Головна

Вступ

  1. A. Введення
  2. A. Введення
  3. A. Введення
  4. A. Введення
  5. A. Введення
  6. A. Введення
  7. A. Введення

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Методичні вказівки

по виконанню контрольних робіт

для студентів 2,3 курсу спеціальності

080504 -Державні і муніципальне управління

і студентів 2,3 курсу спеціальності

080505 - Управління персоналом

заочного відділення

Оренбург - 2008

Методичні вказівки розробив:

Викладач Іневатова О. А.

Обговорено і рекомендовано на засіданні кафедри комерції та організації економічної діяльності Інституту управління протокол № ___ від ___ 2008 р

І. О. зав. кафедрою,

к. е Н., доцент О. Н. Аргунеева

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з курсу Теорія організації розглянуті методичною комісією Інституту управління ОГАУ протокол № ___ від ___ 2008 р

Голова методичної комісії

Інституту управління ОГАУ,

доцент Танаєв В. М.

Іневатова О. А.

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів 2,3 курсу спеціальності 080504 - Державне і муніципальне управління заочного відділення та 2,3 курсу спеціальності 080505 - Управління персоналом.

Містить тематичний план вивчення дисципліни, завдання з написання контрольних робіт по курсу «Теорія організації», а також список рекомендованої літератури.

© О. А. Іневатова, 2008.

Вступ

Навчальний курс «Теорія організації» - складова частина освітнього процесу підготовки студентів за спеціальностями - 080504 - Державне і муніципальне управління, і 080 505 - Управління персоналом. Викладання даної дисципліни необхідно для базової підготовки фахівців в галузі державного і муніципального управління. Цей курс формує економічне мислення у фахівців, економічний підхід до вирішення завдань в умовах ринкової економіки, а також готує фахівців до роботи в умовах господарської свободи і самостійності.

Таким чином, метою вивчення даної дисципліни є підготовка грамотних фахівців в галузі державного і муніципального управління та управління персоналом.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уявлення про теорію організації, її місце в системі наук, еволюції поглядів на її сутність і структуру, роль і місце людського фактора, формуванні організаційних структур, функціонування, використання інформаційних технологій, адаптації їх до ринку, інтеграційних процесах, реорганізації та ефективності організаційних змін, перспективних тенденції розвитку організацій.

Необхідна інформаційна база для оволодіння курсом представлена ??в рекомендованої літератури. Тривалість вивчення дисципліни для заочного відділення на аудиторних заняттях становить 18 годин, з яких 6 годин лекцій, 12 годин семінарських занять. Вивчення дисципліни проводиться протягом одного семестру і закінчується написанням контрольної роботи та іспитом.

загальні положення

Відповідно до навчального плану кожен студент в процесі вивчення курсу «Теорія організації» виконує контрольну роботу по одному із запропонованих варіантів. Приступаючи до виконання контрольної роботи потрібно підібрати необхідну літературу по всій темі, вивчити її, відповісти на питання завдання. При цьому не слід обмежуватися тільки обов'язкової літературою. Рекомендується використовувати поточні матеріали, що публікуються в періодичних виданнях, і знову вийшли книги і монографії з питань даної дисципліни. Студентам, які працюють в комерційних структурах різних форм власності, використання конкретних практичних матеріалів обов'язково.

У текстовій частині потрібно досить повно висвітлити питання теорії і практики дисципліни «Теорія організації». Наводячи в роботі цитати і цифрові дані необхідно вказати літературне джерело, з якого вони взяті. Дослівне копіювання тексту з навчальної літератури або інших джерел неприпустимо. Контрольна робота повинна бути написана рукописним текстом на 20 - 25 сторінках зошита формату.

Студенти виконують варіанти контрольної роботи в залежності від початкової літери свого прізвища. У разі необхідності слід звернутися за консультацією на кафедру комерції та організації економічної діяльності.

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ВАРІАНТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 Початкова літера прізвища студента  Номерзаданія  Початкова літера прізвища студента  Номерзаданія
А  Н, О
Б П
В Р
Г С
 Д, Е Т
 Ж, З  У, Ф
 І, К  Х, Ц
Л  Ч, Ш, Щ
М  Е, Ю, Я

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

питання:

1. Риси і властивості організації. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

2. Види акціонерних товариств.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма № 1, № 2) розрахуйте фінансові коефіцієнти платоспроможності підприємства

- Загальний коефіцієнт платоспроможності;

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- Коефіцієнт «критичної оцінки»;

- Коефіцієнт поточної ліквідності;

- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

Оцініть їх динаміку, порівняйте кожен коефіцієнт з нормативним значенням і напишіть висновок про зміну платоспроможності підприємства за аналізований період.

Варіант 2

питання:

1. Етапи життєвого циклу організації і дії керівника і головних фахівців на кожному з етапів.

2. Види господарських товариств, основні відмінності.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма № 1, № 2) розрахуйте фінансові коефіцієнти ринкової стійкості підприємства:

- Коефіцієнт капіталізації;

- Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування;

- Коефіцієнт фінансової незалежності;

- Коефіцієнт фінансування;

- Коефіцієнт фінансової стійкості.

Оцініть їх динаміку, порівняйте кожен коефіцієнт з нормативним значенням і напишіть висновок про зміну фінансової стійкості підприємства за аналізований період.

варіант 3

питання:

1. Структурний підхід до організаціям. Централізація і децентралізація. Формування горизонтальних зв'язків.

2. Організаційно-економічні основи унітарних підприємств.

3. Яким чином оцінюється рівень ділової активності організації? Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма № 1, № 2) розрахуйте показники ділової активності підприємства:

- Виручка від продажів;

- Середня сума запасів;

- Середня сума власного капіталу;

- Середня сума оборотних коштів;

- Оборотність оборотних коштів (в оборотах / в днях);

- Оборотність запасів (в оборотах / в днях);

- Оборотність власних коштів (в оборотах).

Складіть таблицю, оцініть їх динаміку і напишіть висновок про зміну ділової активності підприємства за аналізований період.

варіант 4

питання:

1. лінійно-функціональні і дивізіональні структури.

2. Порядок і цілі створення некомерційних організацій.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1, 2) розрахуйте показники рентабельності підприємства:

- Прибуток від продажів;

- чистий прибуток

- Виручка від продажу товарів, робіт, послуг;

- Середня сума власного капіталу;

- рентабельність продажів;

- Середня сума основних засобів;

- Рентабельність власного капіталу;

- Фондорентабельность;

- Економічна рентабельність.

Складіть таблицю, оцініть їх динаміку і напишіть висновок про зміну рентабельності підприємства за аналізований період.

варіант 5

питання:

1. Бюрократичні системи управління.

2. Електронний бізнес.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1, 2)

розрахуйте динаміку фінансових результатів підприємства:

- Виручка від продажу товарів, робіт, послуг;

- Собівартість проданих товарів, робіт, послуг;

- комерційні витрати;

- Управлінські витрати;

- Прибуток від продажів;

- Відсоток до сплати;

- Доходи від участі в інших організаціях;

- Інші операційні доходи;

- Інші операційні витрати

- Інші позареалізаційні доходи;

- Інші позареалізаційні витрати

- Прибуток до оподаткування;

- податок на прибуток;

- відкладені податкові активи;

- чистий прибуток.

Складіть таблицю, оцініть їх динаміку і напишіть висновок про зміну фінансових результатів підприємства за аналізований період.

варіант 6

питання:

1. Організаціонноеповеденіе і культура.

2. Корпоративні організації.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1, 2)

проаналізуйте показники витрат обігу підприємства:

- Витрати обігу;

- Рівень витрат обігу;

- Абсолютна сума економії витрат обігу;

- Рентабельність витрат обігу.

Зробіть таблицю, оцініть їх динаміку і напишіть висновок про зміну витрат обігу підприємства за аналізований період.

варіант 7

питання:

1. Довіра і управління знаннями в організаціях.

2. Фінансово-промислові групи

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1, №2). Розрахуйте економічні показники діяльності підприємства:

- Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;

- валовий прибуток;

- Рівень валового прибутку до виручки від продажу;

- Витрати обігу;

- Рівень витрат обігу до виручки від продажу;

- Прибуток від продажів;

- рентабельність продажів;

- чистий прибуток.

Оцініть їх динаміку і напишіть висновок про зміну рентабельності підприємства за аналізований період.

варіант 8

питання:

1. Теорії організаційної ефективності.

2. Транснаціональні компанії.

3. Проведіть аналіз складу і структури товарообігу підприємства.

 Товарниегруппи  Відхилення (+ ;-)
 Тис. руб. %  Тис. Руб. %  Тис. руб. %

Проведіть аналіз структури товарообігу і зробіть висновок про її зміну за аналізований період.

варіант 9

питання:

1. Організація і методи прийняття рішень. Координація в організаціях.

2. Міжнародні спільні підприємства.

3. Виконати порівняльний аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства:

-темп зростання в процентах;

-оборачіваемость (в оборотах);

-оборачіваемость (в днях).

-

Побудуйте таблицю, проаналізуйте її і напишіть висновок про стан дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.

варіант 10

Питання: 1. Організаційні комунікації. Апарат управління. Інформаційна система організації.

2. Ці кооперативи (виробничі та споживчі) організаційно-економічна характеристика.

3. Проаналізуйте стан і рух основних засобів підприємства:

- Будівля;

- Споруди та передавальні пристрої;

- Машини та обладнання;

- транспортні засоби;

- Виробничий і господарський інвентар;

- Інші види основних засобів.

Складіть таблицю і проаналізуйте динаміку зміни основних засобів підприємства. Напишіть висновок.

варіант 11

Питання: 1. Тезаурус парадигми організації.

2. Інструментарій динамічної організації.

3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу, складіть таблицю і проаналізуйте динаміку та структуру активів підприємства.

варіант 12

Питання: 1. Генезис організації. 2. Властивості організації. 3. Використовуючи дані бухгалтерського балансу, складіть таблицю і проаналізуйте динаміку та структуру пасивів підприємства.

варіант 13

Питання: 1. Система законів організації.

2. Механізм динамічної організації.

3. Оцініть структуру бухгалтерських балансів підприємства за 3 роки з точки зору ознак «гарного балансу».

Розрахуйте показники: власні оборотні кошти, поточні зобов'язання, робочий капітал. Оцініть їх динаміку.

варіант 14

Питання: 1. Морфологія організації. 2. Класифікація організації. 3. Розрахуйте показники товарообігу на основі бухгалтерського балансу за останні 3 роки.

 рік  2007р до 2005р,%
 Товарообіг, тис. Руб.        
 ланцюгові показники        
 базисні показники        

варіант 15

питання:

1. Організація і управління.

2. Електронний бізнес.

3. Дати аналіз витрат обігу підприємства за останні 3 роки.

 показники  2005р.  2006р.  2007р.  2007 до 2005 у%
 витрати обігу        
 Рівень витрат обігу        
 Розмір змін рівня витрат обігу        
 Сума економії або перевитрати        
 іздержкоотдачі        
 Рентабельність витрати обігу        

варіант 16

питання:

1. Організація самоврядування.

2. Управління державною власністю.

3. Розрахуйте показники рентабельності

підприємства за останні 3 роки.

 коефіцієнт  2005р.  2006р.  2007р.  2007р. до 2005р (+, -)
 Прибуток від продажів, тис. Руб.        
 Виручка від продажів, тис. Руб.        
 Середня сума власного капіталу, тис. Руб.        
 Середня сума основних засобів, тис. Руб.        
 Рентабельність продажів, %        
 Рентабельність власного капіталу,%        
 Фондорентабельность,%        
 Економічна рентабельність,%        

варіант 17

питання:

1. Організаційні зміни і розвиток організації.

2. Організація злиття компанії. Ефективність організаційних змін.

3. Розрахуйте і проаналізуйте фінансові коефіцієнти платоспроможності підприємства:

 показники  На початок періоду  На кінець періоду  Відхилення, (+, -)
 1. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення      
 2. Короткострокова дебіторська заборгованість      
 3. Запаси, ПДВ, довгострокова дебіторська заборгованість      
 4. Оборотні активи, всього      
 5. Необоротні активи, всього      
 6. Активи, всього      
 7. Власний капітал      
 8. Позиковий капітал, всього      
 9. Поточні зобов'язання      
 10. Довгострокові зобов'язання      
 11. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (L2)      
 12. Коефіцієнт «критичної оцінки» (L3)      
 13. Коефіцієнт поточної ліквідності (L4)      
 14. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу (L5)      
 15. Частка оборотних коштів в активах (L6)      
 16. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (L7)      

Напишіть висновки про зміну платоспроможності організації за звітний період, порівняйте отримані значення коефіцієнтів з оптимальними значеннями.

варіант 18

Питання: 1. Організації з «внутрішніми ринками».

2. Аналіз і формування організаційних структур управління.

3. Проаналізуйте динаміку показників фінансових результатів підприємства:

 показники  Код стор.  Сума, тис. Руб.  Відхи-ня, (+, -)  Рівень в% до виручки  Відхилення, (+, -)  Темп зростання, %
 Попер період  Звітний період  Попер період  Звітний період
 Виручка від продажу товарів, продукції                
 собівартість                
 Валовий прибуток                
 Комерційні витрати                
 Управлінські витрати                
 Прибуток від продажу                
 відсотки отримані                
 відсотки сплачені                
 Доходи від участі в інших підприємствах                

Продовження таблиці

 Інші операційні доходи                
 Інші операційні витрати                
 Інші позареалізаційні доходи                
 Інші позареалізаційні витрати                
 Прибуток (збиток) до оподаткування                
 відкладені податкові активи                
 Відкладені податкові зобов'язання                
 Податок на прибуток                
 чистий прибуток (збиток)                

Напишіть висновок.

рекомендована література

Основна література:

1. Богданов А. А. Загальна організаційна наука. Т.1-2.-М .: Економіка, 2007

2. Боумен К. Основи стратегічного менеджменту / Пер з англ.-М.: ЮНИТИ, 2006

3. Друкер П. Ф. Ринок: як вийти в лідери. Практика і принципи. - М., 2007.

4. Душановіч Т. Душановіч Й. Економіка перехідного періоду. - М .: Інститут міжнародного права та економіки, 2006

5. Євланов Л. Г. Теорія і практика прийняття рішень. - М .: Економіка, 2005

6. Корицький Е., Нінцаева Г., Шетов В. Науковий менеджмент. Російська история.-СПБ .: Питер, 2005

7. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту / Пер. з англ. - М .: Справа, 2007

8. Хачатуров С. Є. Організація виробничих систем (теоретичну підставу організаційної науки). - Тула: Куля, 2007.

9. Чесноков А. Г. Інтернет-комерція - новий сектор XXI століття. Економічна наука сучасної Росії. - М., 2006.

10. Шепель В. М. Управлінська етика. - М., 2006.

Додаткова література:

1. Азоев Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2008.

2. Ансофф І. Стратегічне управління / Пер. з англ. - М .: Економіка, 2007

3. Блейк Р., Моутон Д. Наукові методи управління / Пер. з англ. - Київ, 2007

4. Герчикова І. Н. Менеджмент: Підручник. 2-е изд. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008

5. Зайцев Г. Г., Файбушевіча С. І. Управління кадрами на підприємстві: персональний менеджмент. - СПб .: Изд-во Санкт-петербурзького ун-ту економіки і фінансів, 2006.

6. Кеннеді Л. У. Якісний менеджмент в безприбуткової сфері / Пер. з англ. - СПб .: Просвещение, 2007.

7. Лівшиць А. Я. Міражі капіталістичного регулювання. - М .: Думка, 2006.

8. Монд Я. «Тойота»: методи ефективного управління. - М., 2006

9. Уотермен Р. Фактор відновлення: Як зберігають конкурентоспроможність кращі компанії. - М .: Прогрес, 2006.

10. Якокка Л. Кар'єра менеджера / Пер. з англ. - М .: Прогрес, 2008.

 Science and its future. | Ставрополь
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати