Зміни залишків незавершеного виробництва +

+ Зміна залишків готової продукції.

Випуск товарів у цінах виробника інституційних одиниць групи А складе:

400 - 80 + (9 - 8) + (60 - 50) = 331.

Випуск ринкових послуг в цінах виробника інституційних одиниць групи Б дорівнюватиме:

150 - 30 = 120.

Таким чином, загальний обсяг випуску товарів і послуг в цінах виробника інституційних одиниць, що входять в сектор «Нефінансові корпорації» дорівнює 451 ден. од.

Розрахуємо величину проміжного споживання галузей, які виробляють товари (ППТ):

ППТ = Витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію,

використані в процесі виробництва -

- Податок на додану вартість

+ Орендна плата за обладнання +

+ Витрати на рекламу + Оплата послуг зв'язку +

+ Оплата послуг страхування,

тобто

230 - 27 + 8 + 9 + 6 + 2 = 228 ден. од., де 230 = 240-10 (зміна виробничих запасів)

Отже, проміжне споживання нефінансових підприємств, що виробляють товари, склало 228 ден. од.

Аналогічно визначаємо проміжне споживання галузей, які виробляють послуги:

ППу = 10 + 6 + 4 + 2 + 1 = 23 ден. од.

Загальна величина проміжного споживання сектора «Нефінансові корпорації» становить 228 + 23 = 251 ден. од.

Різниця між випуском (В) і проміжним споживанням (ПП) являє собою валову додану вартість (ВДВ) сектора:

ВДС = В - ПП = 449 - 251 = 198,

або ВДС = ВДСТ + ВДС = (329-228) + (120-23) =

= 101 + 97 = 198 ден. од.

За результатами розрахунків побудуємо рахунок виробництва сектора «Нефінансові корпорації»:

 Використання  ресурси
 проміжне споживання  Випуск товарів та послуг в основних цінах
 В тому числі:    В тому числі:  
 група А  група А
 група Б  група Б
 Валова додана вартість    
 В тому числі:      
 група А    
 група Б    
 всього  всього

Розрахуємо показники рахунку утворення доходів. Заробітна плата (ЗП) розраховується за формулою:

ЗП = Основна заробітна плата + Премії працівникам + + Дотації на харчування працівників + + Оплата туристичних путівок.

Таким чином, заробітна плата працівників склала:

(80 + 20) + (10 + 3) + (5 + 1) + (3 + 1) = 123 ден. од., в тому числі в групі А - 98, в групі Б - 25.

Фактичні відрахування роботодавців на соціальне страхування рівні 11 ден. од., умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне страхування включають доплати до пенсій працівникам за рахунок коштів підприємства - 2 ден. од. в галузях групи А.

Формула оплати праці (ОТ) найманих працівників така:

ВІД = Заробітна плата + Фактичні відрахування роботодавців на соціальне страхування + Умовно обчислені відрахування на соціальне страхування.

Отже, оплата праці працівників сектору становить:

123 + 11 + 2 = 136 ден. од.

Інші податки на виробництво склали 23 (податок на майно підприємств), інші субсидії на виробництво - 1 (компенсації з державного бюджету, пов'язані з використанням роботодавцем праці інвалідів). Таким чином, чисті інші податки на виробництво рівні 22 ден. од.

Балансує статтею рахунку утворення доходів сектора «Нефінансові корпорації» є валовий прибуток, який за даними умовного прикладу дорівнюватиме:

198 - 136 - 22 = 40 ден. од.

Рахунок утворення доходів для сектора «Нефінансові корпорації» має такий вигляд:

 Використання  ресурси
 Оплата праці найманих робіт-    Валова додана
 піків  вартість
 В тому числі:    В тому числі:  
 група А  група А
 група Б  група Б
 Чисті інші податки на      
 виробництво    
 В тому числі:      
 група А    
 група Б    
 Валовий прибуток    
 В тому числі:      
 група А  -25    
 група Б  +65    
 всього  всього

Дані рахунки показують, що в галузях групи А в результаті виробничої діяльності отримано збиток, так як витрати на оплату праці та інші податки на виробництво перевищили вироблену валову додану вартість, отже, відбувалося «проїдання» капіталу, в той час як в галузях групи Б була отримано прибуток.

Побудуємо рахунок розподілу первинних доходів для сектора «Нефінансові корпорації»:

 Використання  ресурси
 Доходи від власності передані  Валовий прибуток
   
 Сальдо валових первинних до-      
 ходів  '45  В тому числі:  
 В тому числі:    група А  -25
 група А  -27  група Б  +65
 група Б  +72  Доходи від власності отримані
   
     В тому числі:  
     група А
     група Б
 всього  всього

Дані цього рахунку показують, що в результаті процесу розподілу первинних доходів фінансово-економічний стан сектора покращився, так як отримані доходи від власності (17ден.ед.) Перевищили передані доходи від власності (12), тобто сальдо позитивно (+5). При цьому відбулося погіршення фінансово-економічного стану підприємств групи А (сальдо доходів від власності склало -2) і поліпшення становища підприємств групи Б (сальдо доходів від власності склало + 7).

Побудуємо рахунок вторинного розподілу доходів сектора. Загальна величина отриманих поточних трансфертів (ТТЛ) за даними умовного прикладу розраховується за формулою:

ТТП = Страхові відшкодування + Отримані штрафи + Умовно обчислені відрахування на соціальне страхування.

Таким чином, загальна величина отриманих поточних трансфертів склала:

6 +10+ 3 + 2 = 21 ден. од., в тому числі в групі А - 11, в групі Б - 10.

Страхові премії, відображені в рахунку вторинного розподілу в складі переданих поточних трансфертів, повинні бути показані за вирахуванням тієї їх частини, яка представляє собою оплату послуг страхових компаній.

Загальна величина переданих поточних трансфертів за даними умовного прикладу розраховується наступним чином:

ТТВ = Чисті страхові премії + Податок на прибуток + + Умовно обчислені відрахування на соціальне страхування + + Сплачені штрафи,

що склало: (8 + 6 - 2 - 1) + 20 + 2 + 4 = 37, в тому числі група А - 32, група Б - 5.

Рахунок вторинного розподілу доходів для сектора «Нефінансові корпорації» має вигляд (ден. Од.):

 Використання  ресурси
 поточні трансферти    Сальдо валових первинних
 передані  них доходів
 В тому числі    В тому числі  
 група А  група А  -27
 група Б  група Б  +72
 валовий наявний    поточні трансферти
 дохід  отримані
 В тому числі:    В тому числі:  
 група А  -48  група А
 група Б  +77  група Б
 всього  всього 66

З наведених даних випливає, що в результаті перерозподільних процесів фінансово-економічний стан сектора «Нефінансові корпорації» погіршився (-16), при цьому погіршення відбулося в групі А (сальдо поточних трансфертів склало -21 ден. Од.), В той час як в групі Б стан покращився (сальдо поточних трансфертів склало +5 ден. од.).

Побудуємо рахунок використання наявного доходу сектора «Нефінансові корпорації» за даними умовного прикладу. Нефінансові підприємства не виробляють витрат на кінцеве споживання, тому в рахунку використання наявного доходу цього сектора показники наявного доходу і заощадження збігаються і, отже, рахунок має вигляд (ден. Од.):

 Використання  ресурси
 Витрати па кінцеве    валовий наявний  
 споживання -  ДОХІД
 валове заощадження  В тому числі:  
 В тому числі:    група А  -48
 група Л  -48  група Б  +77
 група Б  +77    
 всього  всього
 Використання  ресурси  
 Валове нагромадження основного    валове заощадження  
 капіталу  В тому числі:    
 Зміна запасів матеріальних оборотних коштів  група А  -48  
 група Б  +77  
 чисте кредитування  капітальні трансфер-  
 В тому числі:    ти, отримані (+)    
 група А  -69  капітальні трансфер-  
 група Б  +77  ти, передані (-)    
 всього  всього  
               

Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК) розраховується наступним чином:

ВНОК = Витрати на капітальне будівництво + + Витрати на придбання обладнання - - Вартість безоплатно переданого підприємствами майна дитячим будинкам і школам,

що склало

15 + 25 - 10 = 30 ден. од.

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів (ДМОС) складається з наступних елементів:

ДМОС = Зміна виробничих запасів + + Зміна залишків незавершеного виробництва + + Зміна запасів готової продукції,

тобто

10 + 1 + 10 = 21 ден. од.

Загальна величина валового накопичення в групі АиБ секторі склала, таким чином,

30 + 21 = 51 ден. од.

Капітальні трансферти, отримані підприємствами групи А, склали 40 (надходження коштів на капітальні вкладення з державного бюджету), капітальні трансферти передані підприємствами групи А-10 (вартість безоплатно переданого підприємствами майна дитячим будинкам і школам)

Рахунок операцій з капіталом сектора «Нефінансові корпорації» має вигляд (ден. Од.):

У рахунку операцій з капіталом по сектору вийшла позитивна балансує стаття - чисте кредитування, рівне 8; при цьому по групі А чисте запозичення склало 69, а по групі Б чисте кредитування - 77. Отже, в результаті операцій з нефінансовими активами і перерозподільних процесів, пов'язаних з отриманням і передачею капітальних трансфертів, фінансово-економічний стан підприємств групи А погіршився, а групи Б не змінилося.

Побудуємо фінансовий рахунок сектора «Нефінансові корпорації», в якому повинні бути зроблені записи, відповідні нефінансовим операціями, відображеним в попередніх рахунках, а також чисто фінансовим операціям.

Припустимо, що підприємства групи Б використовували вільні фінансові ресурси, що утворилися у них в результаті економічної діяльності, на погашення кредиту, а підприємства групи А здійснювали всі витрати за рахунок позикових коштів, отриманих у формі кредиту.

Фінансовий рахунок сектора «Нефінансові корпорації» має вигляд:

 Зміни в активах    Зміни в зобов'язаннях
 всього  Група А  Група Б    всього  Група А  Група Б
 +390  +390  Чисте кредитування (+) / Чістоезаімствованіе (-) Готівкові деньгіСсуди  + 8 + 382  -69 + 459  + 77-77
 

Побудуємо таблиці балансу активів і пасивів: початковий баланс, таблицю змін в балансі і заключний баланс.

 рахунок виробництва | Баланс активів і пасивів на початок періоду

економічні операції | ЕКОНОМІЧНІ активи | рахунок виробництва | Рахунок розподілу первинних доходів | Рахунок вторинного розподілу доходів | Рахунок використання скоригованого наявного | Рахунки освіти, розподілу, перерозподілу і використання доходів | Рахунок операцій з капіталом | Рахунок зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів | Рахунок операцій з капіталом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати