На головну

Частка державних витрат у ВВП ряду країн світу

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
 країни  1960 р  1970р.  1980 р  1990 р  2000 р  2001 р  2005 р  2015 г. (прогноз)
 Великобританія  32,6  39,3  43,0  39,9  39,7  40,2  42,6  43,4
 Німеччина  32,0  37,6  47,9  45,1  47,4  48,3  48,2  42,8
 США  27,8  32,2  31,4  32,8  33,1  34,9  29,3  36,5
 Франція  34,6  38,9  46,1  49,8  53,2  52,5  53,8  45,5
 Швеція  31,1  43,8  60,1  59,1  60,8  57,2  52,8  н / д
 Японія  18,3  19,3  32,0  31,3  35,5  38,0  36,9  29,7

Джерела: Занадворов В. С. Економічна теорія державних фінансів: навч. посібник для вузів. / В. С. Занадворов, М. Г. Колосніцина. - М .: Изд. будинок ГУ ВШЕ, 2006. С. 22; Воронін Ю. М., Степашин С. В. Бюджетна система Російської Федерації: питання теорії і практики. - М .: Видавництво «Форгрейфер», 2008. С. 10.

Таблиця 2.

Кількість муніципальних утворень
 у Російській Федерації

 муніципальні освіти  на 1.01.2005 *  на 1.01.2006 *  на 1.01.2009 **  на 1.01.2014 **
 міські округу
 муніципальні райони
 міські поселення
 сільські поселення
 всього ***

* За даними Департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ // www.minfin.ru;

** За даними Росстату: База даних показників муніципальних утворень // http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm.

*** З урахуванням чисельності внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення (Москви і Санкт-Петербурга).

Джерело: дані Мінфіну РФ // www.minfin.ru; дані Росстату // http://www.gks.ru

Таблиця 3.

Венчурний капітал в Європі і США,% ВВП

 рік  Європа  США
 0,22  1,01
 0,13  0,38
 0,10  0,2
 0,08  0,17
 0,10  0,18
 0,11  0,18
 0,07  0,15

Джерело: Bottazzi, L. 2009. The role of venture capital in alleviating financial constraints of innovative firms. EIB Papers, 14, 2.

ілюстрації (Крім таблиць) позначаються словом «Рис.». Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці (якщо не поміщаються відразу після тексту). Ілюстрації повинні бути розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Ілюстрації мають наскрізну нумерацію в межах всієї роботи арабськими цифрами (за винятком ілюстрацій, наведених у додатку). Якщо в роботі приведена одна ілюстрація, то його не нумерують і слово «Рис.» Не пишуть. Ілюстрації повинні мати назву. У тексті необхідно робити посилання на ілюстрації і давати їм пояснення. Номер і назва ілюстрації поміщають внизу ілюстрації по центру сторінки. При необхідності перед назвою рисунка можна помістити пояснювальні дані.

Всі ілюстрації повинні мати посилання на джерела інформації.

Приклад оформлення малюнків:

Мал. 1. Динаміка показників бідності в Росії в 2000-2010 рр.

Джерело: за даними Росстату.

Мал. 2. Динаміка частки бідного населення в США і Росії,
 в% від загальної чисельності населення, в 2001-2010 рр.

Джерело: дані Росстату і U.S. Bureau of the Census (Current Population Survey) / http://www.census.gov

формулирозташовують окремими рядками в центрі листа або всередині текстових рядків. У тексті рекомендується поміщати формули короткі, прості, що не мають самостійного значення і не пронумеровані. Найбільш важливі, а також довгі і громіздкі формули, що містять знаки підсумовування, твори, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках і набираються в спеціалізованих програмах (наприклад, Microsoft Equation, Math Type).

Слід пронумерувати найбільш важливі формули, на які є посилання в наступному тексті. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю сторінки. У разі використання в формулі абревіатур, скорочень або переобозначеніе прийнято після формули розмішати пояснення. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Приклад оформлення формул:

 , (1)

де C - Споживання;

A - Автономне споживання;

MPC - Гранична схильність до споживання;

Y - дохід;

T - Індивідуальні податки;

MPS - Гранична схильність до заощадження.

 , (2)

де m - Мультиплікатор автономних інвестицій;

Y - сукупний дохід;

I - Автономні інвестиції;

MPC - Гранична схильність до споживання;

MPS - Гранична схильність до заощадження.


[1] Хликов В. Загальнодержавне планування ринкової економіки: досвід Японії // Світова економіка і міжнародні відносини. - 2000. - № 8. - С. 19.

[2] Кондратьєв Н. Д. Великі цикли економічної кон'юнктури / Н. Д. Кондратьєв, Ю. В. Яковець, Л. І. Абалкін // Великі цикли кон'юнктури і теорія передбачення. Вибрані праці. - М .: Економіка, 2002. - С. 370.Оформлення бібліографічних посилань | Теоретична частина

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Порядок і терміни виконання курсової роботи | Керівництво та захист курсової роботи | Критерії оцінки курсової роботи | ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ тексту курсової роботи | Глава 1. Основи теорії державного контролю | Список використаних джерел та літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати