Головна

Методичні рекомендації викладачам за освітніми технологіями

  1. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» призначена для реалізації програми підготовки магістрів економіки (перша вища освіта). Актуальність викладання названої дисципліни визначається тим, що сучасна господарська практика, структурні зміни національної економіки настійно вимагають максимально оперативної та адекватної реакції на них системи вищої освіти.

Дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» займає провідне положення в першому блоці магістерської програми, включена в варіативну частину, відноситься до дисциплін за вибором. Наповнення програми курсу і методика її викладання базуються на положеннях федерального державного освітнього стандарту. Дана дисципліна покликана сформувати у магістрантів сучасну теоретичну базу знань і аналітичних підходів до аналізу трансформуються кредитно-грошової і фінансової систем, методики викладання фінансових дисциплін.

Дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» знаходиться в тісному, органічному взаємозв'язку з іншими освітніми компонентами підготовки магістрів за напрямом «Фінанси і кредит». Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни, повинні стати основою в проведенні ними дослідних робіт і вироблення власних висновків і рекомендацій.

Дисципліна «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» вивчається магістрантами на першому курсі протягом одного семестру.

Матеріальна база відповідає вимогам ФГОС 3+, ВНЗ, лекційні та практичні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійним обладнанням. По всьому курсу дисципліни підготовлені і використовуються на заняттях тести з контролю основних знань. При самостійній підготовці магістрантами використовується література з історії, методології та філософії наукових досліджень і економічної науки, сучасним теоріям грошей, фінансів і кредиту, наявна в бібліотеці університету та методичному кабінеті економічного факультету, а також на загальнодоступних інтернет-сайтах.

Вивчення курсу «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту» передбачає чотири взаємопов'язаних види навчальної роботи, а саме:

- Загальна аудиторна робота, Що включає лекційні та практичні заняття;

- Самостійна робота студентів по вивченню курсу з використанням підручників та навчальних посібників, практикумів і електронних освітніх ресурсів, консультацій з провідними дисципліну викладачами;

- Самостійна науково-дослідна робота, Що завершується підготовкою письмового реферату з обраної студентом проблеми;

- Робота з рецензією на реферат, захист реферату і здача заліку.

Всі заняття проводяться з використанням інтерактивних методів навчання.

Лекційні заняття спрямовані на вивчення основних теоретичних питань дисципліни, усвідомлення практичної цінності отриманих знань, а також на створення стимулів до самостійного вивчення літератури. Лекційні заняття проводяться по ключових темах курсу «Сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту». У них ставиться завдання концептуального викладу основних проблем курсу. Згідно з таким підходом всередині кожної теми виділяються складові її блоки питань.

Лекції проводяться із застосуванням технічних засобів навчання.

Практичні заняття спрямовані на формування умінь і навичок аналітичної роботи. Проводяться дискусії з тих чи інших проблем, повідомлення, доповіді.

Мета практичних занять:

- Розширення і поглиблення знань з найбільш важливих проблем курсу;

- формуваннявміння логічно викладати погляди на сутність теоретичних концепцій різних напрямків і шкіл, виявляти логіку їх становлення і розвитку, загальні риси і відмінності;

- закріплення навичок аналітичної діяльності.

Досягнення названої мети дозволить магістрантові оформити і зміцнити універсальні компетентності, виробити власну позицію щодо сучасних проблем фінансово-кредитної сфери національної економіки і фінансово-інвестиційного менеджменту організації. Практичні заняття шліфують професійну майстерність, дають можливість критично осмислювати і оцінювати сучасні теорії грошей, фінансів і кредиту, обґрунтовувати актуальність проведених самостійних досліджень, сприяють оволодінню методикою викладання фінансових дисциплін.

Програма розроблена відповідно до ФГОС ВО за напрямом підготовки 38.04.08 «Фінанси і кредит» та зразкової навчальною програмою, затвердженою УМО вузів Росії по утворенню в області фінансів, обліку та світової економіки при Фінансовому університеті при Уряді РФ.

Програма розроблена відповідно до ФГОС ВО по напрямку 38.04.08 - Фінанси і кредит.

Розробив (і): ___ д. Е. Н., проф. Г. М. Залозна

Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри економічної теорії та управління

протокол № ___ від «___» ___ 2015 р

Зав. кафедрою ___ к. е Н. Ю. В. Сінгаева

Програма розглянута і схвалена на засіданні методичної комісії економічного факультету

протокол № ___ від «___» ___ 2015 р

голова методичної

комісії факультету / інституту ___ к. е Н., доцент С. В. Хабарова

Погоджено

Спеціаліст з навчально

методичної роботи ___ Р. С. Мушинская

Методист бібліотеки ___ А. В. Свіненкова

 Методичні вказівки, рекомендації та інші матеріали до занять | Цілі і завдання освоєння дисципліни

Цілі освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі ООП | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | теми рефератів | Оціночні кошти для проміжної атестації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати