Головна

II. Місце дисципліни в структурі ООП

  1. I. Спеціальні дисципліни
  2. I. Назва та місцезнаходження
  3. I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  4. II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП
  5. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Навчальна дисципліна «Механізми психологічного захисту особистості» вивчається студентами денної форми навчання за направленням / спеціальності - «ПСИХОЛОГІЯ» протягом одного навчального семестру і становить собою 80 годин загального навчального навантаження студентів (рекомендована навантаження в годинах). З метою ефективного теоретичного і практичного оволодіння студентами-психологами знаннями, вміннями і навичками з даної дисципліни, за очною формою навчання передбачені аудиторні заняття в обсязі 32 годин: 16 годин - лекції, 16 годин - семінарські і практичні заняття, самостійна робота студентів в обсязі 48 годин (рекомендована годинна навчальне навантаження).

Методологічні наукові психологічні проблеми предметного курсу «Механізми психологічного захисту особистості» розглядаються і розуміються в цілісному змістовному контексті таких раніше вивчених студентами загально-професійних дисциплін (цикл ОПД) обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки за напрямом / спеціальністю - «ПСИХОЛОГІЯ» у вищій школі як (це і т.зв. вхідні знання, вміння і компетенції): «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Загальний психологічний практикум», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Психологія розвитку та вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психодіагностика», «Методологічні основи психології», « Психологія праці »,« Клінічна психологія »,« Психофізіологія »,« Психологія емоцій та почуттів », - чим і пояснюється широкий спектр психологічної проблематики, що вивчається в поданій тут курсі.

Таким чином, з метою навчальної інформаційної оптимізації цілісного педагогічного процесу, згідно освітнім принципам інформаційної доцільності і єдиної спрямованості змісту предметних дисциплін, фактологіческое змістовне наповнення курсу «Механізми психологічного захисту особистості», в рамках міждисциплінарних і міжпредметних зв'язків, інформаційно скоординовано з усіма вищезгаданими предметними дисциплінами, практично повністю входять до федерального державний освітній стандарт вищої професійної освіти за напрямом / спеціальністю - «ПСИХОЛОГІЯ» (цикл ОПД).

Автори-упорядники та рецензенти даної колективної монографії, яка виступає в якості науково-навчально-методичного посібника, підкреслюють, що важливою вимогою до кваліфікованих психологів, в умовах триваючої глибокої і всебічної реорганізації соціально-економічних складових нашої держави і суспільства, в умовах істотного видозміни ролі і функцій продуктивних сил і основних параметрів виробничих відносин, - виступає професійна компетентність. Автори-упорядники та рецензенти даної колективної монографії, відзначають, що в умовах безперервної всеосяжної перебудови соціальної сфери нашого суспільства: різноманітних трансформацій в системі освіти, системі охорони здоров'я, системи соціального захисту населення, пенітенціарній системі, системі МВС, в системі збройних сил і т.д., - в цих нових умовах, наявних на сучасний період в нашій країні, - оволодіння психологами знаннями, вміннями і навичками в сфері психологічних захисних механізмів особистості є професійно необхідною і практично значущим.

У зв'язку з усім вищевикладеним, в зв'язку з професійно особливої ??і соціально відповідальною роллю психологів у всіх сферах життєдіяльності на сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашого суспільства і держави, - системний предмет «Механізми психологічного захисту особистості»закономірно може бути складовою частиною загальної кваліфікаційної професійної спрямованості (цикл ОПД) по галузях / спеціальності - «ПСИХОЛОГІЯ», згідно з федеральним державним освітнім стандартом.

комплексна дисципліна «Механізми психологічного захисту особистості»є необхідною для результативної підготовки будь-якого роду студентів-психологів, практичних психологів, психодиагностов, психотерапевтів, - до професійної діяльності і практичній роботі.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | IV. Рекомендовані вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

Для студентів, які навчаються за спеціальністю або напрямку | Пояснювальна записка ... ... 4 | І рекомендована (приблизна) навантаження з дисципліни | VI.1. Розділи і види навчальних занять з дисципліни | Передумови виникнення та розвитку механізмів | VI.6. Самостійна робота студентів (позааудиторна навантаження) | VII. Навчально-методичне забезпечення дисципліни. | VII.3. Засоби забезпечення освоєння дисципліни. | А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Г; 6) У; 7) Б; 8) А; 9) А; 10) У; 11) Б; 12) Г; 13) Г; | X. ТЕМИ НАУКОВИХ РОБІТ І ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ (для самостійної роботи студентів). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати