На головну

Основна література

  1. II. Основная часть.
  2. IV. Література
  3. А) основная
  4. А) основная
  5. А) основная
  6. А) основная
  7. А) основная

1. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень. Навчальний посібник. - К.: ГДЦССМ, 2003.

2. Городяненко В. Г. Социологический практикум. - К., 1989.

3. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М., 2001.

4. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень. - К., 2005.

5. Рудницька О. П., Болгарський А. Г., Свистєльнікова Т. Ю. Основи педагогічних досліджень. - К., 1998.

6. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. - К., 2000.

7. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. А. И. Капської. - Том XXVIII. - К. : НПУ, 2007. - 244 с.

8. Соціальна педагогіка: програми для магістрів / За ред. проф. А. И. Капської. - Київ - Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007. - 300 с.

9. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К. : Знання, 2005. - 309 с. - (Вища освіта XXI століття).

10. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. - К., 2005.

11. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 307 с.

12. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. - М., 1999.

13. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірсвої та О. О. Яременка. - К. : Державний ін.-т проблем сім'ї та молоді, 2004.- 264 с.

14. Введение в научное исследование по педагогике / под ред. В. И. Журавльова. - М. : Просвещение, 1988. - 239 с.

15. Тютюнник В. И. Основы психолого-педагогического исследования творческого труда дошкольников. - М., 1992. - 176 с.

16. Сисоєва С. О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти. - Луцьк, 2009. - 460 с.

17. Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи: навч. - метод. посібник / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. - Миколаїв: Іліон, 2011. - 340 с. - (Серія «Педагогічна освіта - ХХІ»).

18. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навч. посібн. - К.: Центр учб. літератури, 2007. - 254 с.

19. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П. Г. Лузан, І. В. Сопівник, С. В. Виговська. - К. - 2010. - 219с.Індивідуальна робота | Область применения программы

І. Пояснювальна записка | Зміст практичних занять | Тема 15. Оформлення результатів дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати