Головна

Напрямки аналізу показників окремих рахунків.

  1. A.1.a.i.4. Консолідація та обчислення показників на чистій основі
  2. I. Методи підрахунку показників
  3. II. Види особових рахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття особових рахунків
  4. III. ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ І УМОВИ переходу до сталого розвитку
  5. III. Вимоги до водопостачання і каналізації
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ
  7. IX. Вимоги до водопостачання і каналізації

рахунок виробництва: Рахунок лежить в основі всіх інших рахунків і має велику аналітичну цінність. Він дає можливість проаналізувати обсяг і структуру валового випуску за кількома напрямками. По-пер, дозволяє визначити частку продуктів і матеріальних послуг і частку нематеріальних послуг в загальному обсязі валового випуску і валового внутрішнього продукту всієї економіки, що дає можливість судити про розвиток сфер діяльності. По-вт, надає можливість перелічив частку валового випуску і валової доданої вартості окремих секторів і галузей в загальному валовому випуску продуктів і послуг; виявити їх натурально-речову і вартісну структуру з метою оцінки частки витрат живої і матеріалізованої праці на виробництво продукції галузі, сектора, країни в цілому, а також на виробництво різного виду послуг. Для поглиблення аналізу доцільно зіставити показник валового випуску з іншими показниками рахунку виробництва. Питома вага доданої вартості у валовому випуску дає уявлення про результативність виробництва окремих галузей і секторів економіки. Самостійний інтерес для аналізу являє показник «проміжне споживання» (ПП), на підставі якого можна проаналізувати матеріаломісткість виробництва продуктів і послуг окремих секторів і галузей економіки (як відношення проміжного споживання до валового випуску), а також структуру проміжного споживання - питома вага в ПП вартості використаних в поточному виробничому процесі продуктів і матеріальних послуг (покупних і власного виробництва), оплати нематеріальних послуг; проаналізувати додаткові витрати, пов'язані із забезпеченням потреб поточного виробництва (відрядження, витрати на спецодяг, на придбання інструменту, на навчання працівників тощо), витрати домовласників на поточний ремонт будинку та інше. Це полегшить пошук резервів зниження матеріаломісткості. Важливим напрямком аналізу цього рахунку є аналіз використання коштів виробництва в процесі створення продукту і визначення частки витрат живого праці, що важливо з точки зору пошуку резервів зниження витрат на виробництво. Доцільно виявити частку продукції і послуг, використаних на проміжне споживання, частку амортизації і частку доданої вартості у валовому випуску і простежити зміну їх в динаміці. На основі балансують статей рахунків виробництва галузей і секторів економіки визначають їх внесок в кінцеві народногосподарські результати і структуру ВВП. Обсяг податків в зіставленні з валової доданої вартістю дозволяє визначити, скільки на кожну одиницю кінцевого результату сплачено податків. Аналіз показників податків дозволяє отримати інформацію про податкову систему: про види, джерела надходжень податків і зробити висновок про те, на кого покладено основний податковий тягар. Залучення даних інших рахунків системи дозволить розширити можливості аналізу процесу виробництва.

Рахунок утворення доходів: Цей рахунок доповнює інформацію рахунки «виробництва»; він дає можливість проаналізувати рівень оплати праці по галузях економіки. дані цього рахунку дозволяють пов'язати доходи від виробничої діяльності з досягнутими результатами діяльності за секторами та галузями; на основі залучення даних про чисельність зайнятих розрахувати показники доходів на одного зайнятого; зіставити обсяги доходів від виробничої діяльності різних галузей і секторів; отримати порівняльну оцінку зарплатоемкости окремих галузей на основі зіставлення оплати праці та ВДС. У цьому рахунку ВВП (річний результат витрат праці) в сукупності з об'ємом субсидій розглядається як джерело формування доходів.

Основне завдання рахунки освіти доходів - показати на першому етапі формування доходів за результатами виробництва: оплату праці найманих працівників, виплату податків на виробництво та імпорт, освіту валового прибутку (змішаного доходу). Рахунок розподілу доходів: Ці рахунки можуть послужити джерелом інформації про податки та податковому тягаря секторів і галузей економіки. На їх підставі можна порівнювати обсяги виплачених податків окремими інституційними одиницями, пов'язати всі показники доходів і сальдо первинних доходів, знайти частку доходів від праці, капіталу і змішаних доходів в наявному доході. Органи державного управління получаютв даному випадку можливість аналізу своєї податкової політики: наскільки оптимально податкові платежі розподілені між секторами, як вони пов'язані з їх доходами і внеском в економіку. Цей рахунок дозволяє проаналізувати потоки доходів: прибутку, змішаного доходу, доходів, отриманих в порядку оплати праці; визначити структуру доходів, наприклад, виявити питому вагу доходів від власності та пов'язати їх з процесом приватизації; виявити норму податків на доходи і майно по галузях і секторах економіки.Рахунок операцій з капіталом: Містить інформацію по капіталовкладенням і показує, які сектори мають заощадження і які роблять нові капіталовкладення. Ця інформація дуже важлива для досліджень, пов'язаних з інвестиційною політикою. Особливість національного рахівництва полягає в тому, що для поглибленого аналізу і використання інформації СНС для оцінки діяльності секторів і галузей економіки може бути дезагреговані зміст всіх рахунків, а макроекономічні показники розкладені на їх складові. Основним напрямком аналізу СНР є їх ув'язка з показниками бухгалтерського і банківського обліку, що вимагає дезагрегірованія макроекономічних показників і розробки спеціальних напрямків аналізу секторальних рахунків.

 Аналітичні можливості СНС | Основні напрямки аналізу секторальних рахунків.

Основні напрямки аналізу національного багатства на базі СНС. | Баланс відтворення накопиченого багатства. | Баланси основних фондів і капітальних вкладень. | Розрахунок власного капіталу за секторами госп-ва країни. | Організація Міжнародних програм зіставлень | Основи методології Міжнар зіставлень показників СНР. | Система показників результатів економічної діяльності в СНР. | Схема і система МОБ виробництва і розподілу продукції. | МОБ витрат праці | Адаптація міжнарод стандартів в побудові МОБ СНС в отечест практиці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати