На головну

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ тексту курсової роботи

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. Ex. 6. Випишіть з тексту іменники в множест-венном числі, вкажіть їх вихідну форму.
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  6. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вимоги до обсягу курсової роботи.Обсяг основного тексту курсової роботи повинен бути в межах 35-40 сторінок машинописного тексту. Бажано дотримуватися такої схеми розподілу тексту по розділах: введення - 2-2,5 сторінки, основна частина роботи (3 глави) - 32-36 сторінок, висновок - 2-3 сторінки, список використаних джерел та літератури - 3 сторінки.

Обсяг додатків не обмежується, але повинен дотримуватися принцип розумної достатності.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи. Курсова робота повинна відповідати певним вимогам щодо оформлення: виклад має вестися грамотним економічною мовою, без стилістичних помилок. Виклад матеріалу в роботі повинно бути послідовним і логічним. Всі глави повинні бути пов'язані між собою, мати логічні переходи від одного розділу до іншого, від параграфа до параграфа, а всередині параграфа - від питання до питання роботу. Остаточний варіант роботи необхідно акуратно оформити і зброшурувати.

Робота друкується на одній стороні стандартних аркушів білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, якщо текст набирається в пакеті Microsoft Word, або аналогічний при наборі тексту в інших системах верстки і редагування тексту. Розмір 14 пунктів. Міжрядковий інтервал 1,5. Вирівнювання по ширині. Відступ першого рядка (абзац) - 1,25 см. Поля на сторінці: ліве поле - 30 мм; праве поле - 10 мм; верхнє поле - 20 мм; нижнє поле -20 мм.

Всі сторінки роботи нумеруються тільки арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються у верхній частині сторінки посередині. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію сторінок.

Загальна інформація по оформленню текстової частини роботи представлена ??в Додатку 8.

Титульний лист встановленої форми (Додаток 3) є першою сторінкою курсової роботи, на ньому номер сторінки не ставиться.

Друга сторінка - Зміст - оформляється за встановленою формою (Додаток 4). Перенесення слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Слова, виконані на окремому рядку ( «Зміст», «Вступ», «Висновок», «Список використаних джерел та літератури», «Додатки»), служать заголовками відповідних розділів і не нумеруються.

Глави роботи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами з крапкою. Параграфи нумерують в межах кожного розділу. Номери параграфів складаються з номерів розділу і параграфа, між якими ставиться крапка. В кінці номера параграфа має бути крапка. Наприклад, «2.3.» (Третій параграф другого розділу).

Кожен розділ роботи ( «Введення», «Глава 1.», «Глава 2.», »« Глава 3. »« Висновок »і т. П) починається з нового аркуша.

Відстань між заголовками і текстом має дорівнювати 2 інтервалам. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 1 інтервал.

При написанні основної частини роботи необхідно дотримуватися правил, які вимагають використання посторінкових бібліографічних посилань на джерела інформації із зазначенням авторів, назви роботи та сторінки, з яких взято матеріал:

- Не допускати дослівного копіювання, переписування прочитаної літератури. Виклад має вестися самостійно і свідчити про те, що автор розібрався в суті питань, що розглядаються, має свою точку зору і може ясно і переконливо її викласти. При цитуванні окремих положень використаної літератури, а також при переказі обов'язково вказати в виносці автора, назву джерела та номер сторінки вихідного тексту;

- Кожен фактологічний приклад (цифра, таблиця, діаграма, графік) повинна мати посилання, де вказується джерело, з якого вона запозичена і номер сторінки. Якщо розрахунок проведено самостійно, то вказується, на основі яких даних проводився розрахунок;

- Посилання на різні джерела і примітки оформлюються в суворій відповідності з існуючими правилами оформлення наукового апарату (Додатку 9).

Окремі положення курсової роботи можуть ілюструватися графіками, діаграмами, схемами, довідковим і аналітичних таблиць. Їх кількість і якість свідчать, по-перше, про глибину вивчення студентом теоретичного та прикладного матеріалу з обраної теми, по-друге, показує ретельність підбору та опрацювання матеріалів, по-третє, вони є підтвердженням обгрунтованості висновків і пропозицій.

Нумерація таблиць по тексту роботи наскрізна. Якщо розмір таблиці перевищує одну сторінку, її рекомендується винести в додаток. Ілюстрації (крім таблиць) позначаються словом «Рис.» І мають наскрізну нумерацію. При необхідності в тексті роботи можуть бути використані формули. Приклади оформлення таблиць, малюнків і формул дані в Додатку 10.

Список використаних джерел та літератури оформляється за встановленим зразком (Додаток 6) і включає в себе всю літературу, на яку є посилання в тексті, а також ті найважливіші джерела, які були вивчені при написанні курсової роботи і так чи інакше використані, хоча і не наведено в посиланнях. Оптимальна кількість позицій в списку використаних джерел та літератури - 25-30 джерел.

Оформлення додатків має наступні вимоги. На кожному додатку у правому верхньому кутку пишеться слово «Додаток» і проставляється порядковий номер (наприклад, «Додаток 1», «Додаток 2» і т. Д). Кожна програма має мати тематичний заголовок. Нумеруються додатки в тій послідовності, в якій їх дані використовуються в роботі. При зверненні в тексті роботи до того чи іншого додатка робиться посилання (наприклад: ... в «Додатку 2» ...). Нумерація сторінок, на яких даються додатку повинна бути наскрізною і продовжувати загальну нумерацію сторінок основного тексту.

Якщо додатки до курсової роботи представлені графіками, діаграмами, схемами, довідковими та аналітичними таблицями, то вони оформляються також як малюнки і таблиці.


Додаток 1

Тематика курсових робіт з дисципліни «Державний контроль»

1. Сучасне теоретичне розуміння державного контролю

2. Проблема оцінки ефективності державного контролю.

3. Місце державного контролю в процесі законодавчого регулювання порядку організації і проведення перевірок.

4. Вивчення світового досвіду організації державного контролю

в зарубіжних країнах.

5. Сучасне теоретичне розуміння розвитку державного контролю.

6. Нормативно-правова основа державного контролю в Російській Федерації.

7. Правозастосовна практика проведення контрольних заходів (на прикладі конкретних галузей і сфер діяльності).

8, Основні принципи захисту прав юридичних осіб, індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду), муніципального контролю.

9. Сутність понять контролю і нагляду: спільне та відмінне.

10. Класифікація видів державного контролю

11. Місце фінансового контролю в процесі законодавчого регулювання порядку організації і проведення перевірок

12. Форми фінансового контролю (на прикладі конкретних галузей і сфер діяльності).

13. Методи фінансового контролю (на прикладі конкретних галузей і сфер діяльності).

14. Федеральний державний контроль (нагляд)

15. Регіональний державний контроль (нагляд)

16. Муніципальний контроль.

17, Федеральні органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного контролю (нагляду) на всій території Російської Федерації. Повноваження цих органів.

18. Порядок організації та здійснення федерального державного контролю (нагляду) у відповідній сфері діяльності (на прикладі певної сфери діяльності)

19. Органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважені на здійснення державного контролю (нагляду) на території суб'єкта Російської Федерації ,. Повноваження цих органів.

20. Практика здійснення державного контролю (нагляду) на території певного суб'єкта Російської Федерації

21. Органи місцевого самоврядування, уповноважені відповідно до федеральними законами на організацію і проведення на території муніципального освіти перевірок. Повноваження цих органів

.22 Дотримання юридичними особами, індивідуальними підприємцями вимог, встановлених муніципальними правовими актами при проведенні муніципального контролю.

23. Організація та проведення планових перевірок (з приведенням 2-3 конкретних прикладів).

24. Режим постійного державного контролю (нагляду).

25. Організація та проведення позапланових перевірок (з приведенням 2-3 конкретних прикладів).

26. Організація та проведення документарних перевірок (з приведенням 2-3 конкретних прикладів).

27. Організація та проведення виїзних перевірок (з приведенням 2-3 конкретних прикладів).

28 Права юридичних осіб, індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду), муніципального контролю,

29. Захист прав юридичних осіб, індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду), муніципального контролю.

30. Проблеми і перспективи розвитку державного і муніципального контролю.

31. Проблеми і перспективи розвитку фінансового контролю

32. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання державного і муніципального контролю.

33. Напрямки вдосконалення законодавчого регулювання державного фінансового контролю.

34. Види державного і муніципального контролю (нагляду)

35. Планування контрольно-наглядових заходів на основі встановлених нормативів періодичності (діюча система, плюси і мінуси)

36. Планування контрольно-наглядових заходів на основі диференційованого підходу визначення об'єктів, напрямків та інтенсивності контрольно-наглядових заходів в залежності від потенційної небезпеки даних видів економічної діяльності (перспективна система)

37. Удосконалення федерального статистичного спостереження за здійсненням державного і муніципального контролю (нагляду)

38. Методологія проведення контрольних заходів.

39. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державного і муніципального контролю (нагляду)

40. Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю: зарубіжний і російський досвід.

41. Лімська декларація керівних принципів контролю.

42. Фінансовий контроль реалізації цільових федеральних програм.

43. Види державного фінансового контролю.


Додаток 2

зразок

Зав. відділенням

«Факультет управління
 громадським сектором »

д. Е. Н., проф. С. Є. Ларіної

від студента ____ курсу
 програми підготовки бакалаврів
 за напрямом «Державне та
 муніципальне управління »
 група _____________

____________________________________

(П. І. Б. повністю)

ЗАЯВА

Прошу затвердити мені тему курсової роботи ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________

(Підпис)

«___» __________ 20___ р


додаток 3

зразок

Федеральне державне бюджетне освітня установа
 вищої професійної освітиКритерії оцінки курсової роботи | Глава 1. Основи теорії державного контролю

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Порядок і терміни виконання курсової роботи | Керівництво та захист курсової роботи | Список використаних джерел та літератури | Оформлення бібліографічних посилань | Частка державних витрат у ВВП ряду країн світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати