Головна

Питання 49. Класифікація факторів в економічному аналізі

  1. FAB класифікація
  2. PEST-аналіз факторів макросередовища
  3. А) історично склалося зосередження окремих факторів виробництва в різних країнах
  4. А) наявність факторів росту в живильному середовищі
  5. Активи комерційного банку, їх класифікація. Показники якості активів. Проблеми управління банківськими активами в сучасних умовах
  6. Алгоритм інтерпретації чинників опитувальника Кеттелла
  7. Аналіз внутрішніх закономірностей і зовнішніх факторів, що визначають розвиток МО.

Класифікація факторів являє собою розподіл їх за групами в залежності від загальних ознак. Вона дозволяє глибше розібратися в причинах зміни досліджуваних явищ, точніше визначити місце і роль кожного фактора у формуванні величини результативних показників.

Фактори, які досліджуються в аналізі, можуть бути класифіковані за різними ознаками. З точки зору впливу на результати господарської діяльності вони поділяються на основні і другорядні, внутрішні і зовнішні, об'єктивні і суб'єктивні, загальні та специфічні, постійні і змінні, екстенсивні і інтенсивні.

До основних відносяться фактори, які мають вирішальний вплив на результативний показник. другоряднимивважаються ті, які не роблять вирішального впливу на результати господарської діяльності в даних умовах. Тут необхідно зауважити, що один і той же фактор в залежності від обставин може бути і основним, і другорядним. Уміння виділити з різноманіття факторів головні, що визначають забезпечує правильність висновків за результатами аналізу.

Велике значення при дослідженні економічних явищ і процесів в оцінці результатів діяльності підприємств має класифікація факторів на внутрішні и зовнішні, Т. Е. На фактори, які залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Основна увага при аналізі повинне приділятися дослідженню внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати.

Разом з тим у багатьох випадках при розвинених виробничих зв'язках і відносинах на результати роботи кожного підприємства в значній мірі впливає діяльність інших підприємств, наприклад, рівномірність і своєчасність поставок сировини, матеріалів, їх якість, вартість, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси та ін. Нерідко на результатах роботи підприємств відображаються зміни в галузі спеціалізації та виробничої кооперації. Ці фактори є зовнішніми. Вони не характеризують зусилля даного колективу, але їх дослідження дозволяє точніше визначити ступінь впливу внутрішніх причин і тим самим більш повно виявити внутрішні резерви виробництва.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори необхідно розділити на об'єктивні и суб'єктивні. Об'єктивні залежить від волі і бажань людей. На відміну від об'єктивних суб'єктивні причини залежать від діяльності окремих людей, підприємств, організацій і установ.

Фактори можуть також ділитися на загальні и специфічні. До загальних відносяться фактори, присутні у всіх галузях економіки. Специфічними є ті, які діють в умовах окремої галузі економіки або підприємства. Такий поділ факторів дозволяє повніше врахувати особливості окремих підприємств, галузей виробництва і зробити більш точну оцінку їх діяльності.

За тривалістю впливу на результати виробництва розрізняють чинники постійні и змінні. Постійні чинники впливають на досліджуване явище безперервно протягом усього часу. Вплив же змінних факторів проявляється періодично, наприклад, освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва і т.д.

Велике значення для оцінки діяльності підприємств має розподіл факторів на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних відносяться чинники, які пов'язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника, наприклад, збільшення обсягу виробництва продукції шляхом розширення виробничих площ, чисельності виробничих працівників і т.д. Інтенсивні фактори характеризують ступінь зусилля, напруженості праці в процесі виробництва, наприклад підвищення рівня продуктивності праці.

Якщо при аналізі ставиться мета виміряти вплив кожного фактора на результати господарської діяльності, то їх розділяють на кількісні и якісні, складні и прості, прямі инепрямі, вимірні и незмірні.

кількісними вважаються фактори, які виражають кількісну визначеність явищ (кількість робочих, устаткування, сировини і т.д.). якісні фактори визначають внутрішні якості, ознаки та особливості досліджуваних об'єктів (продуктивність праці, якість продукції, рентабельність і т.д.).

Більшість досліджуваних в аналізі чинників складається з декількох елементів. Однак є й такі, що не розкладаються на складові частини. У зв'язку з цим фактори діляться на складні (комплексні) и прості (елементні). Прикладом складного фактора є продуктивність праці, а простого - кількість робочих днів у звітному періоді.

Як уже зазначалося, одні фактори безпосередньо впливають на результативний показник, інші - непряме. Залежно від цього розрізняють чинники першого, другого, третього і наступних рівнів підпорядкування. До факторів першого рівня відносяться ті, які безпосередньо впливають на результативний показник. Фактори, які визначають результативний показник побічно, за допомогою факторів першого рівня, називаються факторами другого рівня і т.д.

Вплив окремих факторів на результативний показник може бути визначено кількісно. Разом з тим є цілий ряд факторів, вплив яких на результати діяльності підприємств не піддається безпосередньому виміру, наприклад, забезпеченість трудящих житлом, дитячими установами, рівень підготовки кадрів та ін.Питання 48. Основні завдання факторного аналізу в ринковому середовищі | ВСТУП

Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. | Питання 40. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності. | Питання 41. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 42. Метод як загальний підхід до вивчення господарської діяльності на основі матеріалістичної діалектики. | Питання 43. Методика економічного аналізу як сукупність спеціальних прийомів (методів) аналізу | Питання 44. Розробка системи взаємопов'язаних аналітичних показників | Питання 46. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності. | Питання 47. Економіко - математичне моделювання як метод вивчення господарської діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати