Головна

Розподіл балів, які отримують студенти

  1. B. оформляються документами, які не є звертаються.
  2. I етап гри. розподіл ролей
  3. III. Облік надходжень в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподіл між бюджетами
  4. IV. Права і обов'язки керівника та заступника керівника групи, які проводять екскурсію, подорож
  5. IV. Розподіл бюджету РК
  6. S: Відомості, які можуть становити комерційну таємницю
  7. А для того, щоб перевірити акції, які ви вже відібрали?

1) виконання та захист практичних робіт;

2) результати виконання ТК;

3) присутність на лекції і ведення конспекту - 1 бал.

1. Практичні роботи:

Ваговій бал - 1:

підготовка до практичної роботи - 0,25 бала;

оформлення роботи - 0,25 бала;

захист роботи - 0,5 бала.

Максимальна кількість балів за цикл практичних робіт становить 8 балів.

2. Поточний контроль:

Максимальна кількість балів за ТК дорівнює 10 балів.

3. Штрафні та заохочувальні бали за:

 - Відсутність на занятті без поважної причини ...  - 1 бал
 - Несвоєчасна захист практичної роботи ...  - 1 бал
 - Підготовка реферату по темі модуля ... ...  + 5 балів;
 - Виконання завдань щодо вдосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни ... ...  + 10 балів.

Таблиця 4.9- Система рейтингових балів

 Поточний контроль і самостійна робота  Переможе-точна атестації-ція  сума
 Розділ 1  розділ 2  розділ 3  розділ 4  розділ 5  розділ 6  розділ 7  розділ 8  розділ 7
 Т1.1  Т2.1  Т2.2  Т3.1  Т3.2  Т4.1  Т5.1  Т6.1  Т7.1  Т7.2  Т8.1  Т9.1  Т9.2  Т9.3

Таблиця 4.10 - Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання

 Сума балів за 100-бальною шкалою  ОценкаECTS  критерії оцінювання  рівень компетентності  Оцінка за національною шкалою
 для іспиту, КП (КР), практики  для заліку
 90 - 100 А  Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власну обдарованість і схильність  Високий (творчий)  відмінно  зараховано
 82-89 В  Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно вирішує вправи і завдання в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначно  достатній  добре
 74-81 С  Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких істотні, добирати аргументи для підтвердження думок    
 64-73 D  Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих  середній  Задовольнив рительно
 60-63 Е  Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вище початкового, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
 35-59  FX  Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, які представляють незначну частину навчального матеріалу  низький  НЕ задовольнив рительно  не зараховано
 1-34 F  Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктівФонд оціночних коштів для проведення проміжної атестації учнів з дисципліни | ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

| Обсяг дисципліни в залікових одиницях із зазначенням кількості академічних або астрономічних годин і видів навчальних занять. | Структура навчальної дисципліни. | Розподіл контактної роботи. | Розподіл самостійної роботи студентів. | ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для самостійної роботи НАВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ | ОПИС МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ВІДПОВІДАЄ СВОЇЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ | ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ | Основні положення. | Виробництва одиниці товарної продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати