Головна

Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки

  1. I. Назва та місцезнаходження
  2. I. Предмет договору
  3. II. Місце дисципліни в структурі ООП
  4. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
  5. II. Загальна характеристика НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
  6. II. Загальні відомості про СИСТЕМІ ціноутворення і кошторисного нормування В БУДІВНИЦТВІ
 Під об'єктом зазвичай розуміють то, на що спрямована пізнавальна діяльність. Предмет пізнання - це окремі сторони, властивості, відносини в об'єкті, які вивчаються тільки даною наукою. Один і той же об'єкт може бути предметом дослідження різних наук. В економічному аналізі вивчають не саму господарську діяльність як технологічний, організаційний процес, а економічні результати господарювання як наслідок економічних процесів, які плануються в відповідних показниках, враховуються в міру фактичного їх формування і потім аналізуються, т. Е. Є об'єктом вивчення не тільки економічного аналізу , але і мікроекономіки, управління, організації та планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку і т. д. Предметом економічного аналізу є причини зміни результатів господарювання і їх відхилень від цільових параметрів. Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у господарській діяльності підприємств дозволяє розкрити сутність що відбуваються в ній процесів і на цій основі дати правильну оцінку досягнутим результатам в ситуації, що склалася, виявити резерви підвищення ефективності роботи, обгрунтувати плани і управлінські рішення, спрямовані на досягнення поставлених цілей. Причинно-наслідковий зв'язок - це стійкий зв'язок, яка залишається відносно незмінною, закономірною. На виявленні, вимірюванні та розумінні цих зв'язків засноване ефективне управління підприємством. Об'єктом економічного аналізу є результати господарської діяльності підприємств, які характеризуються системою взаємопов'язаних показників, що відображають окремі її боку і сегменти. Наприклад, на промисловому підприємстві до об'єктів аналізу відносяться показники виробництва і реалізації продукції, її собівартості, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансових результатів діяльності, фінансового стану підприємства і т. Д В умовах переходу до ринкової економіки кількість об'єктів економічного аналізу значно збільшується в зв'язку з розширенням зовнішньоекономічної, маркетингової, інвестиційної діяльності, підвищенням ступеня виробничих і фінансових ризиків у сфері бізнесу. Предметом аналізу стають не тільки внутрішні, а й зовнішні чинники макроекономічного та інституційного характеру, що визначають зовнішнє середовище функціонування підприємств і рівень підприємницьких ризиків.

економічний аналіз - Спеціальна галузь знань, становлення якої як науки обумовлювалося об'єктивними вимогами і умовами, властивими появи будь-якої нової галузі наукових знань.

1. Практична потреба. Професійна маркетингова діяльність, ринкові відносини, вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають кінцеві фінансові результати, - вимоги, що визначають необхідність подальших, поточних і перспективних аналітичних розробок.

2. Розвиток науки в цілому і окремих її галузей. Економічний аналіз сформувався в результаті диференціації суспільних наук. Окремі форми економічного аналізу були притаманні обліковим наукам - бухгалтерського обліку, статистиці. У міру поглиблення економічної роботи на підприємствах виникла необхідність у виділенні аналізу як відокремленої системи знань.

Сформувавшись в самостійну науку, економічний аналіз комплексно, системно використовує дані, способи, прийоми дослідження статистики, планування, бухгалтерського обліку, математики та інших наук.

Найбільш тісні зв'язки існують між бухгалтерським обліком і економічним аналізом. Бухгалтерський облік - основний «постачальник» інформації для економічного аналізу. Тіснота зв'язку економічного аналізу і статистики виражається, по-перше, в тому, що статистичний облік і звітність служать для аналізу інформаційною базою, по-друге, в тому, що статистична наука, яка розробляє методи угруповань, індексів, кореляції, регресії та інші, істотно поповнює способи і прийоми економічного аналізу.

Ухвалення управлінських рішень вимагає розробки можливих курсів дій і їх обґрунтування шляхом проведення економічного аналізу різних управлінських варіантів. Розробка маркетингових програм і контроль за їх виконанням неможливі без аналізу впливу на економіку підприємства зовнішнього і внутрішнього середовища; аналізу стану ринку; аналізу споживачів і покупців; аналізу конкурентної обстановки; аналізу ринкових цін і формування власної цінової політики; аналізу кінцевих фінансових результатів. Тому економічний аналіз - одна з складових науково обґрунтованого планування, регулювання і управління.

Підприємство в умовах ринкової економіки починає свою роботу з складання бізнес-плану, в якому проводиться аналіз ідеї починаємо «справи», оцінка його перспективності і фінансової результативності. Бізнес-план неможливо обгрунтувати без використання аналітичних методів і прийомів.

Зв'язок аналізу і математики визначається тим, що та і інша галузь знань вивчає кількісні відносини. Математичні методи широко застосовуються в економічному аналізі.

Зв'язок економічного аналізу та аудиту проявляється у використанні для аналізу фінансового стану, фінансової стійкості низки коефіцієнтів економічного аналізу (коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів, коефіцієнт маневреності власних коштів і ін.).Первинні документи | Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва.

Питання 22. Основні завдання формування з / с продукції. | Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності | Питання 29. | Звіт про фінансові результати | Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. | Питання 37. Особливості організації і методики поточного (ретроспективного), оперативного та перспективного (прогнозного) аналізу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати