На головну

Завдання 2. Лінійні електричні ланцюги однофазного синусоїдального струму

  1. II - Завдання
  2. II. Електричні явища. (27 годин)
  3. IV Кратні і криволінійні інтеграли
  4. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  5. V1: Аналіз лінійних електричних ланцюгів синусоїдального струму
  6. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  7. Введення змінних і завдання імен осередкам

Початкові дані:

Символічна запис схеми: .

Параметри схеми: r1= 30Ом, r3= 40Ом, L2= 8мГн, L3= 6мГн, С1= 8мкФ, С3= 4мкФ,

, ,  , F = 400Гц.

потрібно:

1. Накреслити схему електричного кола з позначенням вузлів і елементів гілок, дотримуючись вимог ЕСКД.

2. Скласти рівняння за законами Кірхгофа в інтегро-диференціальної і символічної формах.

3. Застосувати один з методів розрахунку лінійних електричних ланцюгів. Визначити комплексні діючі струми у всіх гілках ланцюга. Записати вирази для миттєвих значень струмів. Частота струму першій-ліпшій нагоді f = 400 Гц.

4. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг.

Рішення:

1. Електрична схема, відповідна символічного запису, представлена ??на малюнку 2.1.

рис.2.1

2. Складемо рівняння за законами Кірхгофа в інтегро-диференціальної формі.

За першим законом Кірхгофа складаємо одне рівняння, а за другим законом Кірхгофа складаємо два рівняння. Напрямок обходу контурів приймемо проти годинникової стрілки (див. Рис. 2.1).

Спільне рішення даної системи рівнянь, дозволяє визначити три невідомих струму в гілках схеми.

3. Для визначення струмів в гілках скористаємося методом вузлових потенціалів.

Примітка. До початку розрахунків необхідно числові параметри схеми перевести в міжнародну систему одиниць СІ. При виконанні операцій над комплексними числами необхідно пам'ятати, що операції додавання і віднімання необхідно виконувати, користуючись алгебраїчної формою записи комплексних чисел, а операції множення і ділення - користуючись показовою формою записи.

Приймемо потенціал точки b рівним нулю, тоді рівняння за методом вузлових потенціалів матиме вигляд:

 . (2.1)

Визначимо значення кругової частоти:

Визначимо повні опори ділянок ланцюга:

 (2.2)

Визначимо провідності гілок:

 (2.3)

Примітка. Розрахунок в ланцюгах синусоїдального струму ведеться для діючих значень.

, , .

Підставивши числові дані (2.2) і (2.3) у вихідне співвідношення (2.1) визначимо:

Для визначення струмів в гілках скористаємося законом Ома для ділянки кола містить ЕРС:

Для перевірки правильності розрахунків, запишемо перший закон Кірхгофа, стосовно до вузла а:

Переконуємося, що перший закон Кірхгофа виконується:

Вирази для миттєвих значень струмів матимуть вигляд:

, , .

4. Побудуємо діаграму струмів. Для цього зобразимо комплексну площину, задавши позитивні напрямки осей. Виберемо необхідний масштаб. Відкладемо на комплексній площині кожен з трьох струмів, враховуючи фазу і значення модуля комплексної величини.

Примітка. Кут повороту вектора відраховується від позитивного напрямку дійсної осі. За годинниковою стрілкою кут від'ємний, проти годинникової стрілки кут позитивний.

рис.2.1

 Завдання 1. Лінійні електричні кола постійного струму | Завдання 3. Нелінійні магнітні ланцюги постійного струму

Мета курсової роботи | Вимоги, що пред'являються до оформлення курсової роботи | Методика символічного опису електричних схем | Завдання 1. Лінійні електричні кола постійного струму | Завдання 2. Лінійні електричні ланцюги однофазного синусоїдального струму | Завдання 3. Магнітні ланцюга постійного струму | Завдання 4. Лінійні періодичні Несинусоїдальні ланцюга | Завдання 5. Перехідні процеси в лінійних ланцюгах | ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати