Головна

Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу.

  1. II. Ефект фінансового важеля.
  2. XIV. Організація виробничого контролю
  3. Алгоритм методики АВС-оцінки виробничого потенціалу підприємства
  4. Аналіз беззбитковості виробничого процесу
  5. Аналіз причин виробничого травматизму
  6. Аналіз виробництва і реалізації продукції (для виробничого підприємства)
  7. Аналіз виробничого процесу

Приступаючи до проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, рекомендується насамперед визначити конкретні цілі проведення кожної з процедур. Цілі визначаються з урахуванням інтересів користувачів інформації, яка буде отримана за результатами аналізу.

Всіх користувачів можна умовно розділити на дві групи - зовнішніх і внутрішніх. Інтереси їх різні, а часто і протилежні. Основний принцип, відповідно до якого окремі категорії аналітиків і користувачів відносять до тієї чи іншої групи, - це доступ до інформаційних потоків підприємства.

Внутрішні користувачі, проводячи аналіз або контролюючи його проведення, можуть (в міру своєї компетентності, зрозуміло) отримувати будь-яку інформацію, що стосується поточної діяльності і перспектив підприємства. Зовнішнім користувачам доводиться задовольнятися лише відомостями з офіційних джерел (перш за все з бухгалтерської звітності) і робити свої висновки на інформації, яку вважали за можливе опублікувати внутрішні користувачі.

Першими серед внутрішніх користувачів аналітичної інформації слід назвати керівництво господарюючого суб'єкта. Для них аналіз є необхідною основою для прийняття управлінських рішень. До внутрішніх користувачів можна віднести і власників контрольних пакетів прав власності на підприємствах (акцій, паїв, часток і т.п. залежно від форми власності). На дрібних підприємствах найчастіше самі власники здійснюють і оперативне управління, будучи, таким чином, не тільки власниками, але і керівниками своїх підприємств. У великих же акціонерних товариствах власники великих пакетів контролюють склад ради директорів і, отже, через керуючих теж можуть мати доступ до максимального обсягу інформації, що стосується існуючого становища і перспектив підприємства.

Всі зовнішні аналітики і користувачі інформації, отриманої в результаті аналізу, переслідують досить різні цілі. Так, кредитори (банки і фінансові організації) і контрагенти (постачальники, покупці, підрядники, партнери по спільній діяльності), проводячи аналіз фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта, хочуть в першу чергу знати, чи можна з ним мати справу, які його положення на ринку і перспективи подальшої діяльності, чи не загрожує йому банкрутство.

Державні контролюючі органи (податкові, митні, статистичні) проводять аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств для перевірки виконання ними вимог законодавства у сферах, зазначених у їх компетенції.

Фахівці зі злиттів і поглинань аналізують головним чином перспективи підприємств з точки зору можливості і доцільності здійснити їх реорганізацію, тобто переслідують свої власні інтереси, іноді (в разі ворожих поглинань) протилежні інтересам власників, керівництва і персоналу компанії, що поглинається. Повний доступ до важливої ??інформації фахівці зі злиттів і поглинань мають тільки в разі дружніх поглинань, але в будь-якому випадку ця група аналітиків вивчає перспективи підприємства досить ретельно.

До зовнішніх користувачів можна віднести і дрібних власників підприємств (власників дрібних пакетів прав). Відповідно до російського Закону про акціонерні товариства акціонер має право отримувати інформацію про діяльність товариства, однак на ділі мова йде лише про доступ до офіційної бухгалтерської звітності, яку вони можуть аналізувати самі, щоб скласти певне уявлення про стан справ на підприємстві. Тому з точки зору доступності інформаційних потоків дрібні акціонери вважаються зовнішніми.

Суб'єктами аналізу виступають як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства користувачі інформації. Кожен користувач вивчає інформацію, виходячи зі своїх інтересів. Розвиток ринкових відносин породжує диференціацію аналізу на внутрішній управлінський і зовнішній фінансовий аналіз. У фінансового та управлінського аналізу є принципові особливості в змісті та організації. Поділ аналізу на фінансовий і управлінський обумовлено сформованим на практиці поділом системи бухгалтерського обліку в масштабі підприємства на фінансовий облік і управлінський облік.Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності.

Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності | Питання 29. | Звіт про фінансові результати | Первинні документи | Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки | Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати