На головну

Основні формули

  1. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  2. I. Основні положення
  3. I. Основні положення
  4. I.3. Основні захворювання органів травлення, ендокринної системи. Глистові захворювання у дітей дошкільного віку.
  5. I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  6. II. Основні принципи ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
  7. III. Основні етапи виконання курсової роботи

1. Закон Кулона

F = q1q2/ (4peeor2),

де F - Cила взаємодії між двома точковими зарядами q1 и q2; e - Відносна діелектрична проникність середовища; eо - Електрична постійна; r - Відстань між зарядами.

2. Напруженість електростатичного поля

=  / Q,

де q - Заряд, поміщений у дану точку поля;  - Сила, що діє на цей заряд.

3. Напруженість поля точкового заряду

Е = q / (4pe eor2),

де q - Заряд, що створює електричне поле; r - Відстань від цього заряду до точки, в якій визначається напруженість.

4. Електрична індукція поля

 = E eo .

5. Потік вектора напруженості крізь довільну замкнуту поверхню

ФЕ =

де ?q - Алгебраїчна сума зарядів, що знаходяться всередині цієї поверхні.

6. Потік вектора електричної індукції крізь довільну замкнуту поверхню

ФD = .

7. Напруженість електростатичного поля, утвореного зарядженої нескінченно довгою ниткою:

Е = ? / (2pe eoа),

де (? = q / l) - Лінійна щільність заряду на нитки; а - Відстань від нитки до розглянутої точки поля.

8. Напруженість поля, утвореного зарядженої нескінченно протяжної площиною:

Е = ? / (2e eo),

де (? = q / S) - Поверхнева щільність заряду на площині.

9. Напруженість поля, утвореного разноименно зарядженими паралельними нескінченними площинами (поле плоского конденсатора):

Е = ? / (e eo).

10. Напруженість поля, утвореного зарядженим кулею:

Е = q / (4pe eor2),

де q - Заряд кулі радіусом R, r - Відстань від центру кулі, причому r > R.

11. Різниця потенціалів між двома точками електричного поля

U = j1 - j2= A / q,

де А - Робота, яку треба зробити, щоб одиницю позитивного заряду перенести з однієї точки в іншу.

12. Потенціал поля точкового заряду

j = q / (4pe eor),

де q - Заряд, що створює поле; r - Відстань від цього заряду до тієї точки, в якій визначається потенціал.

13. Зв'язок між напруженістю і потенціалом:

а) в загальному випадку

 = -grad ?;

б) для однорідного поля

E = U / d;

в) у разі поля, що володіє центральною або осьової симетрією,

Е = -d? / dr.

14. Електроємність

З = q / j,

де q - Заряд провідника; j - Його потенціал.

15. Електроємність сферичного провідника

С = 4p e eо R,

де e - Діелектрична проникність середовища, що оточує цей провідник; R - Радіус сфери.

16. Електроємність плоского конденсатора

C = (e eо S) / d,

де e - Діелектрична проникність середовища, що заповнює простір між пластинами; S - Площа пластини; d - Відстань між пластинами.

17. Електроємність батареї конденсаторів:

а) при послідовному з'єднанні

1 / С = ;

б) при паралельному з'єднанні

С = ,

де n - Число конденсаторів в батареї.

18. Енергія плоского конденсатора

W = (CU2) / 2 = (e eo E2 Sd) / 2,

де С - Ємність конденсатора; U - Різниця потенціалів пластин; Е - Напруженість поля всередині конденсатора.

19. Густина енергії електричного поля

w = (e eo E2/ 2) = (E D) / 2.

20. Сила струму

I = Dq / Dt,

де Dq - Заряд, що пройшов через поперечний переріз провідника за час Dt.

21. Щільність струму

j = I / S = e n ,

де S - Площа поперечного перерізу провідника; e - Заряд частинки; n - Концентрація заряджених частинок; <V> - Середня швидкість направленого руху заряджених частинок.

22. Закон Ома:

а) для ділянки кола, що не містить ЕРС,

I = U / R,

де I - Сила струму, що проходить через дану ділянку ланцюга; U - Прикладена напруга на кінцях ділянки; R - Опір цієї ділянки;

б) для повного кола

I = ? / (R + r),

де I - Сила струму в ланцюзі, що містить ЕРС; ? - Електрорушійна сила (ЕРС); R - Опір зовнішнього ділянки ланцюга; r - Опір внутрішнього ділянки ланцюга.

23. Закон Ома в диференціальній формі

 = ? ,

де j - Щільність струму; (? = 1 / r) - Питома провідність провідника з питомим опором r; Е - Напруженість електричного поля.

24. Опір циліндричного провідника

R = r l / S,

де r - Питомий опір матеріалу провідника; l - Довжина провідника; S - Площа його поперечного перерізу.

25. Залежність опору провідника від температури

R = R0(1 + at),

де R - Опір провідника при температурі t ° C; R0 - Його опір при температурі 0 ° C; a - Температурний коефіцієнт опору.

26. Загальний опір двох провідників при їх послідовному з'єднанні

R = R1 + R2.

27. Вираз, що визначає загальний опір двох провідників при їх паралельному з'єднанні,

1 / R = (1 / R1) + (1 / R2).

28. Закон Джоуля - Ленца

Q = I2 R t,

де Q - Кількість теплоти, що виділяється в провіднику опором R; I - Сила постійного струму в цьому провіднику; t - Час протікання струму.

29. Робота струму

А = I2 R t = I U t = (U2/ R) t,

де I - Сила струму в провіднику опором R; U - Напруга; t - Час протікання струму.

30. Потужність струму

P = I2 R = U I = U2/ R.

31. Закон Фарадея для електролізу

m = kq = (A q) / (n F) = (A I t) / (nF),

де m - Маса речовини, яка виділяється на електроді; k - Електрохімічний еквівалент речовини; q - Заряд, що пройшов через електроліт; A - Атомна маса речовини; n - Його валентність; F - Постійна Фарадея; I - Сила струму, що протікає через електроліт; t - Час протікання струму.

 Контрольна робота № 2 | Приклади розв'язання задач

Основні формули | Приклади розв'язання задач | Завдання для самостійного рішення | Завдання для самостійного рішення | Контрольна робота № 3 | Основні формули | Приклади розв'язання задач | Завдання для самостійного рішення | Контрольна робота № 4 | Основні формули |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати