На головну

Кінцевий результат навчання

  1. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  2. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  3. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
  4. II період навчання (друга половина листопада - лютий)
  5. III період навчання (березень, квітень, травень)
  6. IV. Оформлення результатів ревізії (перевірки), зустрічної перевірки

В результаті освоєння навчальної дисципліни випускник повинен володіти такими компетенціями.

3.1 Загальнокультурні компетенції (ОК):

Процес вивчення дисципліни «Організація і управління сервісними підприємствами» спрямований на формування наступних компетенцій:

- Здатністю проявляти ініціативу, в тому числі в ситуаціях ризику, вести навчання і надавати допомогу співробітникам (ОК-5);

3.2 Професійні компетенції (ПК):

общепрофессіональние:

- Здатністю використовувати закони і методи математики, природничих, гуманітарних і економічних наук при вирішенні стандартних і нестандартних професійних завдань (ПК-1);

- Володінням методами аналізу і прогнозування економічних ефектів і наслідків реалізованої і планованої діяльності (ПК-3);

за видами діяльності:

організаційно-управлінська діяльність:

- Готовністю до кооперації з колегами і організації роботи колективів виконавців (ПК-6);

- Здатністю і готовністю розраховувати і оцінювати умови та наслідки (в тому числі екологічні) які вводяться організаційно-управлінських рішень в області технічного і енергетичного забезпечення високоточних технологій виробництва сільськогосподарської продукції (ПК-7);

В ході вивчення дисципліни студент повинен:

- Вивчити теоретичні основи і принципи організації та управління виробництва;

знати:

- Особливості організації та управління виробництвом на сервісних підприємствах;

- Знати форми і методи ефективного застосування засобів електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва в сучасних російських умовах з урахуванням світових тенденцій розвитку;

вміти:

-самостійне і творчо використовувати теоретичні знання в процесі практичної діяльності;

володіти:

- Методами оцінки економічних показників стосовно сервісним підприємствам;

- Навичками публічної промови, ведення дискусій і полеміки.

- Навичками самостійного оволодіння новими знаннями з теорії організації та управління сервісними підприємствами і практиці їх розвитку.

4. Структура і зміст дисципліни (модуля) «Організація і управління сервісними підприємствами»

Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці, 72 години.

 Вид навчальної роботи  Всього годин  семестри
 № 1  № ___  № ___  № ___
 годин  годин  годин  годин
 Аудиторні заняття (всього) - - -
 В тому числі: - - - - -
 Лекції (Л) - - -
 Практичні заняття (ПЗ), Семінари (С) - - -
 Лабораторні роботи (ЛР) - - - - -
 Самостійна робота студента (СРС) (всього) - - -
 в тому числі: - - - - -
 Курсовий проект (робота)  КП - - - - -
 КР - - - - -
Інші види СРС: - - - - -
 Підготовка до лекцій - - -
 Підготовка до практичних та лабораторних занять - - -
 Самостійне вивчення навчального матеріалу (з літератури, електронних видань, Інтернет-ресурсів) - - -
 реферативна робота - - -
 СРС в період проміжної атестації - - -
 Вид проміжної атестації  залік (З) - - - - -
 іспит (Е)  36 *  36 * - - -
   
 РАЗОМ: Загальна трудомісткість  годин - - -
 зач. од. - - -

* - Годинник використовуються для підготовки до контрольних випробувань протягом семеструМісце дисципліни в структурі ООП | Розділи навчальної дисципліни (модуля), види навчальної діяльності і форми контролю

Лабораторні (практичні) заняття | види СРС | Відомості про формах навчання | Матеріально-технічне забезпечення дисципліни | Кадрове забезпечення освітнього процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати