Головна

Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва.

 1. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
 2. II. ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ БУДІВЛІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ
 3. III. Вимоги до водопостачання і каналізації
 4. IX. Вимоги до водопостачання і каналізації
 5. XII. Вимоги до прийому дітей в дошкільні організації, режиму дня і навчальних занять
 6. Автоматизація потокового виробництва. Ефективність поточного виробництва.

Економічний аналіз базується на системі економічної інформації, яка лежить в основі оптимальних управлінських рішень. Принципи створення раціонального потоку інформації для управління:

 1. виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх задоволення;
 2. об'єктивність відображення процесів виробництва, обігу, розподілу, споживання, використання ресурсів;
 3. єдність інформації, що надходить з різних джерел (бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку), а також планових даних, усунення дублювання в первинній інформації;
 4. оперативність інформації, всебічна розробка первинної інформації з виведенням на її основі похідних показників;
 5. можливе обмеження обсягу інформації і підвищення коефіцієнта її використання;
 6. розробка програм використання і аналізу первинної інформації для цілей управління;
 7. кодування первинних даних з метою ефективного використання.

Для цілей управління в економічному аналізі господарсько-фінансова діяльність підприємств вимірюється показниками, які можна звести до певної системи. показники:

 1. вартісні і натуральні - В залежності від покладених в основу вимірювачів;
 2. кількісні і якісні - В залежності від того, яка сторона явищ, операцій, процесів вимірюється;
 3. об'ємні та питомі - В залежності від застосування окремо взятих показників або ж їх співвідношень.

Аналіз тісно пов'язаний з принципами управління:

 1. демографічний підхід до управлінського процесу;
 2. координація, яка безпосередньо пов'язана з перевіркою виконання, з оперативним аналізом зробленого, регулювання робіт, єдиноначальність, колегіальність;
 3. режим економії, впровадження якого вимагає глибокого аналізу витрат за статтями і елементами, непродуктивних витрат і втрат, економічної ефективності виробництва, прибутку;
 4. конкретність, оперативність керівництва, об'єктивність і наукова обґрунтованість прийнятих рішень. Всі управлінські рішення повинні бути обґрунтованими і оптимальними. Інформаційне забезпечення надає оперативний аналіз.

Теорія прийняття управлінських рішень виходить з багатоваріантності, невизначеності, впливу додаткових факторів на кожен окремо взятий варіант, встановлення параметрів оптимальності. Багатоваріантність робить необхідним аналіз різних варіантів управлінських рішень. Вибір найкращого варіанта здійснюється за допомогою економіко-математичного моделювання і системного аналізу. Розробка і реалізація маркетингових програм пов'язана з аналітичними розрахунками. Маркетингові програми неможливі без:

 1. аналізу впливу на економіку підприємств зовнішньої і внутрішньої середовища;
 2. аналізу стану ринку (глобально, за товарними групами і окремими товарами);
 3. аналізу покупців і споживачів (наявних і потенційних);
 4. аналізу конкурентної обстановки;
 5. аналізу ринкових цін і формування власної цінової політики;
 6. аналізу кінцевих фінансових результатів.


Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки | Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні

Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності | Питання 29. | Звіт про фінансові результати | Первинні документи | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. | Питання 38. Методологія економічного аналізу як основа методики. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати