На головну

Форми контролю за сформованими знаннями, вміннями, компетенціями

  1. D форми для мила в домашніх умовах
  2. II. Заповнення форми № 1-ІП
  3. II. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
  4. II. Особливості носіння предметів військової форми одягу
  5. II. Приготування і постадійний контроль лікарської форми.
  6. III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову.
  7. IV. Особливості носіння предметів військової форми одягу
 Знання, вміння, компетенції  Форми і методи контролю
   ЗНАТИ: - особливості реалізації педагогічного процесу в умовах полікультурного і поліетнічного суспільства; - теорії і технології навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу; - прояви закономірностей в навчальному процесі в різні вікові періоди; - способи педагогічного вивчення учнів; - способи взаємодії педагога з різними суб'єктами педагогічного процесу;  іспит
   ВМІТИ: - системно аналізувати і вибирати освітні концепції; - використовувати методи психологічної та педагогічної діагностики для вирішення різних професійних завдань-враховувати різні контексти соціальні, культурні, національні), в яких протікають процеси навчання, виховання і соціалізації; - враховувати в педагогічній взаємодії різні особливості учнів; - проектувати освітній процес з використанням сучасних технологій, які відповідають загальним і специфічним закономірностям і особливостям вікового розвитку особистості; здійснювати педагогічний процес в різних вікових групах і різних типах освітніх установ; - організовувати позанавчальний діяльність учнів;  Захист програм навчання, виховання, підтримки та супроводу школьніковРешеніе педагогічних завдань
   ВОЛОДІТИ: - способами здійснення психолого-педагогічної підтримки і супроводу - способами попередження девіантної поведінки і правопорушень; - способами взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу; - способами встановлення контактів і підтримки взаємодії з суб'єктами освітнього процесу в умовах полікультурного освітнього середовища;  Захист програм роботи класного керівника з батьками, програм супроводу школярів зазнають труднощів або обдарованих дітей
   здатний застосовувати сучасні методи діагностування досягнень учнів і вихованців, здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору професії (ПК-3);  Захист програми діагностики індивідуальних особливостей школярів
   готовий включатися у взаємодію з батьками, колегами, соціальними партнерами, зацікавленими в забезпеченні якості навчально-виховного процесу (ПК-5)  ЕкзаменЗащіта портфоліо

Питання до заліку

1. Сутність процесу навчання. Його місце в цілісному процесі освіти.

2. Рушійні сили, закономірності і принципи процесу навчання

3. Порівняльний аналіз сучасних педагогічних теорій

4. Поняття про логіку і структуру процесу навчання

5. Поняття і сутність методу і прийому навчання. Класифікація методів навчання.

6. Засоби навчання. Їх класифікація.

7. Загальне поняття про форми організації навчання.

8. Урок - основна форма організації навчального процесу

9. Зміст освіти як засіб розвитку особистості

10. Державний освітній стандарт.

11. Навчальні програми навчальних курсів

12. Сучасні підходи до проектування індивідуальних маршрутів учнів в процесі навчання

13. Поняття і сутність освітнього середовища

14. Просвітницька діяльність в процесі освіти

15. Поняття виховання. Сутнісні характеристики виховання.

16. Цілі виховання і їх класифікація.

17. Поняття «зміст виховання». Основні напрямки виховання

18. Поняття про методи, прийоми, засоби виховання. Класифікація методів виховання і їх характеристика.

19. Поняття про форму виховання. Різноманітність форм виховної роботи та їх класифікації.

20. Проблема визначення результатів виховання у вітчизняній педагогічній науці.

21. Етапи виховного процесу. Проектування виховного процесу.

22. Середовище і її вплив на розвиток людини. Фактори соціалізації.

23. Діяльність - основа виховного процесу. Види виховує діяльності та їх характеристика. Вимоги до організації виховної діяльності.

24. Організаторська діяльність педагога. Етапи та правила організаторської роботи (А. Н. Лутошкін, Л. І. Уманський).

25. Колективна творча діяльність, її етапи та особливості організації. (І. П. Іванов).

26. Сутність девіантної поведінки особистості, варіанти прояви і чинники його формування. Стратегії, тактики, способи роботи з учнями з девіантною поведінкою. Профілактика девіантної поведінки і правопорушень учнів. Навички конструктивної взаємодії з підлітками.

27. Співпраця школи і сім'ї.

28. Особливості виховання в установах додаткової освіти. Взаємодія шкіл і установ додаткової освіти в сучасних умовах.

29. Сутність і особливості педагогічного супроводу.

30. Основні теорії педагогічного супроводу

31. Технологія педагогічної підтримки.

32. Індивідуальна педагогічна допомога в процесі соціалізації особистості. Методика надання індивідуальної допомоги.

33. Підходи до психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення і підготовки до свідомого вибору професії

 Типові контрольні завдання | Орієнтовна тематика курсових робіт

Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни | РОЗДІЛ 3. Теорії і основи технологій навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу | Тема 2. Структура і проектування процесу навчання. | Тема 1. Теорії виховання. | Тема 2. Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації. | Тема 4. Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності. | Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння освітньої програми | Методичні вказівки для учнів з освоєння дисципліни | Тема 3. Педагогічний супровід різних категорій дітей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати