На головну

Угруповання і класифікації в системі національних рахунків

  1. A.1.a.i.2. Повна послідовність рахунків
  2. A.i.1.a.i.3. Введення сателітних рахунків
  3. B. Нові елементи Системи національних рахунків
  4. C. Порівняння міжнародних рахунків і рахунків решти світу в СНР
  5. F. Приклади сателітних рахунків
  6. G. Отримання інформації про діяльність неформальних підприємств з даних рахунків СНС
  7. I.1.a.i.5. Межі активів і перший рівень класифікації активів

Система національних рахунків

Поняття, зміст і загальні принципи побудови СНР

 ЗАВДАННЯ N 1(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Економічний суб'єкт, який може від свого імені володіти активами, здійснювати економічну діяльність і операції з іншими суб'єктами, приймати фінансові зобов'язання і господарські рішення, за які він несе відповідальність відповідно до законо-давством, називається ________  + 1) інституційної едініцей2) сектором економікі3) галуззю економікі4) чистої галуззю
 ЗАВДАННЯ N 2(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Завершальним блоком СНС є ...  1) рахунки для окремих видів діяль-ності + 2) балансові таблиці і міжгалузевої баланс3) рахунки зовнішніх операцій4) рахунки для галузей економіки
 ЗАВДАННЯ N 3(- Виберіть кілька варіантів відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У статистиці системи національних рахунків інституційний сектор економіки визначають як сукупність одиниць, однорідних за такими ознаками:  + 1) функції в економіці + 2) джерела фінансірованія3) цінова політіка4) номенклатура продукції
 ЗАВДАННЯ N 4(- Виберіть кілька варіантів відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У теорії статистики системи національних рахунків до основних принципів побудови рахунків відносять  + 1) принцип послідовного побудови рахунків + 2) балансовий прінціп3) мікроекономічний прінціп4) принцип динамічності
 ЗАВДАННЯ N 5(- Виберіть кілька варіантів відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У статистиці системи національних рахунків балансує стаття використовується як ...  + 1) розрахункова категорія для забезпечення балансу між обсягами ресурсів і їх використанням + 2) макроекономічний показатель3) узагальнюючий показник расходов4) інтегральний показник доходів

Найбільш суттєва ознака визначення домашнього господарства в СНС - це ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Одиниця, розташована територіально в одному місці і зайнята переважно одним видом виробничої діяльності, в СНС називається ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Економічна територія країни не охоплює...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Економічні потоки виникають ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Подання однієї інституційної одиницею товарів, послуг і активів іншій одиниці на безоплатній основі називається ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)


 Внутрішня економіка охоплює ...

Національна економіка охоплює ...

У неринкову виробництво включаються ...

Об'єктами економічних операцій є ...

Неринкова виробництво охоплює вироблені в поточному періоді товари і послуги, які ...

Нерезидентами даної країни є ...
іноземні компанії, що знаходяться тривалий час на економічній території даної країни
громадяни даної країни, що працюють за наймом в іноземних посольствах і представництвах, розташованих на території даної країни
студенти-іноземці, які мають економічні зв'язки зі своєю країною
інституційні одиниці, які займаються економічною діяльністю на території даної країни не менше одного року
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Поняття "виробництво" в СНР не включає...
виробництво неринкових товарів і послуг
виробництво ринкових товарів і послуг
виробництво ринкових і неринкових товарів і послуг
виробництво домашніх послуг
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Ринкове виробництво включає ...
товари і послуги, вироблені в даний період і залишаються для власного кінцевого споживання
товари і послуги, вироблені в даний період і залишаються для валового нагромадження основного капіталу
товари і послуги, що виробляються і продаються в один і той же період за економічно значущими цінами
товари і послуги, вироблені в даний період і надаються за економічно незначним цінами
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Неринкова виробництво включає ...
готову продукцію даного періоду, що надходить в запаси матеріальних оборотних коштів виробника, перед її обміном за бартером
готову продукцію даного періоду, призначену для поповнення матеріальних оборотних коштів виробника
готову продукцію даного періоду, що надходить в запаси матеріальних оборотних коштів виробника перед її реалізацією
готову продукцію даного періоду, що надходить в запаси матеріальних оборотних коштів виробника, перед її використанням в якості оплати праці працівників
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Метод послідовного побудови рахунків полягає в побудові ...
рахунків за окремими видами послуг
рядів динаміки
рахунків, відповідно до етапів відтворювального циклу
рахунків за окремими видами товарів
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Операції без компенсацій, тобто без зустрічного потоку товарів, називаються _____________.
концесією
факторингом
трансфертами
бартером
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Добровільне взаємодія господарюючих суб'єктів пов'язане з виробництвом і використанням продуктів, відбите при складанні балансового рівності, називається _______________.
балансовими рівністю
економічної операцією
платіжним балансом
сектором економіки
(Правильних варіантів відповіді - 1)

У країнах з розвиненою ринковою економікою макростатистичні показники розраховуються на підставі ____________.
системи національних рахунків
балансу народного господарства
платіжної системи держави
платіжного балансу
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Випуск товарів та послуг в методології СНР являє собою вартість ...
ринкових і неринкових товарів і послуг, вироблених резидентами на економічній території країни і за її межами
товарів і послуг, реалізованих резидентами національної економіки
всіх послуг, вироблених на території даної країни
готових товарів і послуг, реалізованих резидентами на економічній території країни і за її межами
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Угруповання і класифікації в системі національних рахунків

 ЗАВДАННЯ N 1(- Виберіть кілька варіантів відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Угруповання господарських одиниць в СНС здійснюється по ...  + 1) отраслям2) інституціональним секторам3) величиною фінансових актівов4) географічному положенню
 ЗАВДАННЯ N 3(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У графі «Використання» за рахунком «Освіти доходів» відображають  +1) Оплату праці найманих работніков2) валовий внутрішній продукт3) проміжне потребленіе4) доходи від власності передані «іншого світу»
 ЗАВДАННЯ N 4(- Виберіть кілька варіантів відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У статистиці системи національних рахунків балансує стаття використовується як ...  + 1) розрахункова категорія для забезпе-чення балансу між обсягами ресурсів і їх використанням + 2) макроекономічний показатель3) узагальнюючий показник расходов4) інтегральний показник доходів
 ЗАВДАННЯ N 5(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 До сектору «Державне управління» відносять ...  +1) Бюджетні учрежденія2) політичні партіі3) кооператіви4) страхові компанії
 ЗАВДАННЯ N 6(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Функція «неринкові індивідуальні послуги в галузі охорони здоров'я» закріплена за сектором економіки ...  +1) «Державне управління» 2) «нефінансові підприємства» 3) «фінансові підприємства» 4) «некомерційні організації»

До секторам економіки в СНР відносяться ...

(Правильних варіантів відповіді - 3)

До приватній формі власності відносяться майнові комплекси ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

До поточних трансфертів належать ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

Секторами економіки є ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

Національне багатство обчислюється в цінах

(Правильних варіантів відповіді - 2)

До податків на виробництво та імпорт відноситься податок ____________.

неправильнимознакою інституційної одиниці є ...

В системі національних рахунків не застосовується принцип ...

У статистиці системи національних рахунків класифікація економічних операцій включає наступні з нижчеперелічених ...
виробничі операції
операції з продуктами і послугами
операції з фінансовими інструментами

операції з клієнтами
(Правильних варіантів відповіді - 2)

У статистиці системи національних счетовклассіфікація економічних операцій включає наступні з нижчеперелічених ...
капітальні трансферти
валюта і депозити
надзвичайні операції
позареалізаційні операції
(Правильних варіантів відповіді - 2)

У статистиці системи національних рахунків до основних інституціональними секторами економіки (відповідно до Кійосі) відносять такі ...
економіка в цілому
решта світу
політичні партії
резиденти
(Правильних варіантів відповіді - 2)

У статистиці системи національних рахунків трансферти поділяються на два основних види ...
стратегічні
поточні
із зустрічними потоками
капітальні
(Правильних варіантів відповіді - 2)

До груп рахунків в СНС належать рахунки ...
для окремих підприємств
для резидентів
для секторів економіки
 для окремих економічних операцій

(Правильних варіантів відповіді - 2)

Галузями економіки є ...
державні установи
фінансові установи
сільське господарство
будівництво
(Правильних варіантів відповіді - 2)

Розподільні операції включають такі елементи:
операції, пов'язані з розподілом доданої вартості, створеної виробниками
операції, пов'язані зі зміною фінансових пасивів в різних секторах економіки
операції, пов'язані з перерозподілом доданої вартості
операції з продуктами і послугами, виробленими в даний період
(Правильних варіантів відповіді - 2)методом сил | Система макроекономічних показників і методи їх визначення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати