На головну

Сімферополь-2014

Методичні вказівки

І тематика розрахунково-графічних робіт

Для студентів денної форми навчання

З дисципліни

«УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ І ВИТРАТАМИ»

напрям підготовки: 38.03.02 Менеджмент

профіль: Менеджмент в готельному, курортному та туристичному бізнесі

заочна форма навчання

Сімферополь-2014

Методичні вказівки і тематика розрахунково-графічних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Управління ресурсами і витратами» / к. Е Н, доцент Чернецова Г. М .., асистент Пергат Л. І. - Сімферополь, НАПКБ-2014.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту 28 серпня
 2014 р протокол №1.

Укладачі: к. Е Н, доцент Чернецова Г. М., асистент Пергат Л. І.

Відповідальний за випуск -

Зав. кафедрою менеджменту д. Е. Н., професор Ячменева В. М.

1. загальні положення

Вивчення дисципліни «Управління ресурсами і витратами», є однією з професійно-орієнтованих дисциплін, яка займає важливе місце в підготовці висококваліфікованих менеджер

Для управління процесом формування витрат на підприємстві, зниженням собівартості продукції менеджеру необхідно мати знання про особливості поведінки витрат, різних методах калькуляції продукції, етапах і процедурах бюджетування і т. Д.

об'єктом вивчення дисципліни «Управління ресурсами і витратами» є не тільки витрати підприємства, а також інформація про об'єкти їх виникнення.

предметом вивчення дисципліни є методи управління витратами на підприємстві.

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни «Управління ресурсами і витратами» передбачено після вивчення курсу «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Логістика», «Господарське право».

Метою вивчення курсу управління ресурсами і витратами є підвищення ефективності використання витрат, які використовуються у виробництві, формування економічних знань в галузі управління витратами підприємств і організацій, вивчення яких в даний час приділяється все більше уваги.

 Завдання курсу спрямованіна отримання знань в галузі управління та організації обліку витрат на підприємстві на підставі розробки процесу формування витрат виробництва і обігу як за своєю природою виникнення витрат так і за різними видами продукції і отримання на цій основі інформації, яка необхідна менеджеру при прийнятті рішень при реалізації функції планування, управління і контролю

Управління ресурсами і витратами як навчальна дисципліна включає в себе вивчення таких важливих проблем як аналіз поведінки різних видів витрат, їх вплив на величину прибутку, системи калькуляції продукції в різних типах виробничих процесів, бюджетування, використання системи нормування витрат і аналіз відхилень фактичних даних від нормативних або бюджетних значень, оцінка діяльності центрів відповідальності та ефективності управління в цілому.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основну мету, принципи і методи обліку витрат на підприємстві, теоретичні та практичні основи калькуляції собівартості продукції, сучасні методи калькуляції продукції, методику формування загального бюджету підприємства або організації, методи ціноутворення, кількісні та якісні методи аналізу ефективності господарської діяльності підприємства.

вміти: фахівцям знаходити оптимальні рішення щодо питань планування, обліку і контролю витрат підприємства, знаходити шляхи зниження витрат підприємства задля підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.

Для освоєння зазначеної дисципліни передбачені лекційні, семінарські та практичні заняття: тестування, самостійна робота з навчально-методичною літературою та виконання розрахунково-графічної роботи

2. Навчальна програма дисципліни. Зміст тем.

Дисципліна "Управління ресурсами і витратами" складається з чотирьох модулів: "Поняття і класифікація витрат. Аналіз беззбитковості виробництва", "Основи калькулювання собівартості продукції", "Основи бюджетування", "Організація управлінського обліку на підприємстві".Група в контакті «Зоозабота про бездомних тварин в Сочі» http://vk.com/zoozabota_sochi | Організаційно-методичні вказівки щодо виконання

Всього 20 000 | Завдання. | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. | Місяць Кількість, одиниць | Завдання. | Завдання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати