На головну

Тема № 13. Трудові спори (конфлікти) та порядок їх вирішення

 1. II. Виды лицевых счетов. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов
 2. II. Порядок реализации основных образовательных программ по специальностям интернатуры и ординатуры.
 3. II. Ціна Договору, порядок розрахунків
 4. II. Сроки и порядок проведения
 5. III. Организация и порядок проведения дополнительного вступительного испытания
 6. III. Порядок ведения лицевых счетов, открываемых в Федеральном казначействе и органах Федерального казначейства. Порядок документооборота при ведении лицевых счетов
 1. Поняття та класифікація трудових спорів.
 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
 3. Розгляд колективних трудових спорів.
 4. Правове регулювання проведення страйків.

Контрольні запитання:

1. З якого моменту виникають колективні трудові спори?

2. Що таке локаут?

Теми рефератів:

1) Судовий захист трудових прав.

2) Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів.

Розв'язування задач: Задачі з окремого збірника.

Тести:

№ 1. За предметом трудові спори поділяються на спори:

а) про застосування законодавства про працю;

б) позовного характеру;

в) колективні спори.

№ 2. За сторонами трудові спори поділяються на спори:

а) спори про встановлення умов праці;

б) індивідуальні спори;

в) спори, що розглядаються в загальному порядку.

№ 3. За характером спорів трудові спори поділяються на спори:

а) непозовного характеру;

б) колективні спори;

в) про зміну умов праці.

№ 4. КТС обирається на підприємстві, в установі, організації з числом працівників:

а) не менше 25 чоловік;

б) не більше 15 чоловік;

в) не менше 15 чоловік.

№ 5. У відповіді під котрим номером правильно вказано найменшу кількість робітників у складі КТС підприємства?

а) не менше половини її складу;

б) 2/3 від її складу;

в) більше половини її складу.

№ 6. У відповіді під котрим номером правильно визначено порядок прийняття рішень КТС?

а) більшість від складу;

б) 2/3 від присутніх на засіданні;

в) більшість від присутніх на засіданні.

№ 7. Працівник може звернутися до КТС у _____ строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права:

а) 2-місячний;

б) 3-місячний;

в) 2-тижневий.

№ 8. Копії рішення КТС вручаються працівникові у:

а) 5-денний строк;

б) 3-денний строк;

в) 7-денний строк.

№ 9. Орган або особа, яка очолює страйк, зобов'язані у письмовій формі попередити роботодавця про початок страйку за _____ днів до його початку:

а) 10;

б) 7;

в) 5.

№ 10. Трудовий арбітраж повинен розглянути колективний трудовий спір і прийняти рішення у _____ термін від дня його створення:

а) 15-денний;

б) 10-денний;

в) 5-денний.

Нормативні акти та література:

1. Кодекс законів про працю України // http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03. 03. 1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 1999 р. // http://zakon.rada.gov.ua

4. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) затв. Наказом Національної служби посередництва і примирення від 20. 09. 1999 р. № 88 // http://zakon.rada.gov.ua

5. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06. 11. 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. В 2-х ч. - К., 1995. - Ч. 1. - С. 166.

6. Запара С. Працівники як суб'єкти трудових правовідносин при вирішенні колективного трудового спору // Право України. - 2004. - № 5. - С. 87-90.

 1. Слома В. Страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». - Тернопіль, 2009. - С. 168-171.
 2. Суровська Л. Правове регулювання трудових арбітражів // Право України. - 2010. - № 7. - С. 113-121.
 3. Швець Н. Роль національної служби посередництва і примирення у попередженні страйків // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №5. - С. 127-130.

 Тема № 12. Правове регулювання охорони праці | Тема № 14. Державне соціальне страхування

Тема 1. Поняття, предмет та система трудового права | Тема 2. Джерела трудового права України | Тема № 3. Суб'єкти трудового права України | Тема № 4. Колективні договори та угоди | Тема № 5. Правове регулювання працевлаштування громадян | Тема № 6. Трудовий договір | Тема № 7. Припинення трудового договору | Тема № 8. Робочий час і час відпочинку | Тема № 9. Оплата праці. Гарантії та компенсації | Тема № 11. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати