Головна

Питання 46. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності.

  1. V2: Оцінка результатів господарської діяльності
  2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  3. Аналіз господарської діяльності.
  4. Аналіз ефективності торгово-господарської діяльності підприємства
  5. Банкети та прийоми.
  6. Банкрутство юридичної особи як підстава припинення його діяльності.
  7. Безпека життєдіяльності.

На відміну від методу аналізу господарської діяльності як загального підходу до дослідження соціально-економічних процесів його методика являє собою сукупність спеціальних прийомів вивчення соціально-економічної інформації. Методика включає також систему правил і вимог, які гарантують ефективне додаток методу. Отже, методика служить практичним застосуванням методу аналізу його принципів і прийомів для розгляду управлінських процесів, розкриття і реалізації резервів підвищення ефективності господарювання, прийняття оптимальних рішень з управління економікою.

В якості найважливішого елемента методики АХД виступають технічні прийоми і способи аналізу або його інструментарій. Вони використовуються на різних етапах дослідження:

для первинної обробки зібраної інформації (перевірки, угруповання, систематизації);

вивчення стану та закономірностей розвитку досліджуваних об'єктів;

визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств;

підрахунку невикористаних і перспективних резервів збільшення ефективності виробництва;

узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності підприємств;

обгрунтування планів економічного і соціального розвитку, управлінських рішень, різних заходів.

При аналізі господарської діяльності підприємства застосовується сукупність прийомів, що складають його спеціальний науковий апарат. Серед можна виділити традиційні (класичні) способи обробки і вивчення інформації, які широко застосовуються в інших дисциплінах. У складі традиційних методів виділяються: порівняння, відносних і середніх величин, графічний, аналітичних угруповань і балансовий.

Для вивчення впливу факторів на результати господарювання і підрахунку резервів в аналізі застосовуються способи детермірованного (функціонального) і стохастичного (кореляційного) факторного аналізу, оптимізації показників.

Застосування тих чи інших способів залежить від мети і глибини аналізу, об'єкта дослідження, технічних можливостей виконання розрахунків і т.д.

Удосконалення інструментарію наукового дослідження має дуже велике значення і є основою успіху і ефективності аналітичної роботи. Чим глибше дослідник проникає в сутність досліджуваних явищ, тим точніші методи дослідження йому потрібні. Важливим придбанням економічної науки є використання математичних методів в економічному дослідженні, що робить аналіз більш глибоким і точним. [2, с.41]

У процесі економічного аналізу, аналітичної обробки економічної інформації застосовується ряд спеціальних способів і прийомів. У них в більшій мірі, ніж у визначенні, розкривається специфічність методу економічного аналізу, відбивається його системний, комплексний характер. Це пов'язано з тим, що господарські процеси розглядаються як різноманітні, внутрішньо складні єдності, що складаються з взаємопов'язаних сторін елементів. В ході такого аналізу виявляються і вивчаються зв'язки між сторонами і елементами, встановлюється, яким чином ці зв'язки в результаті взаємодії призводять до єдності досліджуваного процесу в його цілісності. Системність економічного аналізу проявляється і в об'єднанні, в сукупності всіх специфічних прийомів на основі власних досягнень і досягнень ряду суміжних наук (математики, статистики, бухгалтерського обліку, планування, управління, економічної кібернетики і ін.)

Способи та прийоми економічного аналізу можна умовно поділити на дві групи: традиційні і математичні. До першої відносяться такі способи і прийоми, які знаходили застосування майже з моменту виникнення економічного аналізу як відокремленої галузі спеціальних знань, як самостійного навчального курсу. Математичні методи і прийоми увійшли в коло аналітичних розробок значно пізніше, коли був налагоджений випуск швидкодіючих ЕОМ, з їх допомогою стали вирішуватися більш складні завдання економічного аналізу.

Використання того чи іншого способу залежить від цілей і завдань аналізу, наявної інформаційної бази, глибини здійснюваної аналітичної роботи.

Аналіз тих чи інших показників, економічних явищ, процесів, ситуацій здійснюється в такій послідовності:

готується інформаційна база, тобто з наявної звітності вибирається вихідна інформація для подальшої аналітичної роботи. На етапі формування вихідних даних незамінні прийоми групування, балансовий, способи приведення показників у порівнянний вид;

встановлюються зміни, що відбуваються з досліджуваним об'єктом аналізу. На цьому етапі використовуються методи порівняння, абсолютних і відносних величин, графічний і табличний способи відображення аналітичних і розрахункових даних;

визначаються причинні зв'язку й взаємозв'язку між показниками, які характеризують досліджувані об'єкти аналізу. При вирішенні завдань цього етапу широко використовуються прийоми порівняння, групування, графічний;

проводиться факторний аналіз, тобто комплексне і системне вивчення і вимір впливу факторів на величину результативного показника;

використовуючи дані, отримані на четвертому етапі, встановлюються резерви підвищення ефективності господарської діяльності та готують управлінське рішення.

Рішення задач четвертого і п'ятого етапів вимагає використання способів детермінованого і стохастичного факторного аналізу, оптимізації показників. [2, с.57]Питання 44. Розробка системи взаємопов'язаних аналітичних показників | Питання 47. Економіко - математичне моделювання як метод вивчення господарської діяльності

Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. | Питання 40. Бухгалтерські прийоми в аналізі господарської діяльності. | Питання 41. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 42. Метод як загальний підхід до вивчення господарської діяльності на основі матеріалістичної діалектики. | Питання 43. Методика економічного аналізу як сукупність спеціальних прийомів (методів) аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати