Головна

Питання 28. Порядок формування та терміни надання бухгалтерської фінансової звітності

  1. F. Наслідки фінансової нестабільності
  2. II. Види особових рахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття особових рахунків
  3. II. Порядок реалізації основних освітніх програм за спеціальностями інтернатури і ординатури.
  4. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
  5. II. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОСЛУГИ
  6. II. Ціна Договору, порядок розрахунків

Після завершення звітного року організація складає і в установлений і узгоджений з податковими органами строк подає бухгалтерську фінансову звітність в органи державного обліку і контролю.

Складання звітності повинна передувати значна підготовча робота, що здійснюється за заздалегідь складеним спеціальним графіком. Важливим етапом підготовчої роботи складання звітності є закриття в кінці звітного періоду всіх операційних рахунків: калькуляційних, збірно-розподільчих, що зіставляють, фінансово-результативних. До початку цієї роботи все бухгалтерські записи повинні бути віднесені на синтетичні і аналітичні рахунки (включаючи результати інвентаризації), перевірена правильність цих записів.

Приступаючи до закриття рахунків, слід мати на увазі, що організації, які займаються виробництвом і реалізацією продукції, є складними об'єктами обліку і калькулювання собівартості продукції, тому що їхня продукція використовується за різними напрямками. Різні підрозділи таких організацій (в тому числі і допоміжні виробництва) надають взаємні послуги один одному. При взаємному використанні продукції та послуг неможливо в усіх випадках віднести на всі об'єкти калькуляції фактичні витрати, тобто якась частина витрат по деяких об'єктах калькуляції організації повинна відображатися в планової оцінці. У цих умовах важливе значення має обгрунтування послідовності закриття рахунків.

Дані на початок року вступного балансу повинні відповідати даним на кінець року балансу за попередній рік. При цьому зміни в бухгалтерській звітності, що відносяться як до поточного, так і до минулого року (після її затвердження), проводяться у звітності, яка складається за звітний період, в якому були виявлені перекручення її даних. Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписом осіб, раніше її підписали, із зазначенням дати виправлення.

Не менш важливе значення при підготовці до складання фінансової звітності має така процедура, як реформація балансу.

Під реформуванням балансу розуміють списання прибутку, отриманої за звітний рік. Реформацію проводять 31 грудня після відображення в обліку останньої господарської операції в певній послідовності:

1) спочатку закривають рахунки, на яких протягом звітного року враховувалися доходи, витрати, фінансові результати діяльності організації (рахунки 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати»);

2) далі фінансовий результат за звітний рік включають до складу нерозподіленого прибутку або непокритого збитку в залежності від його значення. Для цього сальдо по субрахунках 90-1 і 91-1 переносять на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Останнім записом звітного року рахунок 99 закривається на рахунок 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

Бухгалтерська звітність в Росії складається підприємствами, організаціями та установами за підсумками роботи за звітний рік. Звітним роком для всіх організацій є календарний рік-з1 січня по 31 грудня включно.

Після складання і подання бухгалтерської фінансової звітності проводиться звітні збори організації за підсумками минулого року за участю всіх акціонерів і власників. Дане збори затверджують бухгалтерську фінансову звітність, результати фінансово-господарської діяльності організації та визначає конкретні заходи, необхідні з метою подальшого розвитку організації.

У разі утворення позитивного фінансового результату збори акціонерів і власників організації вирішує, в якій пропорції і в якій послідовності використовувати отриманий прибуток. Прибуток може бути спрямована:

на виплату дивідендів або відсотків власникам організації;

на формування резервів майбутніх витрат і платежів;

на здійснення інвестиційних вкладень, реальних і фінансових;

на створення резервного фонду;

на покриття збитків від попередньої господарської діяльності організації;

на надання спонсорської та благодійної допомоги іншим організаціям і різним фізичним особам;

на формування фонду нагромадження і споживання.

Якщо ж організація отримала за підсумками господарської діяльності за звітний період негативний фінансовий результат, тобто збиток, власниками організації спільно з управлінським персоналом встановлюються причини збитковості і визначаються заходи по його усуненню в найближчій перспективі. З цією метою необхідний ретельний і детальний аналіз діяльності організації в цілому і окремо по кожному структурному підрозділу (дільниці). Основними заходами усунення збитковості і підвищення ефективності управління ресурсами є:

прискорення оборотності виробничих запасів, товарів і дебіторської заборгованості;

вдосконалення кредитної політики, посилення умов розрахунків і стягнення простроченої заборгованості;

скорочення непродуктивних витрат;

забезпечення збалансованості грошових припливів і відтоків організації, синхронності їх руху;

контроль за витрачанням поточних і капітальних витрат і ін.

Термін подання річної бухгалтерської звітності організаціями встановлено не пізніше 1 квітня наступного за звітним року, а квартального - не пізніше 30 днів після закінчення звітного періоду.

Днем подання бухгалтерської фінансової звітності вважається дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення, або дата її відправлення по телекомунікаційних каналах зв'язку, або дата фактичної передачі її за належністю.

Річна бухгалтерська фінансова звітність організації є відкритою для зацікавлених користувачів: банків, інвесторів, кредиторів, покупців, постачальників та ін. Вони можуть знайомитися з річною бухгалтерською фінансовою звітністю організації і отримувати її копії з відшкодуванням витрат на копіювання.

Суми відшкодування витрат на копіювання та пересилання фінансової звітності, що надходять від зацікавлених користувачів, відображаються на рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року. Дані про господарські операції, проведені по державної реєстрації організацій, включаються до їх бухгалтерську звітність за перший звітний рік.

У зв'язку з тим, що користувачі приймають рішення постійно, їм може вимагатися інформація, яка розкриває наслідки подій, що відбуваються протягом року і які суттєво впливають на фінансовий стан компанії. Для задоволення подібних запитів користувачів використовується проміжна звітність. Відповідно до МСФЗ призначення проміжної бухгалтерської фінансової звітності полягає в уточненні і оновленні інформації останньої річної звітності щодо змін в здатності організації створювати прибутку, генерувати грошові кошти тощо

Проміжна звітність подає звітність, складену за більш короткий часовий період, ніж звітний рік. Як такого періоду може виступати квартал, півріччя, 9 місяців.

У відповідність до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації організації повинні складати та подавати до відповідних державних органів бухгалтерську звітність за квартал, півріччя, 9 місяців та рік наростаючим підсумком з початку звітного року, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації.

Форми бухгалтерської звітності, а також інструкції про порядок їх заповнення затверджуються Міністерством фінансів РФ. Так, за результатами кварталу складаються дві основні форми звітності - бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, за підсумками року складається звітність по декільком типових форм.

Крім того, на підставі даних бухгалтерської звітності організації складають звіти за формами та інструкціями, затвердженими федеральним органом статистики. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення по окремих галузях, економічним районам, республікам і по всьому народному господарству в цілому.

Квартальну звітність організації, як було зазначено вище, повинні сформувати не пізніше 30 днів після закінчення кварталу, якщо інше не передбачено законодавством. У межах зазначеного терміну конкретна дата подання бухгалтерської звітності встановлюється засновниками (учасниками) організації або загальними зборами. Відповідно до МСФЗ надання проміжної звітності має відбуватися не пізніше ніж через 60 днів після завершення проміжного періоду.

Датою підписання бухгалтерської звітності вважається дата, зазначена в спеціальній в адреси, визначені законодавством Російської Федерації, підписаної бухгалтерської звітності. Відповідно до ПБО 7/98 «Події після звітної дати» встановлено порядок відображення в бухгалтерській звітності комерційних організацій подій після звітної дати. Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за кожен рік. Так, подією після звітної дати визнається оголошення річних дивідендів за результатами діяльності акціонерного товариства за звітний рік. До подій після звітної дати також відносяться: події, що підтверджують існування на звітну дату господарських умов, в яких організація вела свою діяльність; події, які свідчать про виникнення після звітної дати господарських умов, в яких організація веде свою діяльність. Наслідки події після звітної дати відбиваються в бухгалтерській звітності шляхом уточнення даних про відповідні активах, зобов'язаннях, капіталі, доходи та витрати організації або шляхом розкриття відповідної інформації.

При складанні бухгалтерської звітності організація оцінює наслідки подій після звітної дати в грошовому вираженні, для оцінки яких робиться відповідний розрахунок і забезпечується підтвердження такого розрахунку.

Приблизний перелік фактів господарської діяльності, які можуть бути визнані подіями після звітної дати, наведено в додатку до ПБО 7/98.

Розвиток нових форм організації бізнесу в сучасних умовах зумовило необхідність введення в систему регулювання бухгалтерського обліку та звітності правил публікації останньої. Значення цієї процедури полягає в тому, щоб забезпечити доступність звітних даних відкритих акціонерних товариств всім зацікавленим користувачам. Публікація звітності важлива не стільки як можливість здійснення контрольної функції з боку кредиторів і інвесторів, а як один з найважливіших способів підтримки ринку цінних паперів товариства та залучення додаткових джерел фінансування. Відповідно до Федерального закону «Про бухгалтерський облік» організації, які є по організаційно-правовій формі відкритими акціонерними товариствами, зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним. Публічність бухгалтерської звітності полягає в її опублікування в газетах і журналах, доступних користувачам бухгалтерської звітності, або розповсюдженні серед них брошур, буклетів та інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також в її передачі органам державної статистики за місцем реєстрації організації для надання зацікавленим користувачам.

У розвиток ст. 16 Федерального закону «Про бухгалтерський облік» Міністерством фінансів РФ видано наказ від 28 листопада 1996 р за№ 101 «Про порядок публікації бухгалтерської звітності відкритими акціонерними товариствами». Даний наказ містить наступну інформацію:

1) публікації в обов'язковому порядку підлягають бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки та інформація про результати аудиту, проведеного незалежним аудитором;

2) форми звітності можуть публікуватися в скороченому вигляді;

3) публікація звітності проводиться після незалежної аудиторської перевірки і затвердження звітності загальними зборами акціонерів;

4) при публікації звіт про прибутки і збитки доповнюється відомостями про рішення загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку або покриття збитків товариства за звітний рік.

ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» дозволяє публікацію бухгалтерського балансу в скороченій формі, якщо валюта ВАТ на кінець звітного року і виручка (нетто) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік не перевищили відповідно 400 000 МРОТ за станом на кінець звітного року та 1 000 000 МРОТ за станом на кінець звітного року. Скорочена форма може включати лише підсумкові показники за розділами, передбаченими в п. 20 розділу 4 ПБО 4/99. Якщо валюта балансу товариства на кінець звітного року і (або) виручка (нетто) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік перевищили названі межі, скорочена форма балансу повинна включати показники по групах статей балансу, передбаченим в п. 20 розділу 4 ПБО 4/99. При цьому групи статей балансу, за якими в ВАТ відсутні показники, можуть не наводитися, крім випадків, коли відповідні показники мали місце в році, що передував звітному.

Опублікована в скороченій формі бухгалтерська фінансова звітність повинна містити в аудиторському висновку думку (оцінку) незалежного аудитора (аудиторської фірми) про достовірність цієї звітності. Публікація бухгалтерської фінансової звітності викликана в першу чергу тією обставиною, що в умовах ринку отримання і користування інформацією носять конфіденційний характер і з цих позицій висвітлення в засобах масової інформації в законодавчому порядку даних фінансової звітності має важливе значення для суб'єктів ринкового господарювання. Завдяки даному процесу учасники ринкових відносин отримали можливість вивчати, аналізувати і відстежувати розвиток своїх взаємин з потенційними контрагентами.

Витрати, пов'язані з публікацією фінансової звітності, включаються в собівартість продукції в якості витрат, пов'язаних з управлінням виробничо-господарською діяльністю по рахунку 26 «Загальногосподарські витрати».



Питання 26. Порядок формування та терміни надання облікової політики організації. | Питання 29.

Питання 19. Метод балансового узагальнення інформації про майно та джерела його формування, поняття, активу та пасиву балансу. | Питання 22. Основні завдання формування з / с продукції. | Звіт про фінансові результати | Первинні документи | Питання 31. Предмет і об'єкти економічного аналізу, місце економічного аналізу в системі економічної науки | Питання 32. Роль аналізу в постановці цілей організації, координації, оцінці і стимулюванні виробництва. | Питання 33. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні | Питання 34. Управлінський внутрішній і фінансовий зовнішній аналіз. | Питання 35. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. | Питання 36. Бухгалтерський облік, фінансова звітність, як інформаційна база класичного аналізу господарської діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати