Головна

Основні напрямки аналізу національного багатства на базі СНС.

  1. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  2. I. Основні положення
  3. I. Основні положення
  4. I.3. Основні захворювання органів травлення, ендокринної системи. Глистові захворювання у дітей дошкільного віку.
  5. I. Основні положення
  6. II. Основні принципи ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
  7. III. ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ І УМОВИ переходу до сталого розвитку

Перш за все аналізу піддаються наявність і структура національного багатства і його елементів. З цією метою використовується метод статистичних угруповань, застосування якого дозволяє характеризувати розподіл національного багатства та його елементів відповідно до досліджуваними ознаками. Найбільш важливими серед них є угруповання: 1по формі функціонування всі елементи багатства діляться на фінансові активи та нефінансові активи. Нефінансові активи представляють собою реальні активи країни, а фінансові активи виступають як представники реального багатства; 2по джерелами походження розрізняють матеріальні (реальні) активи і нематеріальні активи. 3По ролі в процесі господарської діяльності елементи національного багатства діляться на засоби виробництва, які використовуються для виробництва інших благ і послуг, і предмети споживання, які призначені для задоволення кінцевих потреб населення; 4ПО натурально-речовій структурі матеріальне багатство ділиться на основні фонди, оборотні фонди, резерви і запаси різного призначення, а також природні ресурси; 5По формам власності виділяється багатство, що перебуває у власності держави; в різних формах колективної власності (кооперативно-колгоспної, акціонерної і т. д.); приватної, особистої і іноземній власності, а також в різних змішаних формах власності; 6по галузях і секторах економіки, що дозволяє характеризувати їх продуктивний потенціал: здійснюється це угруповання на базі галузевої і секторної класифікації, діючої в російській статистиці; 7по призначенням і використанням окремих елементів національного богатства.8по територіальним розподілом національного багатства і окремих його елементів. 9по міністерствам і відомствам - по підприємствах і уч
 реждения, що належить до державної форми влас
 ності. з аналізом структури національного багатства тісно пов'язане вивчення його динаміки. Воно здійснюється на основі побудови
 динамічних рядів показників національного багатства і його
 компонентів (основних і оборотних фондів, резервів і запасів,
 майна населення) в порівнянних цінах. Інший напрямок аналізу багатства - дослідження фонду накопичення. визначається структура фонду накопичення. Посилення міжнародних зв'язків та міжнародних валютно-фінансових відносин викликає необхідність аналізу обміну Росії капітальними трансфертами з іншими країнами. Це здійснюється шляхом розрахунку нижченаведених показників: а) питомої ваги капітальних трансфертів, виплачених Росією "решті світу", в загальному обсязі валових заощаджень Росії; 6) частки капітальних трансфертів, отриманих Росією з-за кордону, в загальному обсязі інвестицій і капіталовкладень на території Росії. Поряд з цим дані СНС дозволяють розрахувати ряд показників, що характеризують економічну ефектівность окремих компонентів національного багатства. Перш за все до них відносяться показники фондовіддачі і фондомісткості. Разом з тим можна розрахувати показники приватної продуктивності основних фондів. Вони характеризують виробництво валового випуску, валової доданої вартості і чистої доданої вартості на одну грошову одиницю споживання основного капіталу. Ці показники розраховуються подібно фондоот-дачі, але в знаменнику замість вартості фондів знаходиться показник споживання основних фондів.

 Платіжний баланс. основи розробки платіжного балансу | Баланс відтворення накопиченого багатства.

Угруповання по ек. операціями | Рез-тати ек. деят-ти. | Основні принципи побудови нац. рахунків. | Балансуюча стаття, її значення | Рахунок вторинного розподілу житла. дох, його структура | Рахунок операцій з капіталом, його структура | Баланс активів і пасивів | Фінансовий рахунок, його стр-ра. | Классифик активів в СНР (фін і нефинеї) | Осн. розділи балансу народного госп-ва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати