На головну

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення

Міністерство освіти і науки України

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА «ФІЗИКА І ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

Методичні вказівки І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПО КУРСУ «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА»

Для студентів - заочників будівельних спеціальностей

Макіївка, ДонНАБА

Міністерство освіти і науки України

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА «ФІЗИКА І ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

Методичні вказівки І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ПО КУРСУ «ПРИКЛАДНА ФІЗИКА»

Для студентів - заочників будівельних спеціальностей

 УТВЕРЖДЕНОна засіданні науково-методичної ради ДонНАБА протокол № 8 від 25.04.2013 р  УТВЕРЖДЕНОна засіданні кафедри фізики і фізичного матеріалознавства протокол № 4 від 15.03.2013 р

Макіївка, ДонНАБА

УДК: 531.6 (071)

Прикладна фізика: Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Прикладна фізика» для студентів-заочників будівельних спеціальностей / Александров В. Д., Щебетовська Н. В., Сорока В. А. - Макіївка: ДонНАБА, 2013. 155 с.

Автори: д. Х. Н., проф. Александров В. Д.

к. Х. Н., доц. Щебетовська Н. В.

к. Ф-м. Н., доц. Сорока В. А.

Відповідальний за випуск: к. Х. Н., доц. Щебетовська Н. В.

Рецензенти: д. Т. Н., проф. Троцан А. І .;

к. Ф-м. Н., доц. Тимченко В. І.


ПЕРЕДМОВА

Основна мета вивчення курсу прикладної фізики це освоєння теоретичного матеріалу, правильне застосування теорії для вирішення завдань і розуміння фізичних явищ на практиці. Мета цього навчально-методичного посібника - дати практичні рекомендації студентам-заочникам у вивченні курсу прикладної фізики.

В даний посібник включені всі теоретичні питання за програмою курсу «Прикладна фізика», розробленої на кафедрі фізики і фізичного матеріалознавства ДонНАБА. Матеріал для вивчення курсу можна знайти в рекомендованій літературі, а також в електронному варіанті в бібліотеці ДонНАБА [1-14].

Навчальний матеріал програми курсу в посібнику розділений на шість розділів. У кожному з них дано теоретичні питання, основні формули, приклади розв'язання задач, контрольні завдання. Крім того, в посібнику наведено загальні методичні вказівки для вирішення завдань і деякі довідкові таблиці [15-20].

Варіанти, за якими передбачено виконання контрольних робіт, наведені в кінці даного методичного вказівки. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента за списком.


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

За час вивчення курсу прикладної фізики студент-заочник повинен представити в навчальний заклад шість контрольних робіт. Номери теоретичних питань і завдань, які студент повинен включити в свою контрольну роботу, визначаються по таблиці варіантів.

Виконання контрольної роботи рекомендується оформляти в зошиті (з полями для зауважень викладача), на обкладинці якої необхідно навести такі відомості: назва дисципліни, назва групи, номер контрольної роботи, прізвище, ім'я, по батькові, номер залікової книжки. Теоретичні питання та умови задач в контрольній роботі треба переписувати повністю без скорочень. Записи слід робити чітко, розбірливим почерком. В кінці контрольної роботи вказати, яким підручником або навчальним посібником студент користувався при вивченні курсу прикладної фізики (назва підручника, автор, рік видання).

Кожне контрольне завдання включає в себе два теоретичних питання і три завдання. Отже, при виконанні всіх шести контрольних робіт студент зобов'язаний детально висвітлити 12 теоретичних питань і вирішити в цілому 18 завдань. Крім того, на заліку і Абітурієнт повинен представити не тільки виконані роботи, але і бути підготовленим з усього курсу.

Теоретичні питання, включені в контрольну роботу, студент повинен викладати докладно, з описом дослідів, висновків тих чи інших формул з малюнками і графіками. Слід наводити приклади виконання тих чи інших фізичних законів, розкривати фізичну сутність різних явищ. Освоєння теоретичного матеріалу допомагає у вирішенні завдань і виконанні лабораторних робіт.

Існують певні правила вирішення фізичних завдань і оформлення записів. Йдеться про завдання, вирішення яких не зводиться до підстановці чисел в єдине рівняння.

Рекомендується наступний порядок вирішення фізичних завдань:

- Записати умова в зошит, висловивши відомі величини в Міжнародній системі одиниць (СІ); доповнити умова в разі необхідності табличними (довідковими) даними;

- Зробити там, де це потрібно, малюнок (креслення, схему, графік) для пояснення умови; проаналізувавши умову задачі, встановити, про якому фізичному явищі (процесі) йдеться; які фізичні закони і математичні рівняння, які застосовуються в даному випадку, дозволяють знайти шукану величину;

- Виписати рівняння, що виражають відповідні цьому завданню фізичні закономірності і зв'язку, скласти систему рівнянь (число рівнянь має дорівнювати числу невідомих);

- Вирішити систему рівнянь, тобто знайти в загальному вигляді вирази для шуканих величин через відомі. Відзначимо, що в деяких випадках спільне рішення призводить до громіздким виразами і доцільніше вирішувати завдання по частинах, тобто обчислюючи проміжні величини;

- Отримавши результат в загальному вигляді, перевірити розмірність;

- Зробити обчислення, підставивши числові значення в розрахункову формулу (без назви одиниць виміру), і вказати найменування одиниці шуканої величини. При розрахунках необхідно звертати увагу на ступінь точності результату: вона не повинна перевищувати точність вихідних даних, тому числа слід округляти, дотримуючись правил наближених обчислень;

- Проаналізувати отриманий результат по порядку величини і числовим значенням з точки зору умови задачі і записати відповідь.

Контрольні роботи, представлені без дотримання зазначених правил, а також роботи, виконані не за своїм варіантом зараховуватися НЕ будуть.

Якщо контрольна робота при рецензуванні не зараховано, студент зобов'язаний представити її на повторну рецензію. Повторну роботу необхідно подати разом з незарахована.

Виконувати контрольні роботи рекомендується паралельно з вивченням теорії. Що стосується труднощів слід розглянути рішення типових задач в даному і в інших навчальних посібниках, консультуватися у викладача, використовувати вказівки викладачів на аудиторних заняттях під час сесії. Під час екзаменаційно-лабораторної сесії проводяться лабораторні роботи. Мета лабораторного практикуму - не тільки вивчити ті чи інші фізичні явища, переконатися в правильності теоретичних висновків, придбати відповідні навички в спілкуванні з фізичними приладами, але і більш глибоко опанувати теоретичним матеріалом.

На іспит або залік допускаються студенти, які виконали контрольні роботи (на іспит або залік студент приносить рецензію про те, що контрольна робота зарахована), а також отримали залік з лабораторного практикуму. На іспиті (заліку) перевіряється засвоєння теоретичного матеріалу, згідно з програмою курсу прикладної фізики, а також вміння використовувати отримані знання при вирішенні завдань, в тому числі завдань виконаного варіанту контрольної роботи.

 ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Основні одиниці міжнародної системи (СІ) фізичних одиниць

I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Рішення | Контрольна робота 1 | І термодинаміки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати