Головна

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. D.2. Режими роботи ліній передач
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Організація і проведення
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  7. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
 Назва тем  завдання  Час виконання  Форма контролю
   Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки  Скласти тезаурус основних категорій педагогіки  контрольна робота, тестування
 Скласти таблицю «Основні концепції та підходи до вивчення педагогічних явищ»  контрольна робота, повідомлення
 Зробити повний аналіз однієї з концепцій  контрольна робота
 Зробити презентацію на одну з тем «Місце педагогіки в системі загальнонаукових знань про людину і суспільство», «Роль навчання і виховання у розвитку особистості», «Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт педагогічного процесу»  представлення та захист презентації
 Намалювати схему: «Взаємозв'язок основних категорій педагогіки»  захист
   Педагогічний процес як основна категорія педагогіки  Зробити конспект Глави 6 «Педагогічна взаємодія у вихованні» підручника М. І. Рожкова і Л. В. Байбородова Теорія і методика виховання. - М., 2004.  контрольна робота, тестування
 Зробити презентацію на тему «Рішення педагогічних завдань» за книгою Л. Ф. Спіріна Теорія і технологія вирішення педагогічних завдань. - М., 1997..  представлення та захист презентації
   Суб'єкти педагогічного процесу  Розробити варіанти діагностики для виявлення культурних особливостей учнів, їх навчальних і життєвих труднощів з урахуванням вікових особливостей, провести апробацію, визначити яким чином дані діагностики дозволять визначити можливості особистісного потенціалу учнів для побудови педагогічного процесу. Підготувати для апробації в практиці діагностичні листи або графи вивчення особливостей учнів.  перевірка діагностичних листів
   Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти  Зробити презентацію на тему «Роль вчителя в суспільстві»  представлення та захист презентації
 Скласти професіограму вчителя  захист
 Підібрати методики діагностики особистісних якостей вчителя, провести самодіагностику, скласти психологічний портрет себе як вчителя  психологічний портрет
 Скласти програму самоосвіти вчителя  перевірка і оцінка програми самоосвіти
 Скласти особисту професійну перспективу  захист
 Підготувати повідомлення до семінару  виступ на семінарі
 Написати основні вимоги, що стосуються атестації вчителя  тестування
 Написати есе на тему «Учитель нової школи»  перевірка есе
 На основі документів міністерства освіти виписати основні цінності професійної діяльності вчителя  виступ на семінарі
 Скласти програму профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, спрямовану на формування уявлень і мотивів, пов'язаних з вибором професії вчителя  захист програми
   Методологія педагогічних досліджень  Проаналізуйте з точки зору етапів і підбору методів дослідження один - два автореферату дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  письмова робота
 Сформулюйте одну з педагогічних проблем, доведіть актуальність її вирішення на основі пілотажного дослідження  звіт
 Узагальнити педагогічний досвід одного з вчителів  презентація досвіду роботи вчителя


документи | Перелік основної та додаткової літератури, необхідної для освоєння дисципліни

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Місце дисципліни в структурі ОП ВПО | Знання, вміння, компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни | | Тема 1. Педагогіка як наука, основні категорії педагогіки | Критерії та показники оцінювання компетенцій на різних етапах їх формування | шкала оцінювання | Типові контрольні завдання | ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗА формованих знань, умінь, компетенцій | Тема 1. Важливість педагогічної професії для соціально-економічного розвитку країни. Ціннісні основи професійної діяльності в сфері освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати