Головна

Розрахунок власного капіталу за секторами госп-ва країни.

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  4. C. Невичітаемий ПДВ - це ПДВ, що підлягає сплаті покупцем, який не вираховується з його власного зобов'язання по ПДВ, якщо воно існує.
  5. C. Споживання основного капіталу
  6. D. Застосування моделей для оцінок послуг капіталу
  7. I. Розрахунок обсягу видання.

Органи статистики поки не накопичили достатнього досвіду розробки показників власного капіталу за секторами господарства. Міжнародний стандарт СНР передбачає, що на освоєння цих показників потрібно ще певний час. Тому рекомендується максимально використовувати наявну статистичну інформацію про основний капітал, а також, де вона є, інформацію про оборотному капіталі для можливого визначення відповідних оцінок власного капіталу по галузях і формам власності, щоб приблизно оцінити накопичені активи і скласти попередні динамічні ряди відповідних показників. при цьому статистичними службам країн рекомендується від загальних оцінок наявності активів в секторах перейти до їх експертного розподілу по кожному сектору, балансуючи їх з величиною поточних операцій цих секторів за рахунком капіталу. При цьому допускається, що отримані значення національного багатства країни можливо розподілити як власні капітали секторів. в СНС національне багатство оцінюється за залишковою вартістю (т. е. за вирахуванням зносу); тому з вартості основного капіталу необхідно відняти вартість його зносу. До отриманої оцінки слід додати вартість запасів матеріальних благ, щоб отримати власний капітал країни. отримана таким чином підсумкова оцінка служить відправним моментом для подальшого розподілу цієї суми за секторами господарства як їх власного капіталу залучаючи для експертних оцінок наявну інформацію з найрізноманітніших джерел. Після завершення експертних розрахунків наявності активів на початок аналізованого року проводиться балансування значень цих активів зі значеннями поточних операцій кожного сектора з капіталом і виводяться оцінки наявності власного капіталу на кінець року. За допомогою такої принципової схеми виробляються балансування показників елементів власного капіталу в кожному секторі і розраховуються підсумкові значення показників по всій країні, які заносяться потім у відповідні допоміжні таблиці показників власного капіталу. В результаті таких розрахунків утворюється інформаційна база для динамічних рядів показників відновної вартості всіх накопичених в країні ресурсів і по кожному сектору окремо. табл для нефинеї підприємств: За стовпів: Види активів (вниз: Основн капітал, запаси), наявність на початку року, рух за рік (ділимо на 3столбца: 1. прибуло, 2. убило.3. накопичення (прибуло-вибуло)), коеф переоцінки в ціни кінця року, наявність на кінець року (налич на початок року + накопичення * коеф ..)

57. Коротка історія міжнар зіставлень вартісних показників і загальні принципи їх проведення Зіставлення показників у вартісній формі почалося з робіт друга половина 18 ст. в. Петті, Г. Кінга. в середині 19 ст. відбулося міжнар об'єд-ие статистиків. У 1885р. створений міжнар стат інститут глав метою кіт ставилося отримання порівняє матеріалів для різних країн. У 2 половині 19 ст. почалося проведення докладних міжнар сопоставл-ий (Л. Леві, М Мелхолл). З середини 20 ст. отримав розпод-ие метод зіставлення нац доходу з пом т. зв. споживе кошика, робочих пайків (К. Джині, С. р Струмілін). після 2 світ війни почалися розгорнуті зіставлення на базі межгос-их угод а також в рамках таких міжнар організацій як ОЄЕС, ООН, РЕВ. Великою подією в розвитку робіт по междумар зіставлень показників СНР столу публікація в 1954 р в Парижі роботи М. джельберта і І. кревіса Міжнар перші порівняння нац прод-та і купівельної сили валют, в кіт підсумовувалися рез-ти досліджень. Сопоставл-я була здійснена за показниками ВНП. Індекси цін обчислювалися як за структурою США так і за структурою сопоставляемой країни. Получ перші 2 соотнош-я не збігалися м / у собою. З 1963р. публікується показник нац доходу різних країн перерахований в єдину валюту по одній з різновидів валютних паритетів. на початку 70-их стат комісія ООН спільно з пенсільванським універ-м (США) під керівництвом Кревіса виконала роботи по розгорнутим зіставленням ВНП за 67-70-ті р 10 країн. Новизна роботи полягала перш за все в тому що на ряду з більш сщательнимі парними порівняннями були проведені експерементальні багатосторонні зіставлення. Характеристика вимог до міжнар індексам:характерність рез-тов; незалежність від вибору базової країни; транзитивність; внутрішня узгодженість індексів; вимога незалежності індексів від обраної сист од-ц вимірювання.

У 90-ті р сформир-сь ціла сист робіт по междунар порівнянь. Програма міжнар зіставлень ООН (ПМС ООН) явл загальновизнаним світовим стат стандартом в області в міжнародному сопоставл-ях. основним об'єктом зіставлення ПМС ООН явл показник ВВП исчисл-ий методом кінцевого ісп-я і його основні компоненти.

 Баланси основних фондів і капітальних вкладень. | Організація Міжнародних програм зіставлень

Балансуюча стаття, її значення | Рахунок вторинного розподілу житла. дох, його структура | Рахунок операцій з капіталом, його структура | Баланс активів і пасивів | Фінансовий рахунок, його стр-ра. | Классифик активів в СНР (фін і нефинеї) | Осн. розділи балансу народного госп-ва. | Платіжний баланс. основи розробки платіжного балансу | Основні напрямки аналізу національного багатства на базі СНС. | Баланс відтворення накопиченого багатства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати