Головна

Характеристика ліквідності майна організації за даними бухгалтерської звітності, тис.руб.

  1. I. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства.
  2. II. Загальна характеристика НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
  3. II. Теплові випромінювачі і їх характеристика поняття
  4. II. Характеристика основних заходів підпрограми
  5. II. Характеристика основних заходів підпрограми
  6. II. Характеристика основних заходів підпрограми
 № п / п  показники  2008 р  2009 р  2010 р  Ізмененіе2010 р від 2008 р, ±
   Угруповання активів організації        
 Активи 1-ї групи ліквідності        
 Активи 11-ї групи ліквідності        
 Активи 111-ї групи ліквідності        
 1У  Активи 1У-ї групи ліквідності        
   Угруповання пасивів організації        
 Пасиви 1-ї групи      
 Пасиви 11-ї групи        
 Пасиви 111-ї групи        
 1У  Пасиви 1У-ї групи        

висновки:

Для виконання завдання 7 можна використовувати таблицю 9.

Таблиця 9

Розрахунок і оцінка вартості чистих активів організації, тис.руб. (На кінець року)

 № п / п  найменування показника  2008 р  2009 р  2010 р  Вимкнути. 2010 г. (+ .-) від:
 2008 р  2009 р
 активи          
 1.1  Нематеріальні активи          
 1.2  Основні засоби          
 1.3  незавершене будівництво          
 1.4  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності          
 1.5  Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення          
 1.6  Інші необоротні активи 1)          
 1.7  запаси          
 1.8  Податок на додану вартість по придбаних цінностей          
 1.9  Дебіторська заборгованість 2)          
 1.10  Грошові кошти          
 1.11  Інші оборотні активи          
 1.12  Разом активи, що приймаються до розрахунку (сума даних по розшифровці стор. 1)          
 пасиви          
 2.1  Довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами          
 2.2  Інші довгострокові зобов'язання 3) 4)          
 2.3  Короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами          
 2.4  Кредиторська заборгованість          
 2.5  Заборгованість засновникам по виплаті доходів          
 2.6  Резерви майбутніх витрат          
 2.7  Інші короткострокові зобов'язання 5)          
 2.8  Разом пасиви, що приймаються до розрахунку (сума даних по розшифровці стор. 2)          
 Вартість чистих активів (разом активи, що приймаються до розрахунку (стр.1.12) мінус разом пасиви, що приймаються до розрахунку (стор. 2.8)) 6)      6)    
 Статутний капітал          
 Резервний капітал          
 Відхилення вартості чистих активів від величини статутного капіталу, ± (стор.3 - стор. 4)          
 Відхилення вартості чистих активів від сумарної величини статутного і резервного капіталів, ± [стор.3 - (стор.4 + стор.5)]          

висновки:

1) Включаючи величину відкладених податкових активів

2) За винятком заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.

3) Включаючи величину відкладених податкових зобов'язань

4) У даних про величину інших довгострокових зобов'язань наводяться суми створених в установленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями і з припиненням діяльності.

5) У даних про величину інших короткострокових зобов'язань наводяться суми створених в установленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями і з припиненням діяльності.

6) Вартість чистих активів наводиться в звіті про рух капіталу організації.

Для аналізу оборотності оборотних активів і виробничих запасів становлять таблиці 10 і 11 (завдання 8).

Таблиця 10Рівень і динаміка загальної фінансової незалежності організації | Оборотність оборотних активів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати