На головну

РОБОТА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. II. Посадові обов'язки
  3. II. Робота з геометричним матеріалом.
  4. II. Робота з геометричним матеріалом.
  5. II. Робота з одновимірним і двовимірним масивами
  6. II. Робота з текстовим (символьним) файлом.

Голова ДЕК зобов'язаний:

- Вести персональний облік присутності членів комісії на іспиті;

-Забезпечувати дотримання правил проведення іспиту;

-контролювати належне документальне оформлення всіх етапів іспиту;

-організувати обговорення підсумків по завершенні і перевірці екзаменаційних робіт.

Під час обговорення підсумків присутні тільки члени комісії. Після закінчення іспиту оформлюються протоколи засідання комісії, проводяться необхідні записи в залікові книжки студентів.

Оголошення результатів державного іспиту проводиться після підписання всіх документів головою екзаменаційної комісії.

Протоколи ДЕК ведуться за затвердженими єдиними формами. В протокол вносяться бали, отримані за кожну відповідь і загальна сума набраних балів. Протоколи підписуються головою комісії та її членами, які брали участь у проведенні іспиту та перевірки робіт.

Випускники, які не пройшли атестаційних випробувань, допускаються до них повторно протягом трьох років після закінчення теоретичного курсу навчання. У разі не проходження атестаційних випробувань з поважної причини ректор має право продовжити термін навчання студента до наступного періоду роботи державної екзаменаційної комісії, але на строк не більше одного року.

У разі зміни переліку або змісту атестаційних випробувань, що входять до складу підсумкової атестації, випускник здає державний іспит відповідно до програми, що діяла в рік закінчення теоретичного курсу.

***

Питання про присвоєння кваліфікації "документознавець" за результатами підсумкових державних випробувань (державний іспит і захист дипломних робіт) та про видачу випускнику диплома про вищу освіту вирішує Державна атестаційна комісія.

За результатами роботи ДЕК і ДАК головою складається звіт відповідно до діючого Положення Міністерства освіти і науки РФ. Підсумки роботи ДЕК і ДАК аналізуються і узагальнюються на Вченій раді університету.

 ПРОЦЕДУРА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ | ДЕРЖАВНА атестація випускників ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» спеціальності 7.02030302 - «МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА) ДЕННОЇ ТА заочної форми навчання

програма | Пояснювальна записка | структура документа | Науково-історична і практична цінність документа | Роль класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації та стандартів в інформаційному забезпеченні управління | Система органів державної влади суб'єктів Російської Федерації | Проектування технологічної, організаційної та інформаційної підсистем управління | джерела | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати