Головна

I. Загальні положення

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення

1.1. Федеральне державне автономне освітня установа вищої освіти «Північно - Кавказький федеральний університет» (далі - Університет) є некомерційною організацією, створеною для здійснення освітніх, наукових, соціальних і культурних функцій, що сприяють задоволенню духовних та інших нематеріальних потреб громадян в освіті, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.

1.2. Засновником Університету є Російська Федерація.

Функції та повноваження засновника Університету здійснює Міністерство освіти і науки Російської Федерації (далі - Засновник).

Місце знаходження Засновника: Росія, 125993, г. Москва, ул. Тверська, д. 11.

У разі реорганізації Засновника його права переходять до відповідного правонаступника.

1.3. Університет створений розпорядженням Уряду Російської Федерації від 22 лютого 2012 року № 226-р шляхом зміни типу існуючого федерального державного бюджетного освітньої установи вищої професійної освіти «Північно-Кавказький державний технічний університет».

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти «Північно-Кавказький державний технічний університет» створено відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР від 5 березня 1971 р № 149, Ради Міністрів Української РСР від 26 березня 1971 р № 182 та наказами Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 11 травня 1971 р № 389, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти РРФСР від 2 червня 1971 р № 231 на базі філії Краснодарського політехнічного інституту в м Ставрополі як Ставропольський політехнічний інститут.

Наказом Державного комітету Російської Федерації з вищої освіти від 26 травня 1994 № 524 Ставропольський політехнічний інститут перейменований в Ставропольський державний технічний університет, який наказом Міністерства загальної та професійної освіти Російської Федерації від 29 квітня 1999 № 1180 перейменований в Північно Кавказький державний технічний університет.

11 грудня 2002 Північно-Кавказький державний технічний університет внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб як Державна освітня установа вищої професійної освіти «Північно-Кавказький державний технічний університет», яке наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 27 травня 2011 № тисяча вісімсот п'ятьдесят дев'ять перейменовано в федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти «Північно-Кавказький державний технічний університет».

Наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від ___ № ___ федеральне державне автономне освітня установа вищої професійної освіти «Північно-Кавказький федеральний університет» перейменовано в федеральне державне автономне освітня установа вищої освіти «Північно-Кавказький федеральний університет».

1.4. Повне найменування Університету російською мовою: федеральне державне автономне освітня установа вищої освіти «Північно-Кавказький федеральний університет».

Скорочені найменування Університету російською мовою: ФГАОУ ВО «Північно-Кавказький федеральний університет», Північно-Кавказький федеральний університет, СКФУ.

Повне найменування Університету англійською мовою: «North Caucasian Federal University».

Скорочене найменування Університету англійською мовою: NCFU.

1.5. Місце знаходження Університету: 355009, м Ставрополь, вул. Пушкіна, буд.1.

1.6. Університет керується в своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, Засновника, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.7. Університет є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, закріпленим за ним відповідно до законодавства Російської Федерації, а також земельними ділянками, наданими йому в установленому порядку в постійне (безстрокове) користування.

Університет може від свого імені набувати і здійснювати цивільні права і нести цивільні обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Університет має право відкривати рахунки в кредитних організаціях і особові рахунки в територіальних органах Федерального казначейства, відкриття і ведення яких здійснюється в порядку, встановленому Федеральним казначейством.

Університет має круглу печатку зі своїм повним найменуванням та зображенням Державного герба Російської Федерації, штамп, бланки та інші реквізити юридичної особи та товарний знак.

1.8. Університет забезпечує необхідні умови, в тому числі соціальну, культурну, спортивну та рекреаційно-оздоровчу інфраструктуру для навчання, професійної діяльності, наукових досліджень, експериментальних розробок, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, творчого розвитку та збереження здоров'я учнів, науково-педагогічних та інших категорій працівників Університету.

1.9. Університет має право брати участь в інших юридичних особах в установленому законодавством України порядку, в тому числі вносити грошові кошти та інше майно до статутного (складеного) капіталу інших юридичних осіб або іншим чином передавати це майно іншим юридичним особам в якості їх засновника або учасника.

Університет має право виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, включаючи іноземних, в тому числі наукових журналів, що забезпечують поширення накопиченого наукового і освітнього досвіду працівників Університету на російському і міжнародному рівні.

1.10. Щорічно Університет зобов'язаний опубліковувати звіти про свою діяльність і про використання закріпленого за ним майна.

1.11. В Університеті не допускаються створення і здійснення діяльності організаційних структур політичних партій, суспільно-політичних і релігійних рухів і організацій (об'єднань).

Діяльність в Університеті громадських організацій здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

1.12. Університет проводить і забезпечує необхідні заходи з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до законодавства Російської Федерації.

1.13. Університет здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації роботи щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів, що утворюються в процесі його діяльності.

1.14. Статут Університету, і навіть зміни, що вносяться до нього, приймаються загальними зборами (конференцією) працівників і учнів Університету, узгоджуються з федеральним органом виконавчої влади, на який покладено управління федеральним майном, затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації.

Утвердженню змін до статуту передує розгляд наглядовою радою Університету пропозицій Засновника або ректора Університету про внесення змін до статуту Університету в порядку, встановленому цим статутом.

1.15. В Університеті створюються умови для ознайомлення всіх працівників, які навчаються і батьків (законних представників) неповнолітніх учнів до статуту Університету, текст якого розміщується в інформаційно-телекомунікаційних мережах, в тому числі на офіційному сайті Університету в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» (далі - Інтернет ).

1.16. Університет забезпечує захист відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до покладених на нього завдань і в межах своєї компетенції. Відповідальність за організацію захисту відомостей, що становлять державну таємницю, в Університеті покладається на ректора. В Університеті може бути створено структурний підрозділ із захисту державної таємниці, функції якого визначаються ректором відповідно до нормативних документів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, і з урахуванням специфіки проведених Університетом робіт з використанням відомостей, що становлять державну таємницю. Захист державної таємниці є видом основної діяльності Університету.

Проведення робіт, пов'язаних з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, створенням засобів захисту інформації, а також із здійсненням заходів і (або) наданням послуг із захисту державної таємниці, здійснюється Університетом на підставі ліцензії, що отримується в порядку, встановленому чинним законодавством.Алгоритм визначення систематичних помилок ШНО за сигналами СРНС | II. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

III. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ | IV. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ | V. ОСВІТНЯ ТА ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ | VI. ЕКОНОМІКА УНІВЕРСИТЕТУ | VII. ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ | VIII. ВИДИ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ УНІВЕРСИТЕТУ | IХ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати