Головна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1. VIII. ПРАВИЛА НОСІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ОДЯГУ, НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ОБЛІКУ РЕЧОВОГО МАЙНА
  2. VІ. ПРАВОВІ І НОРМАТИВНО - ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  3. Безпеки фірми щодо забезпечення безпеки бізнесу
  4. Визначення поняття інформаційного потоку. Класифікація інформаційних потоків. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації
  5. Вимоги до забезпечення безпеки туристів та екскурсантів
  6. Державна система забезпечення безпеки туристів
  7. Деякі психологічні аспекти забезпечення безпеки

ВСТУП

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі надають знання з інформаційної бази та особливостей використання сучасних управлінських інформаційних систем і технологій. Основна увага при вивченні дисципліни приділяється методам їх застосування для організації управлінського обліку в умовах ринкової економіки.

Метою дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" є засвоєння знань щодо створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій фінансового, управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів..

Предметом навчальної дисципліни є процеси управління інформаційними системами і технологіями фінансового, управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення управлінських інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття вмінь їх розв'язання.

Структура навчальної дисципліни:

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5,0 Галузь знань 0305 Економіка і підприємництво (шифр і назва) Варіативна частина
Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)
Модулів - 3 Спеціальність (професійне спрямування): 8.03050901 «Облік і аудит»   Рік підготовки:
Змістових модулів - 5 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _ Розрахункове_ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 180 9-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 4 самостійної роботи студента -6 Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр   32 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
116 год. 160 год.
Індивідуальні завдання:56,25год.
Вид контролю: диф. Залік

1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ

З метою кращого засвоєння матеріалу дисципліни студенти повинні спочатку опанувати знаннями та навичками в галузі «Економічна інформатика», «Інформатика та комп'ютерна техніка»; «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті», "Стратегічний аналіз", "Загальна теорія статистики", "Бухгалтерський облік", "Економічна статистика", "Фінансовий аналіз", "Економічний аналіз", "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Економіко-математичні методи" «Моделі і методи прийняття рішень» - знання яких дозволить студентам усвідомити і виявити взаємозв'язок між економічними і фінансовими показниками діяльності підприємства.

У свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін як: статистичні моделі детермінованого факторного аналізу, статистичне моделювання та прогнозування, управління розвитком соціально-економічних систем.

Необхідні знання студенти отримують під час лекційних занять і виконання практичних завдань.

Необхідним елементом успішного засвоєння дисципліни є самостійна робота студентів під керівництвом викладачів, а також самостійна робота з економічною літературою, законодавчими і нормативними актами з питань аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності, спеціальною інформаційно-аналітичною та методичною літературою.

З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни виконуються практичні аналітичні завдання; розв'язуються задачі по виявленню резервів підвищення ефективності діяльності підприємств різних форм власності; здійснюється тестовий контроль теоретичних знань студентів.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні опанувати наступні професійні компетентності (табл. 1).


Таблиця 1.1 - Компетентності, які набувають студенти при вивчені дисципліни

Вид компетенції (за ОКХ та ОПП) Зміст компетенції Теми дисципліни, що формують компетентність
КЗП.04.- загальнопрофесійні Використання інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту для ведення облікової діяльності підприємств та організацій Тема 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем
КСП.04.- загальнопрофесійні Встановлювати інформаційні зв'язки між задачами обліку, контролю та аудиту в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації Тема 2 Новітні інформаційні технології та їх класифікація
КСП.01. - спеціалізовано-професійні Налагоджування контрольно-аналітичних процесів у комп'ютерній мережі для забезпечення фінансового аналізу Тема 3 Інструментальні засоби для роботи користувача
КСП.01.- спеціалізовано-професійні Класифікація сучасних інформаційних технологій щодо прогнозування фінансових показників Тема 4 Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку
КСП.01.- спеціалізовано-професійні Прогнозування структури облікового апарату в комп'ютерній бухгалтерії та контроль за виконанням облікових робіт в інформаційній системі підприємства Тема 5 Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку
КСП.01.- спеціалізовано-професійні Налагоджування контрольно-аналітичних процесів у комп'ютерній мережі для забезпечення фінансового аналізу Тема 6 Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач
КСП.01. - спеціалізовано-професійні Налагоджування контрольно-аналітичних процесів у комп'ютерній мережі для забезпечення фінансового аналізу Тема 7 Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу
КСП.01.- спеціалізовано-професійні Класифікація сучасних інформаційних технологій щодо прогнозування фінансових показників Тема 8 Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)
КЗП.04.- загальнопрофесійні Використання інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту для ведення облікової діяльності підприємств та організацій Тема 9 Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю
КЗП.04.- загальнопрофесійні Використання інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту для ведення облікової діяльності підприємств та організацій Тема 10 Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН

Перед початком вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурую, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес згідно з робочою програмою навчальної дисципліни здійснюється у таких формах: лекційні та практичні заняття, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів.

Навчальний модуль - це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками.

Тематичний план даної дисципліни складається з п'яти змістових модулів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Тематичний план дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основні поняття, сутність, зміст та особливості управління інформаційними системами і технологіями обліку, аналізу та аудиту
Тема 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем 9,5 - - 5,5 12,5 - - - 10,5
Тема 2 Новітні інформаційні технології та їх класифікація 9,25 - - 1,25 6,25 - - - 4,25
Тема 3 Інструментальні засоби для роботи користувача 12,0 - - 4,0 16,0 - - 10,0
Разом за змістовим модулем 1 20,75 - - 10,75 34,75 - - 24,75
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Сучасні автоматизовані системи управління обліковими процесами підприємства
Тема 4 Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку 13,0 - - 5,0 12,0 - - - 10,0
Тема 5 Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку 9,0 - - 5,0 12,0 - - - 10,0
Разом за змістовим модулем 2 22,0 - - 10,0 24,0 - - - 20,0
Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології фінансового аналізу
Тема 6 Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач 13,0 - - 5,0 9,0 - - 5,0
Тема 7 Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу 13,0 - - 5,0 10,0 - - - - 10,0
Разом за змістовим модулем 3 26,0 - - 10,0 19,0 - - 15,0
Змістовий модуль 4. Сучасні автоматизовані системи управління підприємством (виробничими процесами)
Тема 8 Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи) 14,0 - - 10,0 20,0 - - - - 20,0
Разом за змістовим модулем 4 14,0 - - 10,0 20,0 - - - - 20,0
Модуль 3
Змістовий модуль 5. Проектування, моделювання та впровадження процесів контролю та аудиту в умовах функціонування інформаційних систем обліку
Тема 9 Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю 13,0 - - 5,0 7,0 - - - 5,0
Тема 10 Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві 9,0 - - 5,0 10,0 - - - - 10,0
Разом за змістовим модулем 5 22,0 - - 10,0 17,0 - - - 15,0
Усього годин 114,75   - 50,75 114,75   - 94,75
ІНДЗ 56,25 - - - 56,25 - 56,25 - - - 56,25  
Підготовка до диф. заліку 9,0 - - - - 9,0 9,0 - - - - 9,0
Усього годин   56,25 59,75   56,25 103,75

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Основні поняття, сутність, зміст та особливості управління інформаційними системами і технологіями обліку, аналізу та аудиту

ТЕМА 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем

Система економічної інформації. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура. Комп'ютерні технології аналітичних робіт. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Програмне забезпечення фінансового аналізу. Аналітичні можливості найпоширеніших сучасних програмних продуктів.

ТЕМА 2. Новітні інформаційні технології та їх класифікація

Еволюція підходів до систематизованого аналізу фінансової звітності. Методи, типи й основні етапи факторного аналізу. Детерміновані моделі факторного аналізу.

Стохастичні (кореляційні) моделі факторного аналізу. Методи лінійного програмування. Евристичні моделі й методи. Імітаційне моделювання. Функціональна діагностика. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок. Експертні системи у фінансовому аналізі. Робочі книги Microsoft Exсel по фінансовому аналізу. Технічне забезпечення фінансового аналізу. Телекомунікаційне середовище. Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика

ТЕМА 3. Інструментальні засоби для роботи користувача

Електронні первинні документи. Моделі документування в комп'ютерних програмах. Автоматизація процедури інвентаризації. Можливості оцінки в комп'ютерних облікових програмах. Автоматизація калькулювання. Робота з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах. Моделі облікових записів у комп'ютерних облікових програмах. Розширені можливості облікових записів в комп'ютерних програмах. Складання звітності в комп'ютерних облікових програмах. Особливості електронного документообігу. Програмні системи електронного документообігу. Маршрути електронних документів. Реєстрація електронних документів. Створення архіву електронних документів.

Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Сучасні автоматизовані системи управління обліковими процесами підприємства

ТЕМА 4. Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку

Облік фінансово-розрахункових операцій. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту.

Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту

ТЕМА 5. Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку

Завдання інформаційних систем податкових служб. Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби. Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб.

Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології фінансового аналізу

ТЕМА 6. Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Діагностика банкрутства підприємства. Виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємства. Визначення кредитного рейтингу підприємств. Моделювання рівня кредитоспроможності методом кореляційно-регресійного аналізу й індексним методом

ТЕМА 7. Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу

Вибір IT- проекту. Традиційні облікові системи. Заповнення "чорного ящика". Електронна таблиця для ПК. Спеціальне ПО для ФВА. Сховище даних. Сховище даних і програмне забезпечення для ФВА.

Змістовий модуль 4. Сучасні автоматизовані системи управління підприємством (виробничими процесами)

ТЕМА 8. Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)

Загальні відомості з розвитку автоматизованих систем управління підприємством. Планування потреб в матеріалах (склад та послідовність процедур планування згідно MRP). Управління виробничими ресурсами (концепція MRP ІІ: еволюція, структура, практичне використання). Інтегровані інформаційні системи автоматизації процесів управління підприємством (ERP - Enterprise Resources Planning - Планування ресурсів підприємства). Управління фінансами. Система планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP) Customer Synchronized Resource Planning. Розвинуті системи планування (APS, Advanced Planning System). Основні принципи CRM. Історія розвитку CRM. Функції CRM-систем.

Модуль 3.

Змістовий модуль 5. Проектування, моделювання та впровадження процесів контролю та аудиту в умовах функціонування інформаційних систем обліку

ТЕМА 9. Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю

Налагодження комп'ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю. Поняття про комп'ютерний контроль та аудит. Організаційні заходи контролю. Контроль за виконанням облікових записів у КСБО. Програмне забезпечення аудиторської діяльності.

ТЕМА 10. Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві

Особливості аудиту при застосуванні КІСП. Вивчення і оцінка КІСП. Аудиторський ризик при використанні КІСП. Методика тестування КІСП аудитором

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

ТЕМА 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем

1. Система економічної інформації.

2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура.

3. Комп'ютерні технології аналітичних робіт.

4. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

5. Програмне забезпечення фінансового аналізу.

6. Аналітичні можливості найпоширеніших сучасних програмних продуктів.

ТЕМА 2. Новітні інформаційні технології та їх класифікація

1. Еволюція підходів до систематизованого аналізу фінансової звітності.

2. Методи, типи й основні етапи факторного аналізу.

3. Детерміновані моделі факторного аналізу.

4. Стохастичні (кореляційні) моделі факторного аналізу. Методи лінійного програмування.

5. Евристичні моделі й методи. Імітаційне моделювання.

6. Функціональна діагностика.

7. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок. Експертні системи у фінансовому аналізі.

8. Робочі книги Microsoft Exсel по фінансовому аналізу.

9. Технічне забезпечення фінансового аналізу.

10. Телекомунікаційне середовище.

11. Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика

ТЕМА 3. Інструментальні засоби для роботи користувача

1. Електронні первинні документи. Моделі документування в комп'ютерних програмах.

2. Автоматизація процедури інвентаризації. Можливості оцінки в комп'ютерних облікових програмах.

3. Автоматизація калькулювання. Робота з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах.

4. Моделі облікових записів у комп'ютерних облікових програмах. Розширені можливості облікових записів в комп'ютерних програмах.

5. Складання звітності в комп'ютерних облікових програмах.

6. Особливості електронного документообігу. Програмні системи електронного документообігу.

7. Маршрути електронних документів. Реєстрація електронних документів. Створення архіву електронних документів.

ТЕМА 4. Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку

1. Облік фінансово-розрахункових операцій.

2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту.

4. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

5. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту

ТЕМА 5. Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку

1. Завдання інформаційних систем податкових служб.

2. Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби.

3. Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб.

4. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб.

ТЕМА 6. Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач

1. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

2. Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів.

3. Діагностика банкрутства підприємства.

4. Виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємства.

5. Визначення кредитного рейтингу підприємств.

6. Моделювання рівня кредитоспроможності методом кореляційно-регресійного аналізу й індексним методом

ТЕМА 7. Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу

1. Вибір IT- проекту.

2. Традиційні облікові системи.

3. Заповнення "чорного ящика".

4. Електронна таблиця для ПК.

5. Спеціальне ПО для ФВА.

6. Сховище даних. Сховище даних і програмне забезпечення для ФВА.

ТЕМА 8. Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)

1. Загальні відомості з розвитку автоматизованих систем управління підприємством.

2. Планування потреб в матеріалах (склад та послідовність процедур планування згідно MRP).

3. Управління виробничими ресурсами (концепція MRP ІІ: еволюція, структура, практичне використання).

4. Інтегровані інформаційні системи автоматизації процесів управління підприємством (ERP - Enterprise Resources Planning - Планування ресурсів підприємства).

5. Управління фінансами.

6. Система планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP) Customer Synchronized Resource Planning. Розвинуті системи планування (APS, Advanced Planning System).

7. Основні принципи CRM. Історія розвитку CRM. Функції CRM-систем.

ТЕМА 9. Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю

1. Налагодження комп'ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.

2. Поняття про комп'ютерний контроль та аудит.

3. Організаційні заходи контролю.

4. Контроль за виконанням облікових записів у КСБО.

5. Програмне забезпечення аудиторської діяльності.

ТЕМА 10. Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві

1. Особливості аудиту при застосуванні КІСП.

2. Вивчення і оцінка КІСП.

3. Аудиторський ризик при використанні КІСП.

4.Методика тестування КІСП аудитором
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ПЛАНОМ)

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньому підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язання їх студентами на занятті.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі лабораторны роботи, враховуються при виставленні поточної модульної (практичний модульний контроль) оцінки з даної навчальної дисципліни.

Теми та розподіл кількості годин за окремими темами наведено в табл.2.2:

№ з/п Назва теми Кількість годин за формами навчання
денна   заочна
Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем  
Новітні інформаційні технології та їх класифікація  
Інструментальні засоби для роботи користувача
Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку  
Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку  
Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач
Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу  
Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)  
Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю
Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві  
  Усього

Лабораторна робота 1. Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Програмне забезпечення фінансового аналізу. Аналітичні можливості найпоширеніших сучасних програмних продуктів.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 2. Новітні інформаційні технології та їх класифікація

Детерміновані моделі факторного аналізу. Стохастичні (кореляційні) моделі факторного аналізу. Методи лінійного програмування. Евристичні моделі й методи. Імітаційне моделювання. Функціональна діагностика. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок. Експертні системи у фінансовому аналізі. Робочі книги Microsoft Exсel по фінансовому аналізу. Технічне забезпечення фінансового аналізу. Телекомунікаційне середовище. Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 3. Інструментальні засоби для роботи користувача

Електронні первинні документи. Моделі документування в комп'ютерних програмах. Автоматизація процедури інвентаризації. Можливості оцінки в комп'ютерних облікових програмах. Автоматизація калькулювання. Робота з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах. Моделі облікових записів у комп'ютерних облікових програмах. Розширені можливості облікових записів в комп'ютерних програмах. Складання звітності в комп'ютерних облікових програмах. Особливості електронного документообігу. Програмні системи електронного документообігу. Маршрути електронних документів. Реєстрація електронних документів. Створення архіву електронних документів.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 4. Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку

Облік фінансово-розрахункових операцій. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 5. Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку

Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби. Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 6. Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів. Діагностика банкрутства підприємства. Виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємства. Визначення кредитного рейтингу підприємств. Моделювання рівня кредитоспроможності методом кореляційно-регресійного аналізу й індексним методом

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 7. Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу

Вибір IT- проекту. Традиційні облікові системи. Заповнення "чорного ящика".

Електронна таблиця для ПК. Спеціальне ПО для ФВА. Сховище даних. Сховище даних і програмне забезпечення для ФВА.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 8. Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи)

Загальні відомості з розвитку автоматизованих систем управління підприємством. Планування потреб в матеріалах (склад та послідовність процедур планування згідно MRP). Управління виробничими ресурсами (концепція MRP ІІ: еволюція, структура, практичне використання). Інтегровані інформаційні системи автоматизації процесів управління підприємством (ERP - Enterprise Resources Planning - Планування ресурсів підприємства). Управління фінансами. Система планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP) Customer Synchronized Resource Planning. Розвинуті системи планування (APS, Advanced Planning System). Основні принципи CRM. Історія розвитку CRM. Функції CRM-систем.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 9. Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю

Налагодження комп'ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю. Поняття про комп'ютерний контроль та аудит. Організаційні заходи контролю. Контроль за виконанням облікових записів у КСБО. Програмне забезпечення аудиторської діяльності.

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].

Лабораторна робота 10. Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві

Особливості аудиту при застосуванні КІСП. Вивчення і оцінка КІСП. Аудиторський ризик при використанні КІСП.

Методика тестування КІСП аудитором

Рекомендована література: основна [1, 44, 45]; додаткова [1,4,13, 16, 20, 39].


2. САМОСТІЙНА РОБОТА

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, законодавчими і нормативними документами в галузі аналізу господарської діяльності. Для цього рекомендується опрацювати існуючи законодавчі та нормативні акти, які публікуються в офіційних виданнях "Відомості Верховної ради України", "Урядовий кур'єр", "Голос України", аналітичні коментарі та проблемні статті, що друкуються в журналах "Актуальні проблеми економіки", "Вопросы статистики", "Вопросы экономики", "Економіка і прогнозування", "Економіка України", "Статистика України", а також розміщені на сайтах державних органів влади та Державного комітету статистики України (www.dinai.com; www.zakon.rada.gov.ua; www.ukrstat.gov.ua).

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:

1. Закріплення лекційного матеріалу. 2. Робота з рекомендованою літературою. 3. Підготовка до лабораторних робіт, дискусій, роботи в малих групах. 4. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань на запитання, які винесені для самостійного вивчення. 5. Робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка доповідей.

Перелік питань для самостійного опрацювання за навчальною дисципліною наведено в табл.2.3:

№ з/п Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Концептуальні засади та принципи побудови управлінських інформаційних систем 5,5 10,5
Новітні інформаційні технології та їх класифікація 1,25 4,25
Інструментальні засоби для роботи користувача 4,0 10,0
Інформаційна технологія розв'язування задач з управлінського та фінансового обліку 5,0 10,0
Інформаційна технологія з розрахунків податкового обліку 5,0 10,0
Інформаційні технології розв'язування аналітичних задач 5,0 5,0
Інформаційні технології для методу функціонально-вартісного аналізу 5,0 10,0
Автоматизовані системи управління підприємством (виробничі системи) 10,0 20,0
Інформаційна технологія розв'язування задач із внутрішнього контролю 5,0 5,0
Інформаційна технологія розв'язування задач з аудиту на підприємстві 5,0 10,0
Індивідуальне науково-дослідне завдання - розрахункове 56,25 56,25
Підготовка до диференційного заліку 9,0 9,0
  Разом

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ

Змістовий модуль 1. Основні поняття, сутність, зміст та особливості управління інформаційними системами і технологіями обліку, аналізу та аудиту

1. Система економічної інформації.

2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура.

3. Комп'ютерні технології аналітичних робіт.

4. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

5. Програмне забезпечення фінансового аналізу.

6. Аналітичні можливості найпоширеніших сучасних програмних продуктів.

7. Еволюція підходів до систематизованого аналізу фінансової звітності.

8. Методи, типи й основні етапи факторного аналізу.

9. Детерміновані моделі факторного аналізу.

10. Стохастичні (кореляційні) моделі факторного аналізу.

11. Методи лінійного програмування.

12. Евристичні моделі й методи.

13. Імітаційне моделювання.

14. Функціональна діагностика.

15. Неформалізовані методи з використанням експертних оцінок.

16. Експертні системи у фінансовому аналізі.

17. Робочі книги Microsoft Exсel по фінансовому аналізу.

18. Технічне забезпечення фінансового аналізу.

19. Телекомунікаційне середовище.

20. Автоматизоване робоче місце фінансового аналітика

21. Електронні первинні документи.

22. Моделі документування в комп'ютерних програмах.

23. Автоматизація процедури інвентаризації.

24. Можливості оцінки в комп'ютерних облікових програмах.

25. Автоматизація калькулювання.

26. Робота з бухгалтерськими рахунками в комп'ютерних програмах.

27. Моделі облікових записів у комп'ютерних облікових програмах.

28. Розширені можливості облікових записів в комп'ютерних програмах.

29. Складання звітності в комп'ютерних облікових програмах.

30. Особливості електронного документообігу.

31. Програмні системи електронного документообігу.

32. Маршрути електронних документів.

33. Реєстрація електронних документів.

34. Створення архіву електронних документів.

35. Що розуміють під документом?

36. За якими ознаками можна класифікувати документи?

37. З яких частин складається документ?

38. Обгрунтуйте процес введення документа в комп'ютер.

39. Поясніть передумови здійснення електронного документообігу.

40. Назвіть призначення модулю "Управління документообігом", що міститься в програмі "Галактика".

41. Назвіть всі існуючі методи контролю.

Змістовий модуль 2. Сучасні автоматизовані системи управління обліковими процесами підприємства

1. Облік фінансово-розрахункових операцій.

2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту.

4. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

5. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту

6. Завдання інформаційних систем податкових служб.

7. Функціональне забезпечення інформаційної системи податкової служби.

8. Технічне забезпечення інформаційних систем податкових служб.

9. Структура інформаційного забезпечення інформаційних систем податкових служб.

10. Що таке автоматизована інформаційна технологія (ЛІТ)?

11. Назвіть етапи розвитку автоматизованих інформаційних технологій.

12. Дайте класифікацію автоматизованих інформаційних технологій

13. Що таке нова інформаційна технологія?

14. Визначте, що таке автоматизована інформаційна технологія експертної підтримки.

15. Що є перспективним напрямом розвитку комп'ютерної технології.

16. Що таке база знань?

17. Які особливості структури економічної інформаційної системи?

18. Перелічіть основні види структури інформаційної системи.

19. Назвіть основні класи ЕОМ.

20. Що означають програмні агенти?

21. Що означає система підтримки прийняття рішень?

22. Що розуміють під завданням управління?

23. Які корпоративні ІС найбільше поширені в Україні?

Змістовий модуль 3. Сучасні інформаційні технології фінансового аналізу

1. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

2. Інтегральна оцінка фінансового стану учасників конкурсних торгів.

3. Діагностика банкрутства підприємства.

4. Виявлення ознак поточної, критичної або надкритичної неплатоспроможності підприємства.

5. Визначення кредитного рейтингу підприємств.

6. Моделювання рівня кредитоспроможності методом кореляційно-регресійного аналізу й індексним методом

7. Вибір IT- проекту.

8. Традиційні облікові системи.

9. Заповнення "чорного ящика".

10. Електронна таблиця для ПК. Спеціальне ПО для ФВА.

11. Сховище даних.

12. Сховище даних і програмне забезпечення для ФВА.

13. Які основні завдання бухгалтера-аналітика?

14. З якою метою здійснюється організація аналітичного процесу?

15. Що означає організація економічного аналізу?

16. Назвіть організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві.

17. Вкажіть, хто є суб'єктом економічного аналізу.

18. Що розуміють під поняттям "інформація"?

19. Як класифікується економічна інформація залежно від поставленої мети?

20. Яка особливість інформаційних технологій для проведення аналітичних досліджень?

21. Які види інформаційних технологій?

22. Що означає автоматизоване робоче місце аналітика?

23. Дайте визначення, що таке автоматизована система економічного аналізу.

24. Назвіть класифікацію програмного забезпечення економічного аналізу.

25. Які вимога висуваються до програмного забезпечення?

26. Охарактеризуйте найбільш розповсюджені аналітичні програми.

Змістовий модуль 4. Сучасні автоматизовані системи управління підприємством (виробничими процесами)

1. Загальні відомості з розвитку автоматизованих систем управління підприємством.

2. Планування потреб в матеріалах (склад та послідовність процедур планування згідно MRP).

3. Управління виробничими ресурсами (концепція MRP ІІ: еволюція, структура, практичне використання).

4. Інтегровані інформаційні системи автоматизації процесів управління підприємством (ERP - Enterprise Resources Planning - Планування ресурсів підприємства).

5. Управління фінансами.

6. Система планування ресурсів підприємства, синхронізованого зі споживачами (CSRP) Customer Synchronized Resource Planning.

7. Розвинуті системи планування (APS, Advanced Planning System).

8. Основні принципи CRM.

9. Історія розвитку CRM.

10. Функції CRM-систем.

Змістовий модуль 5. Проектування, моделювання та впровадження процесів контролю та аудиту в умовах функціонування інформаційних систем обліку

1. Налагодження комп'ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.

2. Поняття про комп'ютерний контроль та аудит.

3. Організаційні заходи контролю.

4. Контроль за виконанням облікових записів у КСБО.

5. Програмне забезпечення аудиторської діяльності.

6. Особливості аудиту при застосуванні КІСП.

7. Вивчення і оцінка КІСП.

8. Аудиторський ризик при використанні КІСП.

9. Методика тестування КІСП аудитором

10. Назвіть джерела інформації для здійснення аудиту.

11. Чим відрізняється внутрішній аудит від зовнішнього?

12. Які форми організації інформаційної бази використовуються при створенні комп'ютерних систем аудиту?

13. Охарактеризуйте комп'ютерну систему зовнішнього аудиту.

14. Охарактеризуйте комп'ютерну систему внутрішнього аудиту.

15. Які комплекси завдань розв'язуються при комп'ютеризації зовнішнього і внутрішнього аудиту?

16. Яка принципова схема функціонування комп'ютерних систем зовнішнього і внутрішнього аудиту?

4. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Індивідульно-консультативна робота зі студентами здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи викладача у формі:

− індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання

− індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на

− поточний контроль, тощо.

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є:

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: консультації індивідуальні (запитання-відповідь); консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій);

б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і групові;

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу:індивідуальне здавання виконаних робіт.

5. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів. Проведення лекційних занять передбачено з використанням традиційних форм (вступної, тематичних, заключної, оглядова). Практичні заняття передбачають інтерактивний підхід до проведення занять.

При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування активних та інтерактивних методів навчання - ділових ігор, тренінгів, семінарів у активній формі, розгляд кейсів, модерації. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у:

− високій мотивації студентів;

− закріпленні теоретичних знань на практиці;

− підвищенні самосвідомості студентів;

− виробленні здатності приймати самостійні рішення;

− виробленні здібності до колективних рішень;

− виробленні здібності до соціальної інтеграції;

− придбанні навичок вирішення конфліктів;

− розвитку здібності до компромісів.

6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" передбачають лекційні, практичні заняття, а також самостійну роботу.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися кількома методами:

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять.

2. Виконання курсової роботи.

3. Проведення проміжного тестування.

4. Виконання завдань для самостійної роботи.

6. Проведення поточно-модульного контролю.

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять, виконання завдань для самостійної роботи має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання певних видів робіт за 100 бальною накопичувальною шкалою, що відображена в таблицях 7.1.- 7.3.

Об'єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» поділяються на обов'язкові та додаткові. До обов'язкових належать завдання, які студенти повинні виконати обов'язково під час опанування цієї дисципліни. До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля (навчальної дисципліни) із обов'язковим переведенням цих оцінок у національну шкалу (з виставленням національної семестрової оцінки "відмінно", "добре", "задовільно" чи "незадовільно") та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F).

Таблиця 7.1 - Критерії оцінювання знань та вмінь студентів

Рейтингова оцінка, бали Оцінка ЕСТS та її визначення Національна оцінка Критерії оцінювання
позитивні негативні
90-100 А Відмінно - глибоке знання навчального матеріалу модуля, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; - вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв'язку і розвитку; - вміння проводити теоретичні розрахунки; - відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні; - вміння розв'язувати складні практичні задачі відповіді на запитання можуть містити незначні неточності
85-89 В Добре - глибокий рівень знань в обсязі обов'язкового матеріалу, що передбачений модулем; - вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; - вміння розв'язувати складні практичні задачі відповіді на запитання містять певні неточності  
75-84 С Добре - міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного застосування; - вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; - вміння розв'язувати практичні задачі - невміння використовувати теоретичні знання для розв'язування складних практичних задач
65-74 D Задовільно - знання основних фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного застосування; - вміння розв'язувати прості практичні задачі - невміння давати аргументовані відповіді на запитання; - невміння аналізувати викладений матеріал і виконувати розрахунки; - невміння розв'язувати складні практичні задачі
55-64 Е Задовільно - знання основних фундаментальних положень матеріалу модуля, - вміння розв'язувати найпростіші практичні задачі - незнання окремих (непринципових) питань з матеріалу модуля; - невміння послідовно і аргументовано висловлювати думку; - невміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач
35-54 FХ (потрібне додаткове вивчення) Незадовільно додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в терміни, що передбачені навчальним планом. - незнання основних фундаментальних положень навчального матеріалу модуля; - істотні помилки у відповідях на запитання; - невміння розв'язувати прості практичні задачі
<35 F (потрібне повторне вивчення) Незадовільно - - повна відсутність знань значної частини навчального матеріалу модуля; - істотні помилки у відповідях на запитання; - незнання основних фундаментальних положень; - невміння орієнтуватися під час розв'язання простих практичних задач

Для спрощення розрахунку різних видів рейтингу студента (з дисципліни, модуля, семестру, курсу, терміну навчання) кожен вид рейтингу оцінюється відповідно до 100-бальної шкали, яка складається:

· з основних (70 балів):

ü складання теоретичного матеріалу за модулями;

ü виконання та зарахування лабораторних робіт;

ü виконання та зарахування індивідуальних завдань (рефератів, курсових робіт та проектів, розрахункових завдань);

· та з додаткових (30 балів):

ü складання іспиту або заліку;

ü активна участь студентів в аудиторних заняттях.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою критеріїв та системи оцінювання знань та умінь студентів, яка використовується в НТУ "ХПІ" (табл. 7.1)

Загальна сума балів, отримана на екзамені, складається з частини основних балів та частини додаткових балів.

Студенти, які набрали від 25 до 70 основних балів, мають право не складати екзамен, а з урахуванням додаткових балів за відвідування занять (табл.7.2), отримують відповідну підсумкову оцінку за семестр.

Підсумкова оцінка може бути визначена, якщо студент отримав не менше 25 основних балів.

Таблиця 7.2 - Переведення результатів відвідування аудиторних занять у додаткові бали

Бали 1-10 11-17 18-25 26-30
Відвідування, % <30 30-50 50-60 70-80 80-100

Студенти складають екзамен у випадках:

1) якщо не склали на позитивну оцінку один із запланованих змістовних модулів;

2) з метою покращення підсумкової оцінки з дисципліни, але не більше ніж на 1 бал за національною шкалою.

За несвоєчасне виконання індивідуальних завдань та складання виконання практичних завдань кількість балів не може перевищувати 50 % від максимально можливої.

Переведення результатів оцінювання кредитних модулів за шкалою ECTS у кількісну форму та переведення розрахункового значення підсумкової оцінки до шкали ECTS та національної шкали оцінювання знань здійснюється за допомогою табл. 7.1.

Розрахунок кількості балів з дисципліни наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 - Визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни (4 семестр, 4 кредити)

Найменування Максимальна кількість балів
Складання теоретичного матеріалу:
Модуль 1. мах = 20
Модуль 2. мах = 15
Модуль 2. мах = 15
Результати складання теоретичного матеріалу S мах = 50 (S = М1 + М2)
Складання практичного матеріалу:
Розрахункове завдання мах = 20
Разом кількість основних балів, отриманих студентом за семестр S = мах = 70
Відвідування аудиторних занять (додаткові бали) мах = 30

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" заочної та дистанційної форм навчання Автор: Л. С. Стригуль, Ю. С. Литвинова

2 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання Автор: Л. С. Стригуль, Ю. С. Литвинова

3 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання Автор: Л. С. Стригуль

4 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" заочної та дистанційної форм навчання Автор: Л. С. Стригуль

5 Конспект лекцій з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 8.030509 "Облік і аудит" денної, заочної та дистанційної форми навчання Автор: Л. С. Стригуль

6 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" заочної та дистанційної форм навчання Автор: Л. С. Стригуль

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

1) Microsoft Excel 2003 [Текст]: руководство / Е. А. Курбатова. - М.; СПб.: Диалектика; Вильямс, 2005. - 288 с., 1 екз.

2) Белуха Н. Т. Аудит: ученик / Н. Т. Белуха. - К.: Знання, 2000. - 769 с., 10 екз.

3) Білик В. М. Інформаційні технології та системи [Текст]: навч. посібник / В. М. Білик, В. С. Костирко; Львівська комерційна акад. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 232 с., 1 екз.

4) Болюх М. А. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» [Текст]: навч. посібник / М. А. Болюх, М.І. Горбаток; Київський нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 232 с., 3 екз.

5) Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита [Текст]: монография / В. П. Завгородний. - К.: А. С. К., 1998. - 768 с., 2 екз.

6) Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине [Текст]: учебное пособие / В. П. Завгородний. - 4-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 1999. - 864 с., 5 екз.

7) Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов [Текст] : учеб. пособие / В. П. Завгородний. - 5-е изд., доп. и перераб. - К.: А. С. К., 2003. - 847 с., 1 екз.

8) Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка [Текст] / В. П. Завгородний, В. Я. Савченко. - К.: Блиц-Информ, 1995. - 832 с., 1 екз.

9) Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине [Текст]: научное издание / В. П. Завгородний. - К.: А. С. К., 2000. - 638 с., 3 екз.

10) Закон України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 р.

11) Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV вiд 22.05.2003 р.

12) Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» № 80/94-ВР від 05.07.1994 р.

13) Закон України «Про інформацію» № 2657-XII вiд 02.10.1992 р.

14) Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» № 710/97-ВР від 10.12.1997 р.

15) Закон України «Про Національну програму інформатизації» № 74/98-ВР від 04.02.1998 р.

16) Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» № 537-V від 09.01.2007 р.

17) Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей і Україні» № 2346-ІІІ від 05.04.2001 р.

18) Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета [Текст] / О. П. Ильина. - СПб.: Питер, 2001. - 684 с., 1 екз.

19) Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності [Текст]: навч. посібник / В.І. Іващенко, М. А. Болюх. - К.: НІЧЛАВА, 2001. - 204 с., 5 екз.

20) Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» № 22 від 21.01.2004 р.

21) Інструкція НБУ «Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» № 320 від 16.08.2006 р.

22) Інструкція НБУ «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» № 148 від 27.05.2008 р.

23) Інформаційні системи бухгалтерського обліку [Текст]: підручник / Ф. Ф. Бутинець [та ін.]; ред. Ф. Ф. Бутинець, 2-ге вид., перероб. і доп. - Рута: Житомир, 2002. - 544 с., 1 екз.

24) Інформаційні системи і технології в економіці [Текст]: посібник / В. С. Пономаренко [та ін.]; ред. В. С. Пономаренко. - К.: Академія, 2002. - 544 с., 30 екз.

25) Кузьмiнський А. М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу [Текст]: пiдручник / А. М. Кузьмiнський, В. П. Завгородний, В. В. Сопко; ред. А. М. Кузьмiнський. - К.: Вища шк., 1993. - 223 с., 4 екз.

26) Лист НБУ «Про регламент роботи СЕМП» №25-211/55-320 від 14.01.2005 р.

27) Олійник А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст]: навч. посібник / А. В. Олійник, В. М. Шацька. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 436 с., 11 екз.

28) Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. - К.: КНЕУ, 1999. - 327 с., 1 екз.

29) Подольский В. И. Автоматизация обработки учетной информации на промышленных предприятиях [Текст]: монография / В. И. Подольский. - М.: Статистика, 1978. - 199 с., 1 екз.

30) Положення НБУ «Про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем» № 348 від 25.09.2007 р.

31) Положення НБУ «Про електронні гроші в Україні» № 178 від 25.06.2008 р.

32) Положення НБУ «Про захист інформації в Національній системі масових електронних платежі

| Место дисциплины в структуре ООП

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати