Головна

постулати Бора

  1. Аксіоми, або філософські та філологічні Достовірності. Визначення і деякі скромні Постулати про те, якими повинні бути Елементи цієї Науки про Культуру.
  2. Основоположні концепції та постулати СНС
  3. постулати Бора

I постулат: Електрони в атомі знаходяться на стаціонарних орбітах.

II постулат: При переході електрона з одного рівня на інший атом випромінює або поглинає квант енергії  ; при переході електрона з верхньою орбіти з енергією  на нижній з енергією  відбувається випромінювання кванта  , А при поглинанні енергії  електрон переходить з нижньої орбіти (m) На верхню (n).

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга:

а)  (Для координати і імпульсу),

де  - Невизначеність проекції імпульсу на вісь x;  - Невизначеність координати;

б)  (Для енергії і часу),

де  - Невизначеність енергії;  - Час життя квантової системи в даному енергетичному стані.

Одномірне рівняння Шредінгера для стаціонарних станів

,

де  - Хвильова функція, що описує стан частинки; m - Маса частинки; W - Повна енергія;  потенційна енергія частинки.

щільність ймовірності

,

де  - Ймовірність того, що частка може бути виявлена ??поблизу точки з координатою х на ділянці dx.

Ймовірність виявлення частки в інтервалі від х1 до х2

.

Рішення рівняння Шредінгера для одновимірного, нескінченно глибокого, прямокутного потенційного ящика:

а)  (Власна нормована хвильова функція);

б)  (Власне значення енергії),

де n - Квантове число (n = 1, 2, 3, ...); l - Ширина ящика. В області и .

Водневоподібний атом. момент імпульсу електрона квантів за законом

,

де m - Маса електрона;  - Швидкість електрона на n-й орбіті; rn - радіус n-й стаціонарної орбіти; (h - Постійна Планка); n - Головне квантове число (n = 1, 2, 3, ...),  - Імпульс електрона.

радіус n-й стаціонарної орбіти

,

де  - Перший борівський радіус.

енергія електрона в атомі водню дорівнює

,

де  - Енергія іонізації атома водню.

Атомне ядро. Радіоактивність. Масове число A ядра (Число нуклонів в ядрі)

,

де Z - Зарядове число (число протонів); N - Число нейтронів.

Закон радіоактивного розпаду

 або ,

де dN - Число ядер, що розпадаються за інтервал часу dt; N - Число ядер, що не розпалися до моменту часу t; N0 - Число ядер в початковий момент (t = 0);  - Постійна радіоактивного розпаду.

Число ядер, що розпалися за час t

.

Залежність періоду напіврозпаду від постійної радіоактивного розпаду

.

Середній час  життя радіоактивного ядра, тобто інтервал часу, за який число нераспавшіхся ядер зменшується в раз

.

число N атомів, що містяться в радіоактивному ізотопі

,

де m - Маса ізотопу; M - Молярна маса;  - Постійна Авогадро.

Активність А радіоактивного ізотопу

 або ,

де dN - Число ядер, що розпадаються за інтервал часу dt; А0 - Активність ізотопу в початковий момент часу.

Питома активність ізотопу:

.

Дефект маси ядра:

,

де Z - Зарядове число (число протонів в ядрі); А - Масове число (число нуклонів в ядрі); (А - Z) - Число нейтронів в ядрі; mp - Маса протона; mn - Маса нейтрона;  - Маса ядра.

Енергія зв'язку ядра:

,

де ?m - Дефект маси ядра; с - Швидкість світла у вакуумі.

У позасистемних одиницях енергія зв'язку ядра дорівнює

 931?m,

де дефект маси ?m - в а.е.м.; 931 - коефіцієнт пропорційності (1 а.е.м. ~ 931 МеВ).Контрольна робота №5 | Рішення

Контрольна робота 4 | елементи кристалографії | Властивості твердих тіл | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати