На головну

Тема 2. Соціальні, культурні, національні контексти виховання і соціалізації.

  1. Б. Національні федерації.
  2. Квиток №18. Соціально-педагогічне значення і завдання фізичного виховання дітей шкільного віку
  3. Василь Вітка про проблеми виховання дітей та розвитку дитячої літератури. В. В. та ідеї новаторською педагогіки.

Особистість і фактори (внутрішні та зовнішні, природні та соціальні) її формування. Неоднозначне і суперечливий вплив соціальних інститутів і агентів на соціалізацію людини.

Середовище і її вплив на розвиток людини. Роль мікросоціуму в становленні особистості. Соціальний паспорт класу, школи; ставлення батьків до діяльності педагогічного колективу, модель їх взаємодії. Соціальна стратифікація і проблеми виховання учнів.

Культурні контексти соціалізації і виховання людини. Багатовимірність феномена культури. Еволюція культури і культурні традиції. Кризи культури. Субкультури і їх вплив на соціалізацію молоді. Контркультура, соціальне і дисоціальний виховання. Культурологічні концепції виховання. Організація виховання в умовах полікультурного суспільства.

Етнос як фактор соціалізації людини. Національна самосвідомість. Національна ідентифікація особистості. Організація виховання в умовах поліетнічного суспільства і багатонаціональної держави.

Тема 3. Зміст, методи та форми організації позанавчальної діяльності дітей.

Діяльність - основа виховного процесу. Вимоги до організації виховної діяльності. Види виховує діяльності (інтелектуально-пізнавальна, ціннісно-орієнтовна, трудова, суспільно-корисна, художньо-творча, фізкультурно-оздоровча та спортивна, ігрова, вільне спілкування).

Провідна діяльність та особливості організації виховної діяльності на різних вікових етапах розвитку особистості.

Поняття «зміст виховання». Сучасні підходи до трактування змісту виховання. Основні напрямки виховання учнів у сучасній школі.

Поняття про методи, прийоми, засоби виховання. Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості. Методи організації діяльності і позитивного досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання і мотивації діяльності та поведінки. Методи контролю і аналізу діяльності та поведінки. Критерії відбору методів виховання.

Поняття про форму виховання. Різноманітність форм виховної роботи та їх класифікації. Характеристика основних типів форм виховної роботи. Колективні творчі справи та їх виховні можливості. Критерії відбору форм виховної роботи.

Проблема визначення результатів виховання у вітчизняній педагогічній науці.

Програми розвитку виховання в системі освіти Росії.Тема 1. Теорії виховання. | Тема 4. Організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань у професійній діяльності.

Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | Типові контрольні завдання | Форми контролю формуються знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Основи педагогічного спілкування | Тема 2. Встановлення відносин співробітництва в дитячому колективі (на прикладі проведення МФР, КТД). | Навчально-методичне забезпечення для самостійної роботи учнів з дисципліни | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни | РОЗДІЛ 3. Теорії і основи технологій навчання і виховання дитини, супроводу суб'єктів педагогічного процесу | Тема 2. Структура і проектування процесу навчання. | Перелік компетенцій із зазначенням етапів їх формування в процесі освоєння освітньої програми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати