Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності | Питання 29. | Звіт про фінансові результати | Первинні документи | Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки | Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу.

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. CD% - Приймає значення рядка поточного каталогу.
  3. II. Кліматичні особливості району
  4. II. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту житлового фонду
  5. II. Особливості носіння предметів військової форми одягу
  6. III. Конструктивні особливості будівлі, що зводиться, а також сусідніх споруд.

Поточний (ретроспективний) аналіз. Поточний аналіз є ретроспективним аналізом результатів здійсненої господарської діяльності, що проводяться, як правило, по найважливішим звітним періодам господарювання в основному на базі офіційної звітності і системного бухгалтерського обліку. Поточний аналіз називають також періодичним, оскільки він найчастіше проводиться за поточними планово-звітних періодів роботи.

Він базується на бухгалтерській і статистичній звітності і дозволяє оцінити роботу об'єднань, підприємств і їх підрозділів за місяць, квартал, рік наростаючим підсумком.

Головне завдання поточного аналізу - об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення економічної ефективності виробництва в майбутніх планових періодах, а також виявлення недоліків в роботі і їх винуватців, досягнення повної відповідності мате

Цей вид аналізу має і суттєвий недолік - виявлені резерви означають назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, оскільки відносяться до минулого періоду.

Особливість методики поточного аналізу полягає в тому, що фактичні результати діяльності оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх аналітичних періодів.

Поточний аналіз - найбільш повний аналіз господарської діяльності, що вбирає в себе результати оперативного аналізу і службовець базою перспективного аналізу.

Оперативний аналіз. Це один з видів економічного аналізу, спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням господарською системою.

Головним завданням оперативного аналізу є постійний контроль раціональності функціонування господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізацією продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання бізнес-плану.

Оперативний економічний аналіз на відміну від поточного наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій. Він грунтується на даних первинного обліку (оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього спостереження за процесом виробництва, бесідах з працівниками. Внаслідок цього з його допомогою легше розкривати причини недоліків у роботі та їх конкретних винуватців, виявляти резерви і своєчасно вживати відповідних заходів.

Оперативний економічний аналіз охоплює:

визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними і кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів за зміну, добу, п'ятиденки, декади;

оцінку ступеня впливу різних чинників на відхилення від плану (норм) за цими показниками;

з'ясування конкретних причин дії окремих чинників, встановлення винуватців недоліків;

швидку розробку і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних чинників, поширення передового досвіду.

В першу чергу оперативному аналізу піддаються госпрозрахункові показники діяльності підприємства і його підрозділів. Але для більш повного виявлення внутрішньовиробничих резервів необхідний повсякденний аналіз і інших економічних показників.

Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групами показників: виробництво, відвантаження і реалізація продукції використання робочої сили, виробничого обладнання та матеріальних ресурсів; собівартість; прибуток і рентабельність; платоспроможність. У процесі аналізу кожен з цих узагальнюючих показників деталізується і доповнюється.

Джерелами інформації для проведення такого аналізу є: первинна документація, дані бухгалтерського і оперативно-технічного обліку, а також матеріали особистого спостереження. Найчастіше в цих документах економічні показники даються в натуральному вираженні. Дослідження саме натуральних показників - характерна риса оперативного аналізу.

Інша характерна риса цього виду аналізу - його відносна неточність, пов'язана з наближеністю в розрахунках.

Перспективний (прогнозний) аналіз. Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому. Особливість перспективного аналізу полягає в розгляді явищ і процесів господарської діяльності з позицій майбутнього, тобто перспективи розвитку, з точки зору проекції складових елементів минулого і сьогодення господарської діяльності в елементи майбутнього.

Вихідним пунктом перспективного аналізу є визнання факту наступності, або певну стабільність, змін економічних показників від одного звітного періоду до іншого, від попереднього до цього, від справжнього до чого. Пізнаючи діалектичну єдність різних елементів минулого і сьогодення, перспективний аналіз має на меті знаходження в кожному процесі або явищі господарської діяльності найбільш стійких арогенних (перспективних) елементів, здатних грати вирішальну роль в майбутньому.

Розкриваючи картину майбутнього, перспективний аналіз забезпечує управляючу систему інформацією про майбутнє для вирішення завдань стратегічного управління. З'являється практична можливість управління чинниками розвитку підприємства і отримання в перспективі необхідного (бажаного) результату господарської діяльності.

Найважливішими завданнями є: прогнозування господарської діяльності; наукове обґрунтування перспективних планів; оцінка очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз виступає як основна форма передпланових досліджень економіки підприємства; в ході виконання бізнес-планів - це інструмент передбаченням оцінки очікуваних результатів.

У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються по: об'єктах аналізу (бригада, дільниця, цех, підприємство, асоціація); показниками діяльності (обсяг продукції, продуктивність праці, собівартість і т. д.); горизонтів перспективи (аналіз поточної перспективи - зміна, доба; аналіз найближчої перспективи - місяць; аналіз середньострокової перспективи - 2-3 роки; аналіз довгострокової перспективи-5 років і більше).

Розробка планів підприємств-дуже складний і трудомісткий процес, що включає ретельне вивчення і аналіз сьогодення і минулого підприємства, передбачення нових факторів і явищ господарської діяльності.

Послідовність прогнозного аналізу в узагальненому вигляді полягає в наступному.

Визначається коло узагальнюючих показників, що характеризують перспективу підприємства за основними напрямками господарської діяльності. Система узагальнюючих показників доповнюється необхідними приватними, або специфічними, показниками діяльності. Далі встановлюється послідовність аналізу показників виходячи з основних напрямків зв'язку між найважливішими групами показників.

Основне завдання підприємства - виробляти продукцію, необхідну споживачеві і відповідної якості. Тому розробка перспективного плану підприємства, а значить, і аналіз перспективи починаються з показника обсягу продукції. Щоб встановити обсяг продукції, необхідної споживачеві, слід вивчити: попит на дану продукцію;

можливості підприємства і цехів щодо її виробництва; можливості підприємств, що випускають аналогічну продукцію; можливості постачальників і багато інших питань. На основі проведеного аналізу потрібно визначити потребу в засобах і предметах праці, в робочій силі;

оцінити очікувані економічні результати господарської діяльності підприємства з випуску продукції: собівартість, прибуток, рентабельність, показники фінансового стану.

При дослідженні чинників розвитку підприємства і їх взаємозв'язків встановлюється ступінь їх впливу на різні показники. Ці фактори можна об'єднати в кілька загальних для всіх галузей типових груп: природні ресурси; трудові ресурси; науково-технічний прогрес (технічна політика); форми суспільної організації виробництва - концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування; транспортні умови; потреба в продукції підприємства; загальні соціально-економічні умови.

Розвиток специфічних прийомів прогнозного аналізу відбувається в результаті конкретизації загальних методів аналізу для вивчення господарської діяльності підприємства виключно з точки зору їх динаміки, руху. До числа таких прийомів відносяться методи економічного прогнозування.Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати