Головна

Загальні вказівки.

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення

Перед проходженням практики магістрант повинен уважно вивчити програму практики і звернутися до відповідних нормативних матеріалів з тим, щоб бути підготовленим до виконання доручень, даних керівником практики, до вирішення конкретних правових питань. Як при підготовці, так і в період проходження практики рекомендується з виникаючих питань звертатися до законодавства, навчальної, монографічної літературі, матеріалами, опублікованими в періодичній пресі.

Магістранту-практиканту рекомендується спільно з керівником практики скласти на основі програми педагогічної практики конкретний план проходження практики.

Магістрант зобов'язаний дотримуватися правил розпорядку установи, організації, державного органу та органу місцевого самоврядування яких він проходить практику, вести щоденник практики; а по закінченні її - скласти звіт про проходження практики.

У період проходження педагогічної практики магістрант повинен:

1. Ознайомитися з державним освітнім стандартом і робочим навчальним планом за основними освітніми програмами - магістр.

2. Освоїти організаційні форми і методи навчання у вищому навчальному закладі на прикладі діяльності кафедри УПД.

3. Вивчити сучасні освітні технології та методики викладання у вищій школі.

4. Отримати практичні навички навчально-методичної роботи у вищій школі, підготовки навчального матеріалу по необхідної тематики до лекції, практичного заняття, кейсу; навички організації та проведення занять з використанням нових технологій навчання.

5. Вивчити навчально-методичну літературу, програмне забезпечення за рекомендованими дисциплін навчального плану магістр Юриспруденції.

6. Прийняти безпосередню участь в навчальному процесі. У період практики слід орієнтувати магістранта на підготовку і проведення семінарських та практичних занять і занять за профілем спеціалізації.

Магістрант може приймати заліки і брати участь в організації письмових іспитів спільно з керівником (лектором) дисципліни. Магістрант залучається до профорієнтаційної роботи зі студентами програм бакалаврату, з метою залучення їх для навчання на магістерських програмах юридичного факультету Університету.

Конкретний зміст практики планується магістрантом спільно з науковим керівником дисертаційної роботи, відбивається в індивідуальному плані науково-педагогічної практики, в якому фіксуються всі види діяльності магістранта протягом практики.

У щоденник практики необхідно щодня записувати короткі відомості про виконану протягом дня роботи. Записи про виконувану роботу повинні бути конкретними і завіряються підписом керівника практики. З його дозволу магістрант залишає у себе складені їм проекти документів, зазначає в щоденнику всі виникаючі питання, пов'язані з аналізом прийняття конкретних управлінських рішень. Ведення таких записів згодом полегшить магістрантові складання звіту про проходження практики.

Звіт про практику повинен бути викладений на 12-15 сторінках. У ньому висвітлюються такі моменти: місце і час проходження практики; опис виконуваної роботи з окремих розділів програми практики; аналіз найбільш складних і цікавих управлінських рішень, вивчених магістрантом на практиці; вказівки на труднощі, які зустрілися при проходженні практики; виклад спірних, складних управлінських, або правових питань, що виникають у конкретних рішень, і їх аналіз; заснований на нормативних матеріалах, зауваження по тим чи іншим документам, з якими магістрант знайомився під час практики.

У звіті магістрант повинен вказати, як проходила практика, яку вона принесла користь в засвоєнні теоретичного матеріалу, і яку допомогу надавали йому керівники практики. Звіт не повинен бути повторенням щоденника або переказом програми практики.

До звіту про проходження практики повинні бути додані документи, складені самим магістрантом при її проходженні. Під час захисту магістрант повинен вміти аналізувати ті чи інші дії і рішення, про які він пише в щоденнику і звіті, вказати, за якої умови вони є законними, обґрунтованими.

При написанні звіту магістрант повинен врахувати поряд із загальними вимогами до звіту і спеціальні вказівки про зміст його розділів:

1. Організаційно правова характеристика організації.

2. Структура і посадові характеристики юрисконсульта, юриста, начальника юридичного відділу в організації, установі, або іншої організації виконує юридичну діяльність.

3. Практика проведення засідань і прийняття рішення з юридичних питань.

До звіту про педагогічну практику магістрантові необхідно докласти проекти, копії документів, складені ним самостійно в ході виконання юридичної діяльності.

 Структура практики. | Критерії оцінки діяльності магістрантів за педагогічну практику.

Терміни і тривалість практики. | Цілі і завдання практики. | Керівництво практикою, права і обов'язки практиканта. | Права і обов'язки магістрантів-практикантів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати