Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. I. Пояснительная записка
  2. I. Пояснительная записка.
  3. Докладная записка
  4. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  5. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  6. ЗАПИСКА

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра дошкільної освіти

"ЗАТВЕРДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Науково-методичною радою Вченою радою університету

Протокол № __ від ___ Протокол № __ від ___

П Р О Г Р А М А

До державного іспиту

"Педагогіка з питаннями окремих методик"

Для студентів-бакалаврів 4 курсу денного відділення

спеціальності 6.010101 - "Дошкільна освіта"

Кривий Ріг

Програма до державного екзамену "Педагогіка з питаннями окремих методик" для студентів 4 курсу денного відділення спеціальності 6.010101 - "Дошкільна освіта" /Укладачі О. В. Ковшар, Н. Г. Недодатко, Л. В. Кужільна, І. М. Яловенко, М. В. Бадіца. - Кривий Ріг: КДПУ, 2010.

Укладачі:

Ковшар Олена Вікторівна - канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти;

Недодатко Наталя Григорівна - канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти;

Кужільна Любов Василівна - канд. філол. наук, доцент кафедри дошкільної освіти;

Яловенко Ірина Миколаївна - старший викладач кафедри дошкільної освіти;

Бадіца Марина Володимирівна - асистент кафедри дошкільної освіти.

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти. Протокол № 8 від 15 квітня 2010 року.

П Р О Г Р А М А

Складової частини державного екзамену

З педагогіки

Для студентів-бакалаврів 4 курсу денного відділення

спеціальності "Дошкільна освіта"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У відповідності до закону "Про вищу освіту" основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Реформування вищої школи на Україні ставить нову парадигму освіти, в основі якої закладена переважна орієнтація в навчальному процесі на організацію самостійної роботи студентів.

Головна мета української системи освіти згідно "Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті", - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

У Законі України "Про дошкільну освіту" дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

Дошкільна освіта спрямована на реалізацію положень Конституції України, Закону України "Про освіту", "Державних національних програм "Освіта" (Україна ХХІ століття), "Діти України", законів "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства".

Змістовою засадою дошкільної освіти є Базовий компонент. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей.

Як навчальний предмет, дошкільна педагогіка є профілюючим курсом спеціальності "Дошкільне виховання" Даний курс забезпечує основну теоретичну і практичну підготовку до виконання кваліфікаційних обов'язків вихователя дошкільного навчального закладу.

Основні завдання даного курсу: реалізація державної політики в галузі освіти, спрямованої на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації; розвиток педагогічного мислення; опанування досягнень виховних та освітніх традицій; формування здатності до педагогічного осмислення явищ виховання, навчання і розвитку дитини та творчого підходу до педагогічної діяльності; підготовка до практичної самореалізації педагога в сучасних умовах дошкільного виховання, забезпечення оптимального співвідношення між професійно-педагогічною та практичною самореалізацією педагога в сучасних умовах дошкільного виховання, розвиток умінь педагогічного прогнозування; формування потреби в самостійному навчанні і самоосвіті.

Зміст курсу ґрунтується на класичних педагогічних теоріях видатних учених вітчизняної і світової науки; сучасних концепціях дошкільного виховання, даних наукових досліджень у галузі дошкільної педагогіки та дитячої психології, передовому педагогічному досвіді, орієнтуючись на європейське освітнє співтовариство.

Зміст курсу базується на єдності народної і наукової педагогіки; особистісно-орієнтованому підході до дітей, як основній стратегії роботи вихователя сучасного дошкільного навчального закладу; забезпеченню життєвої компетентності дошкільника як інтегральної характеристики особистості; переваги дитино центризму з урахуванням індивідуальності кожного.

Даний курс передбачає:

- засвоєння теоретичних основ педагогіки;

- формування аналітичних, проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських, прикладних вмінь;

- оволодіння практичними навичками освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Особливістю навчання у вищому навчальному закладі є поєднання аудиторних форм роботи і самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Провідне місце у вивченні курсу займає навчально-пізнавальна діяльність студентів, яка передбачає високий рівень інтелектуальної активності на заняттях в аудиторіях й наполегливу самостійну роботу, органічний взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії й практики.

 Критерии оценки учебной практики магистрантов | Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу.

Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи. | Пояснювальна записка | Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ | Пояснювальна записка | ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати