На головну

підсумковий тест

  1. II. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
  2. Виносяться на ПІДСУМКОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ
  3. підсумковий контроль
  4. підсумковий контроль
  5. підсумковий контроль
  6. підсумковий контроль
  7. підсумковий контроль

* - Правильні відповіді.

1. Як розташовуються реквізити документа при Центрованим способі їх розміщення?

- Початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів. *

- Кожен рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів.

2. Скорочене найменування організації мають у своєму розпорядженні:

- Вище повного найменування.

- Нижче повного найменування. *

- На одному рівні з повним найменуванням.

3. Гриф затвердження розміщують:

- В правому нижньому кутку документа.

- В лівому нижньому кутку документа.

- У правому верхньому кутку документа. *

4. При підписанні документа кількома посадовими особами їх підписи розташовують:

- На одному рівні.

- Одну під інший, в послідовності, що відповідає займаній посаді. *

- В довільному порядку.

5. Коли при написанні документів використовують скорочену назву організації?

- На розсуд упорядника документа.

- Коли воно закріплене в установчих документах організації. *

- При будь-яких обставинах.

6. Найменування організації іноземною мовою відтворюють на документі:

- Коли воно закріплене в статуті організації. *

- На розсуд упорядника документа.

- При адресуванні документа іноземному партнеру.

7. Найменування організації іноземною мовою слід розташовувати:

- Вище найменування російською мовою.

- Нижче найменування російською мовою. *

- На одному рядку з найменуванням російською мовою.

8. Найменування філії, структурного підрозділу організації, що є автором документа, мають у своєму розпорядженні:

- Нижче реквізиту. *

- Вище реквізиту.

- На одному рядку.

9. При підписанні документа кількома особами рівних посад, їх підписи розташовують:

- За алфавітом.

- На одному рівні. *

- Довільно.

10. У розшифровці підпису ініціали проставляються:

- Після прізвища.

- Перед прізвищем. *

- Взагалі не проставляються.

11. Відмітка про контроль ставиться:

- У верхньому правому кутку першого аркуша документа.

- На поле документа поруч із заголовком. *

- В нижньому правому куті першого аркуша документа.

12. Відмітка про наявність документа в електронній проставляється:

- У верхньому полі першого аркуша документа.

- У нижнього поля першого аркуша документа. *

- На зворотному боці першого аркуша.

13. Документи повинні мати нижнє і ліве поля:

- Не менше 10 мм.

- Не менше 15 мм.

- Не менше 20 мм. *

14. Відмітка для автоматичного пошуку документа ставиться:

- 1. в межах нижнього поля документа. *

- 2. в межах верхнього поля документа.

- На зворотному боці першого аркуша.

15. Відмітка про завірення копії документа ставиться:

- Вище реквізиту «Підпис».

- Нижче реквізиту «Підпис». *

- У правому верхньому кутку документа.

16. Позначку про виконавця розташовують:

- На лицьовому або зворотному боці останнього аркуша документа в лівому нижньому кутку. *

- Тільки на лицьовій стороні останнього аркуша документа в лівому нижньому кутку.

- На зворотному боці останнього аркуша документа в лівому нижньому кутку.

17. Грифи узгодження документа розташовуються:

- Нижче тексту або на окремому аркуші погодження.

- Нижче реквізиту «Підпис» або на окремому аркуші погодження. *

- На окремому аркуші погодження.

18. При адресуванні документа в організацію або її структурний підрозділ їх найменування пишуть:

- В давальному відмінку.

- В називному відмінку. *

- Довільно.

19. Який максимальний набір реквізитів, що використовуються в документах управління, встановлений Держстандартом:

- 32 реквізиту.

- 28 реквізитів.

- 30 реквізитів. *

20. Який термін зберігання трудових контрактів?

- 50 років.

- 75 років. *

- 15 років.

21. Назвіть основний документ, що підтверджує стаж роботи

- Довідка пенсійного фонду:

- Трудовий контракт.

- Трудова книжка. *

22. Загальний бланк документа використовується для складання:

- Будь-яких видів документів.

- Будь-яких документів, крім листів. *

- Для листів.

23. Терміни виконання документів обчислюються:

- В робочих днях.

- В календарних днях. *

- В годиннику.

24. Який термін зберігання незатребуваних трудових книжок?

- Не менше 50 років.

- Не менше 75 років. *

- Не менше 20 років.

25. Як називаються документи, що складаються працівниками підприємства?

- Внутрішні. *

- Вихідні.

- Вхідні.

26. Як називаються документи, що надходять з інших підприємств, організацій і від приватних осіб?

- Внутрішні.

- Вихідні.

- Вхідні. *

27. Який з нижче перерахованих документів не можна назвати розпорядчим?

- Наказ.

- Установчий договір. *

- Розпорядження.

28. Який з нижче перерахованих документів не можна назвати організаційним?

- статут

- Правила внутрішнього трудового розпорядку.

- Розпорядження. *

29. Який з нижче перерахованих документів не належить до інформаційно-довідкових?

- Акт.

- Особиста справа. *

- Протокол.

30. Як нумеруються багатосторінкові документи?

- Нумеруються всі сторінки.

- Нумеруються всі сторінки, крім першої. *

- Не нумеруються взагалі.

31. Чим можна замінити слово, що повторюється в таблиці, яка не має горизонтальних ліній?

- Прочерком.

- Лапками. *

- Словами «те саме».

32. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць:

- Ставляться крапки.

- Точки не ставляться. *

- Можливі обидва варіанти.

33. Які форми реєстрації документів існують?

- Централізована.

- Централізована, децентралізована, змішана. *

- Централізована, децентралізована.

34. Скільки примірників номенклатури справ необхідно складати?

- Два примірники.

- Один екземпляр.

- Три примірники. *

35. Як називається сукупність документів, що містять відомості про працівника?

- Особова картка.

- Резюме.

- Особиста справа. *

36. Як називається список заголовків справ, що заводяться на підприємствах, із зазначенням термінів їх зберігання?

- Журнал реєстрації.

- Номенклатура справ. *

- Акт реєстрації.

37. Який оптимальний термін використання документів в діловодстві?

- 3 роки. *

- 5 років.

- 50 років.

38. Як називається документ, що пояснює зміст окремих положень основного документа або пояснює причини якої-небудь події, факту, вчинку?

- Акт.

- Пояснювальна записка. *

- Інструкція.

39. Датою протоколу є:

- День його затвердження.

- День проведення засідання. *

- День його підписання.

40. Який термін зберігання протоколів?

- Не менше 15 років.

- Не менше 10 років. *

- Не менше 5 років.

41. Як називається лист, складене з метою підтвердження певних обіцянок?

- Лист-відповідь.

- Гарантійний лист. *

- Інформаційний лист.

42. Назвіть відомості, які не можуть бути комерційною таємницею?

- Відомості ділового листування.

- Кадровий склад.

- Відомості про участь посадових осіб підприємства в організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю. *

43. Вибачте за тимчасові незручності становить комерційну таємницю?

- План розвитку підприємства. *

- Документи про платоспроможність.

- Документи про сплату податків.

44. Захист службової та комерційної таємниці від неправомірних посягань може здійснюватися:

- На основі норм кримінального права.

- На основі норм цивільного, адміністративного та кримінального права. *

- На основі норм цивільного права.

45. При обчисленні строків зберігання документів враховуються:

- Місяці і роки.

- Дні, місяці і роки.

- Тільки роки. *

46. Як називається сукупність документів, сформованих за будь-якою ознакою, поміщених в тверду оболонку, оформлену за певними правилами?

- Папка.

- Справа. *

- Коробка.

47. Який документ не включається в номенклатуру справ?

- Установчі документи.

- Науково-технічні документи. *

- Накази по особовому складу.

48. Як називається заздалегідь заготовлений текст з уніфікованою постійною інформацією і пропусками для заповнення змінною інформацією?

- Трафарет. *

- Таблиця.

- Бланк.

49. Як називається лист, що містить пропозицію взяти участь в семінарах, нарадах?

- Лист-прохання.

- Лист-пропозицію.

- Лист-запрошення. *

50. Як називається лист, складене для повідомлення адресату про направлення будь-яких документів, матеріальних цінностей?

- Супровідний лист. *

- Лист-пропозицію.

- Лист-прохання.

51. Акт підписується:

- Тільки керівником організації.

- Особою, яка безпосередньо складовим документ.

- Усіма особами, які брали участь у його складанні. *

52. Як називається правовий акт, що видається органом державного управління з метою встановлення правил, що регулюють організаційні або інші спеціальні сторони діяльності організації?

- Положення.

- Інструкція. *

- Розпорядження.

53. Як називається документ, що містить опис і підтвердження фактів, подій?

- Пояснювальна записка.

- Доповідна записка.

- Довідка. *

54. Як називається документ, адресований посадовій особі і містить будь-яких прохання заявника?

- Доповідна записка.

- Заяву. *

- Пояснювальна записка.

55. Як називається документ, що надається упорядником, при влаштуванні на роботу і що містить біографічні дані, викладені в назад хронологічному порядку?

- Заяву.

- Лист.

- Резюме. *

56. Як називається документ, в довільній формі описує етапи життя і працевлаштування працівника в хронологічному порядку?

- Резюме.

- Автобіографія. *

- Заяву.

57. Як називається нормативний документ, що видається директором підприємства для вирішення будь-яких завдань?

- Лист.

- Інструкція.

- Наказ. *

58. Накази оформляються:

- На загальному бланку підприємства. *

- На бланку листа.

- На чистому аркуші паперу.

59. Датою наказу є:

- Дата його написання.

- Дата його підписання керівником. *

- Дата його візування юристом.

60. Нумерація наказів проводиться:

- У валовому порядку з січня по грудень в межах року. *

- У валовому порядку з моменту державної реєстрації організації.

- З дати державної реєстрації організації в межах року.

61. Який термін зберігання наказів з особового складу?

- 75 років. *

- 50 років.

- 25 років.

62. Який термін зберігання доповідних записок з питань діяльності підприємства?

- 10 років.

- 15 років.

- 5 років. *

63. Як називається документ, складений декількома особами і підтверджуючий факти, події?

- Протокол.

- Акт. *

- Записка.

64. Як називається документ, адресований керівнику підприємства, який містить виклад якого-небудь питання з висновками і пропозиціями?

- Пояснювальна записка.

- Акт.

- Доповідна записка. *

65. Як називається документ, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, нарадах?

- Акт.

- Протокол. *

- Доповідна записка.

66. Як називається нормативний документ, в якому визначені функції, права, обов'язки і відповідальність співробітників підприємства?

- Статут.

- Положення.

- Посадова інструкція. *

67. Датою документа є:

- Дата складання документа.

- Дата підписання документа. *

- Дата реєстрації документа.

68. Вкажіть дату, оформлену невірно:

- 20.05.98

- 1 сентября 2003 р

- 10.16.02 *

69. Якщо авторами документа є кілька організацій, то датою документа є:

- Дата першого підпису на документі.

- Найбільш пізня дата підписання. *

- Можливі 1 і 2 варіанти.

70. Яка кількість адресатів може містити документ?

- Тільки 1 адреса.

- Не більше 10 адресатів.

- Не більше 4 адресатів. *

71. Якщо додатки до документа зброшуровані:

- То зазначається загальна кількість аркушів.

- То кількість аркушів не вказується.

Критерії оцінки результатів виконання тестових завдань наступні:

60-71 правильних відповідей - «відмінно»;

47-59 правильних відповідей - «добре»;

36-46 правильних відповідей - «задовільно»;

35 і менше правильних відповідей - «незадовільно».

екзаменаційні питання

1. Діловодство в Давньоруській державі.

2. Наказне діловодство XV-XVII ст.

3. Система колезького діловодства.

4. Система міністерського діловодства XIX-початку XX.

5. Історія управління і діловодства в советс роки.

6. Термінологія, яка використовується в області документаційного забезпечення управління.

7. Нормативно-методична база діловодства.

8. Порядок обробки документів, що надходять.

9. Порядок обробки документів, що.

10. Передача документів усередині організації.

11. Облік кількості документів.

12. Інформаційно-пошукова система (ІПС).

13. Правила реєстрації й індексування документів.

14. Форми реєстрації.

15. Організація контролю за виконанням документів.

16. Види контролю.

17. Строки виконання документів.

18. Автоматизований контроль за виконанням документів.

19. Складові контролю виконання.

20. Номенклатура справ, її призначення.

21. Складання номенклатури справ.

22. Загальні правила формування справ.

23. Проведення експертизи цінності документальних матеріалів.

24. Напрямок та реєстрація письмового звернення громадян.

25. Порядок розгляду звернень громадян.

26. Строки розгляду звернення громадян.

27. Організація особистого прийому громадян.

28. Розвиток організаційної структури служби ДОУ в залежності від обсягу документообігу.

29. Функції основних підрозділів служби документаційного забезпечення управління.

30. Методика розрахунку чисельності персоналу служби документаційного забезпечення управління.

31. Класифікація документів.

32. Функції документів: загальні та специфічні.

33. Реквізити документів: поняття реквізиту, його роль в документуванні.

34. Правила оформлення реквізитів.

35. Юридична сила документа.

36. Суть уніфікації та стандартизації в діловодстві.

37. Поняття бланка документа.

38. Вимоги до оформлення інформаційно-довідкових документів.

39. Оформлення організаційно-правових документів.

40. Правила оформлення розпорядчих документів.

41. Вимоги до оформлення реквізитів на службовому полі документа.

42. Уніфікація мови ділових паперів.

43. Вибір мовних моделей офіційних документів.

44. Використання типових текстів і текстів-трафаретів.

45. Вимоги до мови і стилю документів.

46. ??Мовний етикет в документі.

47. Поняття інформаційної технології.

48. Завдання і шляхи впровадження автоматизованої системи документаційного забезпечення управління.

49. Основні класи тиражної-замовних автоматизованих систем документаційного забезпечення управління.

50. Мета і функції офіційного сайту органу влади.

51. Види інформації, що розміщується на офіційних сайтах.

52. Комп'ютерні технології в діловодстві.

53. Проблеми використання Інтернет-сайтів в інформаційному обслуговуванні населення.

54. Сучасна ситуація з представництвом органів влади в мережі «Інтернет».

Підсумковий контроль - іспит (9 сем.).Тест по темі 7 | V. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

ББК 65.050.2 я73 | I. Пояснювальна записка | Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Тема 2. Поняття про документ. Функції, властивості, класифікація документів | Тема 6. Системи документації. Оформлення управлінських документів | Тема 7. Технології роботи з документами | Тема 10. Комп'ютерні технології діловодства | Перелік питань підсумкового контролю (залік, іспит) | Орієнтовна тематика рефератів | Тест по темі 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати