Головна

Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні

  1. FAB класифікація
  2. III. Вимоги до водопостачання і каналізації
  3. IX. Вимоги до водопостачання і каналізації
  4. Активи комерційного банку, їх класифікація. Показники якості активів. Проблеми управління банківськими активами в сучасних умовах
  5. Алгоритм системного аналізу
  6. Аналіз кращих практик в області систем інтелектуального аналізу

Загальна схема економічного аналізу економіки представлена ??на рис. 16.6, однак вона не дає повного уявлення про сукупність видів економічного аналізу, виконуваного організаціями. В основі класифікації економічного аналізу лежать різні ознаки.
 За ролі в управлінні виділяють:
 управлінський (внутрішній) аналіз, який є складовою частиною управлінського обліку і забезпечує аналітичною інформацією керівництво організації;
 фінансовий (зовнішній) аналіз - складова частина фінансового обліку - обслуговує зовнішніх користувачів інформацією про організацію.
 За періодичністю аналіз підрозділяється на:
 перспективний (прогнозний, попередній);
 оперативний;
 поточний (ретроспективний) аналіз, який виконується за підсумками діяльності за той чи інший період.
 Залежно від характеру об'єктів управління аналіз виконується за:
 галузям економіки;
 рівнями суспільного виробництва і управління (галузь, об'єднання, група взаємопов'язаних організацій, фірми, філії та структурні виробничі одиниці);

стадіях процесу розширеного відтворення (виробництво, обмін, розподіл, споживання);
 складових елементів виробництва (трудових, матеріальних і фінансових ресурсів) і окремих елементах виробничих відносин (трудових, фінансових, кредитних).
 За суб'єктам управління виділяють економічний аналіз, що виконується:
 керівництвом і економічними службами;
 власниками і органами господарського управління;
 постачальниками;
 покупцями;
 аудиторськими фірмами;
 кредитними організаціями;
 податковими та фінансовими органами.
 За змістом і повноті досліджуваних питань економічний аналіз поділяють на:
 повний (аналіз господарської діяльності організації в цілому);
 локальний (аналіз діяльності окремих підрозділів);
 тематичний (аналіз окремих функціональних систем економіки).
 За методами вивчення об'єкта виділяють аналіз:
 системний;
 функціонально-вартісний;
 порівняльний;
 факторний;
 діагностичний (експрес-аналіз), що дозволяє встановити характер порушень нормального ходу економічного процесу;

маржинальний - метод оцінки і обґрунтування ефективності управлінських рішень на підставі причинно-наслідкового взаємозв'язку обсягу продажів, прибутку і витрат, що розділяються на постійні і змінні;
 економіко-математичний, що дозволяє встановити оптимальний варіант управлінського рішення по використанню виробничих ресурсів;
 стохастичний, включаючи регресійної-кореляційний.
 За змістом виконуваних розрахунків виділяють:
 комплексний економічний аналіз, що включає економічну і технічну сторону виробництва, аналіз соціальних та природних умов у взаємозв'язку з виробництвом;
 техніко-економічний аналіз;
 соціально-економічний аналіз;
 економіко-правовий аналіз;
 економіко-екологічний аналіз;
 аудиторський аналіз.Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз.

Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності | Питання 29. | Звіт про фінансові результати | Первинні документи | Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати